Author Archive: Editor

Търг – Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от обект № 8, отдели: 336/в1, 477/с, 322/х1

ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Цар Шишманово, село Подгоре и село Раковица в община Макреш

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Цар Шишманово, село Подгоре и село Раковица в община Макреш, както следва:

 Обособена позиция №1 село Цар Шишманово за имоти:

 № 83363.10.50; 83363.38.90; 83363.80.60; 83363.80.62; 83363.84.140; 83363.84.900; 83363.84.520; 83363.84.860; 83363.85.20; 83363.93.130 и 83363.97.190;

Обособна позиция №2 село Подгоре за имот: 56980.51.101;

Обособена позиция №3 село Раковица за имоти:

  • № 62044.115.113; 62044.233.17 и 62044.236.6;

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Вашата фирма трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване на площите за един декар не могат да бъдат по-малко от 40.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев,която не може да бъде по-ниска от началната обявена цена. За добитата дървесина с диаметър над 8 см се заплаща по цените, утвърдени от Общински съвет за съотвеният вид и категория дървесина.

От добитата дървесина 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на населението на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при липса на заявка от общината получава цялото добито количество срещу заплащане  по достигната цена с включено ДДС.

        Изискванията към кандидатите са Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

Към поканата Ви за участие прилагаме документация с изискванията,която е на сайта на общината.Не може да се участва за повече от една позиция.

Срокът на изпълнение на услугата е до 30.10.2022 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 4 000 лева за обособена позиция №1 и за обособеан позиция №2, за обосоебан позиция №3 е в размер на 2 000 лева.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-висока цена.

Срок за подаване на офертите: До 09:00 часа на 26.07.2022 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 26.07.2022 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове

ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на село Киреево, община Макреш

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на село Киреево, община Макреш, както следва:

за имоти № 6885.131.95; 36885.117.100; 36885.118.110; 36885.115.360; 36885.114.10; 36885.114.171; 36885.139.190.

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Фирмата трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване на площите за един декар не могат да бъдат по-малко от 40.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев. За добитата дървесина с диаметър над 8 см се заплаща по цените, утвърдени от Общински съвет за съотвеният вид и категория дървесина.

От добитата дървесина 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на населението на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при липса на заявка от общината получава цялото добито количество срещу заплащане  по достигната цена с включено ДДС.

        Изискванията към кандидатите са: фирмата, трябва да отговаря на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

           Документацията с изискванията към участниците е публикувана на сайта на общината.

Срокът на изпълнение на услугата е до 30.10.2022 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 4 000 лева.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-висока цена.

Срок за подаване на офертите: До 09:00 часа на 26.07.2022 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 26.07.2022 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове

Дарителска сметка

Община Макреш, област Видин обявява следната дарителска сметка в лева, по която граждани и фирми могат да даряват суми, които ще бъдат използвани за извършване ремонт след възникнал пожар на ОУ “Христо Ботев“ с. Раковица, община Макреш.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА МАКРЕШ
ТОКУДА БАНК АД
BIC: CREXBGSF
IBAN: BG 13 CREX 9260 84 1581 3700
Код за вид плащане:
в лева – 44 51 00
Основание: Дарение ОУ “ Христо Ботев“ с. Раковица

Проект за изменения на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Макреш, Мотиви за изменения и допълнения към Наредбата, справка

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Макреш отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Макреш.

Проектът на Наредбата засяга широк кръг лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 14 юли 2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш

Общественото обсъждане се организира на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Материалите са публикувани на интернет страницата на Община Макреш https://makreshbg.com/– категория „Общински съвет“, раздел „ обществено обсъждане“.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Кратко запознаване с предложения проект на решение.
  2. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.

Справка на постъпили предложения

МОТИВИ за изменения и допълнения в НАРЕДБАТА

ПРОЕКТ за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ“

М Е С Т Н А И Н И Ц И А Т И В Н А Г Р У П А

БЕЛОГРАДЧИК –ДИМОВО – МАКРЕШ
______________________________________________________________________________

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“ “ на свое заседание на 09.06. 2022 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 07.07.2022г. от 11,00 часа в гр. Белоградчик, в Заседателна зала на община Белоградчик, гр.Белоградчик ул. Княз Борис I №6 ет.2 при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове в Общото събрание на Сдружението;

2. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Сдружението;

3. Попълване състава на Управителния съвет на Сдружението;

4. Вземане на решение за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.610 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението.

Съгласно чл. 31 от Устава на Сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Обявление за набиране на списък на чакащи потребители и лични асистенти по социалната услуга „Асистентска подкрепа“