Author Archive: Editor

Регистър на издадените индивидуални административни актове за 2023

Регистър-на-издадените-индивидуални-административни-актове-за-периода-01.01.2023 Г.-31.12.2023 Г.

Проект „Грижа в дома община Макреш“ – Обява

Поради изчерпване на списъка на желаещите кандидат потребители от с. Макреш и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „Административно обслужване и финансова дейност“ – Община Макреш уведомява населението на Община Макреш, че набира желаещи потребители да ползват интегрирана здравно социална услуга „Грижа в дома”.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския съюз, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Хора с увреждания;
2. Възрастни лица в невъзможност от самообслужване.

Следва да се има в предвид, че под „Възрастни лица в невъзможност от самообслужване” се разбира лице над 65г. годишна възраст.

Продължителността на проекта е 13 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги 12 месеца.
При кандидатстване желаещите да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”, представят следните задължителни документи:
1. Заявление (по образец);
2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие): Експертно решение на ТЕЛК , протокол на ЛКК, други медицински документи;
3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец)
4. При подаване на заявлението по т.1, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност (Лична карта), който документ ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, само за сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис.;

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 05.01.2024 г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:
• от сградата на Община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
• от офиса на проекта в сградата на Община Макреш, Дирекция „АОФД“;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – www.makresh@b-trust.org в раздел Проекти
За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“/Ръководител проект-община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

Декларация_ЗЗЛД

заявление потребител

Прикачени файлове

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.12.2023г. започва ремонт на съоръжение „Реконструкция и модернизация на дюкер „Видбол“ към напоителна система “Рабиша” в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш, област Видин – „Напоителни системи” ЕАД – клон „Видин” разположено на територията на следните землища с. Толовица, с. Макреш и с. Цар Шишманово, изпълняван в рамките на процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“  по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с управляващ орган заместник-министъра на земеделието и храните.

Изпълнител на строително монтажните работи е „Нивел Строй“ ЕООД.

Фирма, упражняваща строителен надзор по време на строителството е ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД.

Дейностите по проекта ще спомогнат да се гарантира ефективното използване на водните ресурси, чрез въвеждането на нови и съвременни технологии, които ще доведат до реално намаляване на загубите на консумация на вода за напояване в селското стопанство, както и до повишаване на конкурентните предимства на сектора в страната. Главната цел на проекта е възстановяване на техническите характеристики на хидромелиоративните съоръжения.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.12.2023г. започва ремонт на съоръжение „Реконструкция и модернизация на главен напоителен канал М-2 и канал Р-12 към напоителна система „Рабиша“ в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш, област Видин – „Напоителни системи” ЕАД – клон „Видин”разположено на територията на следните землища с. Толовица, с. Макреш и  с. Цар Шишманово, изпълняван в рамките на процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“  по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с управляващ орган заместник-министъра на земеделието и храните.

Изпълнител на строително монтажните работи е „Нивел Строй“ ЕООД.

Фирма, упражняваща строителен надзор по време на строителството е ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД.

Дейностите по проекта ще спомогнат да се гарантира ефективното използване на водните ресурси, чрез въвеждането на нови и съвременни технологии, които ще доведат до реално намаляване на загубите на консумация на вода за напояване в селското стопанство, както и до повишаване на конкурентните предимства на сектора в страната. Главната цел на проекта е възстановяване на техническите характеристики на хидромелиоративните съоръжения.

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Координатор”

pril.6_Dekl_lichni_danni. pril7 Deklar. заявление координатор Обява лоординатор

Прикачени файлове

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 г.

На основание чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси,Община Макреш уведомявява всички заинтересовани страни,че открива производство по издаване на обща административен акт за одобряване на план-сметка за разходите по дейностите за събиране,транспортиране,обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци,поддържане на чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за Местните данъци и такси/ЗМДТ/,Община Макреш предоставя на населениета услуги по събиране,извозване и облезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци,както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно-сметоизвозване; обезвраждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл.66 от АПК,чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес : makresh@b-trust.org или в сградата на Общинска администрация Макреш,в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Общественото обсъждане се организира на основание чл.66,ал.3,т.2 от ЗМДТ във връзка с чл.69,ал.2 от АПК и ще се проведе на 18.12.2023г от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Макреш , на адрес  с.Макреш ул. „Г.Бенковски „ № 88.

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2023

докладна записка План-сметка

ПЛАН СМЕТКА 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА -2024г.

Проект-на-решение-за-приемане-на-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2023

 

Прикачени файлове

Проект „Грижа в дома община Макреш“, резерви потребители

Обява потребители – резерви – 2

заявление потребител

Прикачени файлове

Клетва

  • СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД09-138/02.11.2023 ГОДИНА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВИДИН
    НА 07.11.2023 Г ОТ 15.30 Ч. ВЪВ ФОЙАЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МИТО МАРКОВ“ СЕЛО МАКРЕШ , ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА И ЩЕ ПОДПИШАТ КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА МАНДАТ 2023 -2027 ГОДИНА