Новини

Изплащане на компенсации за запазване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани:
•§ Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тя съдържа информация за реда и условията за кандидатстване и е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;
•§ Образец на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);
•§ Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);
•§ Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал).
Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.
– За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:
– Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);
– Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);
– Заповед за преустановяване на работа.
Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.
Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.
Допълнителна информация може да се получи на
тел. 0938 3 37 79, Дирекция Бюро по труда гр.Кула

Отмяна Заповед №62 от 30.03.2020 година

З А П О В Е Д № 63
31.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с допълване на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година, и Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 година,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Отменям моя Заповед № 62 от 30.03.2020 година .

2.Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение за хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:
/ п /
/М.Антов/

М.А/Л.Л

Заповед във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка

З А П О В Е Д № 62

30.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с допълване на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, са длъжни да имат поставени защитни маски за лице.

2. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение за хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.
3. На основание чл.60, ал.1, във връзка с чл.74 от Административно процесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите.Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/Л.Л

З А П О В Е Д № 59 26.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Изменям Заповед № 51/ 13.03.2020 година, Заповед № 55 от 13.03.2020 година, Заповед № 57 от 19.03.2020 година, Заповед № 58 от 20.03.2020 година, като удължавам срока на противоепидемичните мерки на територията на община Макреш до 12.04.2020 година включително.

2.Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение за хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.

Копие на заповедта да се обявена обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/Л.Л

Агенцията по заетостта предлага нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица

Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА ЕУ/ предлагат нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица. Тя е реализирана от ДАЕУ на Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на хората, за да не посещават офисите на бюрата по труда. Така те могат да си останат в къщи, да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на  прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

Подробна информация относно заявлението за регистрация в бюрата по труда е налична на Единия портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ. (още…)

Заповед противоепидемични мерки

З А П О В Е Д № 58

20.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № РД-01-143/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.63, ал.1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 година от Народното събрание на Република България извънредно положение.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Макреш, област Видин, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 година:

1. Преустановява се посещението на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Забранява се лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 часа до 10.30 часа всеки ден.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение хранителни магазини и аптеки, да организират дейността си по начин, който не допуска нарушаването на т. 2 от настоящата заповед.

II. Заповедта да се сведе до знанието на зам. кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.

III. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам. кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината и РУП гр. Кула.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Копие на заповедта да се обяви на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:
/ п /
/М.Антов/

Заповед относно епидемичната обстановка

З А П О В Е Д № 57

19.03.2020г. година

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. на Министерство на здравеопазването, на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана а разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 от Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 на министър председателя на Република България.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.Във връзка с изменената Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020г.
1.Се създава т.1а:
„1а. Всички физически и юридически лица, кoито са собственици или упражняват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1 да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5м. между лицата“
2. Точка 9 се отменя.
II. Заповедта да се обяви на всички обществени места в населените места на територията на общината, и да се доведе до знанието чрез зам.кмет на общината на всички кметски наместници и кмет на с.Раковица

КМЕТ : / п / /М.Антов/
М.А/Л.Л

Годишен план за паша за 2020 година

Годишен план за паша
Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на община Макреш и Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2020-2021 г.

Заповед забрана за провеждане на съботен пазар

З А П О В Е Д № 51 / 13.03.2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България и обявеното Извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода 13.03-13.04.2020 г., заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:

Забранявам провеждането на ежеседмичния съботен пазар в центъра на с. Раковица, община Макреш за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началника на РУП гр. Кула, кмета на с. Раковица, населението на с. Раковица и общината и за изпълнение.

Копие на заповедта да се обяви на интернет страницата на община Макреш.

Контрола по изпълнението на заповедтта възлагам на Красимир Георгиев Кръстев – зам.кмет на Община Макреш.

Кмет на община Макреш:

/ Митко Антов /

М.А./Г.Й.

Заповед за забрана на достъп

З А П О В Е Д № 52/13.03.2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България и обявеното Извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода 13.03-13.04.2020 г., заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Забранявам достъпа на външни лица до 2- ри етаж в сградата на община Макреш до второ нареждане с изключение на:
– „Център за услуги и информация на гражданите“
– „Местни приходи“
– „Човешки ресурси и заетост“
2.При необходимост от лична среща служителите слизат на входа на сградата или извън нея.
3.В помещенията на „Център за услуги и информация на гражданите“, „Местни приходи“, „Човешки ресурси и заетост“ се прилагат следните санитарно-хигиенни мерки:
– три пъти дневно гореспоменатите помещения на първия етаж на сградата на общинска администрация се затварят за граждани, като се извършва проветряване и почистване на подове
– три пъти дневно се дезинфекцират плотовете, бюрата, помощните маси брави, терминали и химикалки за граждани
– периодично се дезинфекцират входните врати на сградата, коридорите на 2- ри етаж в сградата, останалите кабинети, санитарните помещения, парапети
4.Забранявам, пребиваването на външни лица, без належаща работа в двора на общинска администрация-Макреш.
5.За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали съгласно указанията на НЦЗПБ и РЗИ-Видин.

Заповедта да се сведе до знанието на:
– Дежурните по общински съвет за сигурност и домакина на Община Макреш – за изпълнение
-Служителите, отговарящи за почистване на сградата на Общинска администрация Макреш – за изпълнение
-Зам. кмета, директори на дирекции, служител ОМП и ГЗ
За неизпълнение на настоящата заповед ще бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Копие на заповедта да се обяви на интернет страницата на община Макреш.
Контрола по изпълнението на заповедтта възлагам на Красимир Георгиев Кръстев – зам.кмет на Община Макреш.

Кмет на община Макреш:

/ Митко Антов /

М.А./Г.Й.