Author Archive: Editor

Покана за публично обсъждане на проект на ПУО на община Макреш 2021 – 2028 г.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 14.06.2023 г./ на настоящия проект на „Програма за управление на отпадъците на община Макреш за периода 2021 – 2028 г.“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 15.05.2023 г.

Отговорен служител:
л.арх. Стилиян Борисов
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 15.05.2023 г.
Дата на приключване: 14.06.2023 г.

Анкета на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ,
МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ е в процес на изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на трите общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.
Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, отворена до 31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, във връзка с РЕШЕНИЕ № МО 15 – ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Про

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, във връзка с РЕШЕНИЕ № МО 15 – ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Про

Месечен отчет – Март, 2023

B1_2023_3_5508 IB1_2023_3_5508_DES IB1_2023_3_5508_DMP IB1_2023_3_5508_K33 IB1_2023_3_5508_KSF IB1_2023_3_5508_RA nesybr naemi i taksi Prosrochia_2023_3_5508

Прикачени файлове

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията но община Макреш, Годишен план за паша за 2023г. и Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2023-2024 година.

Годишен план за паша за 2023 година община МакрешПравила за ползване на мери и пасищапасища_и_ливади 2023 2024