Author Archive: Editor

Заповед № 116/17.04.2024 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на изборите за членове на ЕП и занародни представители на 09.06.2024 г , както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Видин, секретаря на общината, кметове на кметства , кметските наместници, главен специалист „АПОН“ и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

_____________ / МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В

Дневен ред ПК 22.04.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 22.04.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС -Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянните комисии „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
  2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
  3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
  4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Прикачени файлове

Покана за публично обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 12.05.2024 г./ на настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на правилника на електронния адрес на общински съвет Макреш: e-mail: predsedatel-obs.makresh@abv.bg, дата на публикуване – 12.04.2024г.

 

Отговорен служител: Тех. сътрудник Милена Тошкова
E-mail: predsedatel-obs.makresh@abv.bg
Дата на откриване: 12.04.2024 г.
Дата на приключване: 12.05.2024 г.

Мотиви към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС

Заповед секции

З  А  П  О  В  Е  Д  12.04.2024 г.

На основание чл.8, ал. 2 и ал.4 от ИК, във връзка с провеждането на избори за народни представители и за членове на Европейски парламент от РБ

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ  :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500001-с.Макреш   –   читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

052500002-с.Вълчек –          кметството, ул. „ Четвърта  „ № 3

052500003-с.Толовица    –   кметство ,ул. „ Ленин   „ № 20

052500004-с.Цар Шишманово    – кметството ул. „ Георги Димитров  „ № 49

052500005-с.Подгоре   –    кметството, ул. „ Ленин  „ № 1

052500006-с.Раковица –    читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

052500007-с.Киреево –      пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете  на кметство Раковица и кметство Подгоре ,кметските наместници и на интернет страницата на общината

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

 /М.АНТОВ /

М.А / В.В

Дневен ред – 09.04.0224

Изх.№ 119/05. 04.2024г.

До
общински съветници,
кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 09.04.2024 г. /вторник / от 10,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на Заповед №РД 2511 от 26.03.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №72, взето с протокол №07 от 12.03.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Разглеждане на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш
3. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

Цветан Георгиев

 

Прикачени файлове

Дневен ред, 05.04.2024 – Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

Изх.№ 116/02.04.2024г.

На основание чл.21 и чл.25 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.04.2024 г. /петък/ от 09,30 часа в кабинета на ОбС-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател Вр. К

/Ивайло Рангелов/

Дневен ред Постоянна комисия, 04.04.2024

Изх. № 113/01.04.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 04.04.2024 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт“

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изготвяне на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/