Author Archive: Editor

Kонсултации за състава на ПСИК

О Б Я В А

 На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе  консултации за състава на ПСИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат  на  11.03.2021 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

Поради пандемичната обстановка в страната, моля Представителите на партиите участващи в преговорите да спазват всички противоепидемични мерки.

 

М.А/В.В

Важно за избирателите поставени под карантина

ЯВЛЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА КАРАНТИНАРАНИ СЕ НАМИРА В ПРИЛОЖЕНИЯ ФАИЛ. ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ОБЯСНЕНО Р РЕШЕНИЕ №2159-НС НА ЦИК, КОЕТО СЪЩО Е ПРИКАЧЕНО КЪМ ПИСМОТО

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

makresh@b-trust.org 

 

адрес на общинска администрация:

с.Макреш-3850

ул.“Георги Бенковски“№88

Общинска администрация

Заповед № 55 / 01.03.2021 година

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Заповед № Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г на Министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:

1. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
2. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки,бар-клубове, нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от декларираните места, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.
3. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Заповедта влиза в сила от 1.03.2021 г.

Контрол по спазването на заповедта възлагам на заместник кмета на общината
Заповедта да се сведе до знанието назаместник кмета, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, Народните читалища в община Макреш, ОУ „Христо Ботев“ с. Раковица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.
Копие на заповедта, да бъде обявено на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:

/М.Антов/

М.А/ В.В

Очет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Макреш през 2020 г. и Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Макреш през 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за Енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ И Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Макреш

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА СЪГЛАСНО ЧЛ.1О ОТ ЗЕВИ 2021-2024