Author Archive: Editor

Заповед – подвижна избирателна секция за частичните местни избори за кмет на кметство с.Подгоре

З А П О В Е Д № 161/03.06.2024 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна секция за частичните местни избори за кмет на кметство с.Подгоре на 23.06.2024 г

I. ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на с. Подгоре

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секции на с. Подгоре , както следва

052500008- с. Подгоре – сградата на НЧ „Михаил Здравков-1915“ , ул. „ Ленин „ № 8, ет.1 –пенсионерски клуб
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Подгоре. Същата да се качи на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК –Макреш ,секретаря на общината ,кмет на кметство и гл.специалист“ЧР“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/М.АНТОВ /

М.А / В.В

Дневен ред ОбС- 30.05.2024

Изх.№ 154/27.05.2024г.

До
Общински съветници,
Кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 30.05.2024 г. /четвъртък / от 10,00 часа в читалище „Мито Марков“ 1912 с. Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш.
2. Приемане на Отчет за дейността на ОбС – Макреш и неговите комисии за периода 07.11.2023г. – 30.04.2024г.
3. Приемане Общинска програма за закрила на детето в община Макреш за 2024 година и отчет по ОПЗД за 2023г.
4. Даване съгласие за внасяне на дължим годишен членски внос за 2024г. на Регионален агробизнес център-Видин.
5. Даване на съгласие за Изплащане на пътните разходи в размер на 70% от стойността на картата за автобусен превоз на служители по маршрута Видин – Макреш и обратно.
6. Даване съгласие за закупуване на спортни принадлежности за младежки клуб село Раковица.
7. Даване на съгласие за отпускане на средства за провеждане на турнир по футбол в село Раковица.
8. Разглеждане на молби за еднократна помощ.
9. Удължаване на дейностите по договори, сключени по операция BG05SFPR0022.001 „Грижа в дома“ и наш договор № BG05SFPR002-2.001-0072-С01 „Грижа в дома в община Макреш“ .
10. Разни и питания към кмета на община Макреш.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
/Цветан Георгиев/

Прикачени файлове