Author Archive: Editor

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Заповед № 184 31.05.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и заповед№ РД-01-375/27.05.2021 г на Министъра на здравеопазването (още…)

З А П О В Е Д №183/31.05.2021 г – временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш

З А П О В Е Д
№183/31.05.2021 г

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед №РД-01-373 на министъра на здравеопазването (още…)

Обява

На основание чл.91, ал.1 и от Изборния кодекс, Кмета на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 02.06.2021 г. от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

Процедури на договаряне без предварително обявление – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции

О Б Я В А

Кметът на община Макреш провежда с потенциални участници, като трябва да се изготви техническо и финансово предложение за избор на изпълнител в процедурата с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 село Раковица – имоти № 62044.211.1; 62044.211.2; 62044.211.4; 62044.232.12; 62044.232.13.
Обособена позиция №2 село Раковица – имоти № 62044.115.113; 62044.233.17; 62044.236.6. и за село Подгоре – имот № 56980.51.101
Обособена позиция №3 за село Цар Шишманово – имоти № 83363.10.50; 83363.80.62; 83363.38.90; 83363.80.60; 83363.84.140; 83363.84.520; 83363.84.860; 83363.84.900; 83363.85.20; 83363.93.130; 83363.97.190.

Процедурата е разделена на обособени позиции. Всеки участник в процедура има право да представи само една оферта само за една обособена позиция.
Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.

1.Основание: Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество.
2.Вид на процедурата: процедура по договаряне без предварително обявление с потенциални участници.
3.Срок и място на изпълнение: на територията на с. Раковица, с. Подгоре и с.Цар Шишманово, община Макреш до 30.09.2021 година.
4.Изисквания към кандидатите: Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 брой камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.
Офертите трябва да съдържат цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев, която не може да бъде по- ниска от началната цена от 25 лева/ 1 пространствен кубичен метър без ДДС.
5. Задължение за предоставяне до 50% от добитото количество на общината срещу заплащане, по предварителна заявка за количествата, като разходите за доставката до съответното населено място и до съответния получател са за сметка на участника, както и до временния склад.
6.Срок за подаване на офертите: до 15,00 часа на 03.06.2021 година, в Деловодството на Община Макреш, с. Макреш, ул.”Георги Бенковски” № 88, област Видин.
7.Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни от датата на отварянето й.
8.Разглеждане и оценяване на офертите: 04.06.2021 година от 10,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Макреш.
9.Гаранция за изпълненине на договора: Гаранция за изпълнение в размер на 3 000 лева за всяка обособена позиция.
9.Критерии за оценка на офертите:
Най – високо предложена цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър без ДДС.

Прикачени файлове