Author Archive: Editor

Покана

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 20.07.2023 година от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, с. Макреш, ще се проведе П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането

КАМПАНИЯ „ДА СПРЕМ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ“ 2023 г.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Макреш напомня на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

Предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространението на Африканската чума по свинете, тъй като огнища на болестта са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Налични материали относно симптомите на болестта, както и обща информация по превенцията може да намерите на следния интернет адрес:

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

        Информация относно необходимите мерки за осигуряване на био-сигурност в стопанствата може да намерите на следната страница:

 

https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на УАЗ 452

Кметът на Община – Макреш обявява повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на УАЗ 452.Първоначална тръжна цена от 2 400,00 /двехиляди и четиристотин/ лева;
Стъпка на наддаване 10% от пазарната стойност.
Документация се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 15,00 часа до 17.07.2023 година при касиера на Община-Макреш срещу 50 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от пазарната стойност и се внася до 15,00 часа на 18.07.2023 година.
Публичен търг с явно наддаване ще се проведе ще се от 11,00 часа на 19.07.2023 година в заседателната зала на общинската администрация.
За справки и информация тел: 094/600356

 

Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от Обект № 23/2, отдели: 418“к“, 418“л“

Прикачени файлове

Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от Обект № 23/1, отдели: 418“з“, 418“и“

ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Вълчек, село Макреш, село Толовица, село Цар Шишманово, село Раковица и село Киреево в община Макреш, както следва:

Обособена позиция № 1 – село Вълчек и село Макреш за имоти:

 № 12557.22.52; 12557.22.274; 12557.22.57; 46245.32.17;

Обособна позиция № 2 – село Толовица и село Цар Шишманово за имоти:

  • № 72638.40.10; 72638.40.150; 83363.75.200; 83363.76.70; 83363. 108.20; 83363.108.10;

Обособена позиция № 3 – село Раковица и село Киреево за имоти:

  • № 62044.332.102; 62044.332.104; 62044.332.105; 36885.86.160; 36885.86.270;

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Фирмата трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване не могат да бъдат по-високи от 50.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев.

Добитата дървесина се предоставя до адреси на населението на територията на общината.

            Изискванията към кандидатите са Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

Към поканата Ви за участие прилагаме документация с изискванията,която е на сайта на общината. Могат да се подават оферти за не повече от две обособени позиции.

Срокът на изпълнение на услугата е до 31.10.2023 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 10% от достигнатата цена за всяка обособена позиция.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-ниска цена.

Срок за подаване на офертите: До 15:00 часа на 03.07.2023 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 04.07.2023 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове

МОТИВИ към проект Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш

1. Причини, които налагат приемане на нова наредба.
Съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение, като същата е валидна на територията на цялата страна. В община Макреш има немалко хора с трайни увреждания, чиито превоз би бил много по-улеснен, ако притежават карта за паркиране, а начинът и редът на издаването й от общината се регламентира с наредба. Налице е висока степен на обществена необходимост и полезност, което е и причината за изготвяне на настоящия проект.
2. Цели.
Настоящият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш цели да регламентира издаването на карти за паркиране на хора с вреждания и с това в максимална степен да се улесни тяхното придвижване с автомобил.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.
За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на акта.
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква подобряване обслужването на хората с увреждания при издаване на картата за безплатно паркиране на МПС и улесняване в максимална степен на тяхното придвижване с автомобил.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш е с правно основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Проектът е съобразен с европейското законодателство, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Покана за публично обсъждане на Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 19.07.2023 г./ на настоящия проект на „Н А Р Е Д Б А за престой и паркиране на превозни средства,обслужващи лица с увреждания на територията на община Макреш“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 18.06.2023 г.

Отговорен служител:
Ванюша Василева-секретар на общината
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 19.06.2023 г.
Дата на приключване: 19.07.2023 г.