Author Archive: Editor

Подвижна избирателна секция

З А П О В Е Д № 208 / 17.06.2021 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления

ОБРАЗУВАМ :

  1. Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500008- с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интирнит страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/п/ /М.АНТОВ /

Заповед № 184 31.05.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и заповед№ РД-01-375/27.05.2021 г на Министъра на здравеопазването (още…)

З А П О В Е Д №183/31.05.2021 г – временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш

З А П О В Е Д
№183/31.05.2021 г

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед №РД-01-373 на министъра на здравеопазването (още…)

Обява

На основание чл.91, ал.1 и от Изборния кодекс, Кмета на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 02.06.2021 г. от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

Процедури на договаряне без предварително обявление – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции

О Б Я В А

Кметът на община Макреш провежда с потенциални участници, като трябва да се изготви техническо и финансово предложение за избор на изпълнител в процедурата с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 село Раковица – имоти № 62044.211.1; 62044.211.2; 62044.211.4; 62044.232.12; 62044.232.13.
Обособена позиция №2 село Раковица – имоти № 62044.115.113; 62044.233.17; 62044.236.6. и за село Подгоре – имот № 56980.51.101
Обособена позиция №3 за село Цар Шишманово – имоти № 83363.10.50; 83363.80.62; 83363.38.90; 83363.80.60; 83363.84.140; 83363.84.520; 83363.84.860; 83363.84.900; 83363.85.20; 83363.93.130; 83363.97.190.

Процедурата е разделена на обособени позиции. Всеки участник в процедура има право да представи само една оферта само за една обособена позиция.
Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.

1.Основание: Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество.
2.Вид на процедурата: процедура по договаряне без предварително обявление с потенциални участници.
3.Срок и място на изпълнение: на територията на с. Раковица, с. Подгоре и с.Цар Шишманово, община Макреш до 30.09.2021 година.
4.Изисквания към кандидатите: Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 брой камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.
Офертите трябва да съдържат цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев, която не може да бъде по- ниска от началната цена от 25 лева/ 1 пространствен кубичен метър без ДДС.
5. Задължение за предоставяне до 50% от добитото количество на общината срещу заплащане, по предварителна заявка за количествата, като разходите за доставката до съответното населено място и до съответния получател са за сметка на участника, както и до временния склад.
6.Срок за подаване на офертите: до 15,00 часа на 03.06.2021 година, в Деловодството на Община Макреш, с. Макреш, ул.”Георги Бенковски” № 88, област Видин.
7.Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни от датата на отварянето й.
8.Разглеждане и оценяване на офертите: 04.06.2021 година от 10,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Макреш.
9.Гаранция за изпълненине на договора: Гаранция за изпълнение в размер на 3 000 лева за всяка обособена позиция.
9.Критерии за оценка на офертите:
Най – високо предложена цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър без ДДС.

Прикачени файлове