Новини

Заповед забрана за провеждане на съботен пазар

З А П О В Е Д № 51 / 13.03.2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България и обявеното Извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода 13.03-13.04.2020 г., заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:

Забранявам провеждането на ежеседмичния съботен пазар в центъра на с. Раковица, община Макреш за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началника на РУП гр. Кула, кмета на с. Раковица, населението на с. Раковица и общината и за изпълнение.

Копие на заповедта да се обяви на интернет страницата на община Макреш.

Контрола по изпълнението на заповедтта възлагам на Красимир Георгиев Кръстев – зам.кмет на Община Макреш.

Кмет на община Макреш:

/ Митко Антов /

М.А./Г.Й.

Заповед за забрана на достъп

З А П О В Е Д № 52/13.03.2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България и обявеното Извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода 13.03-13.04.2020 г., заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Забранявам достъпа на външни лица до 2- ри етаж в сградата на община Макреш до второ нареждане с изключение на:
– „Център за услуги и информация на гражданите“
– „Местни приходи“
– „Човешки ресурси и заетост“
2.При необходимост от лична среща служителите слизат на входа на сградата или извън нея.
3.В помещенията на „Център за услуги и информация на гражданите“, „Местни приходи“, „Човешки ресурси и заетост“ се прилагат следните санитарно-хигиенни мерки:
– три пъти дневно гореспоменатите помещения на първия етаж на сградата на общинска администрация се затварят за граждани, като се извършва проветряване и почистване на подове
– три пъти дневно се дезинфекцират плотовете, бюрата, помощните маси брави, терминали и химикалки за граждани
– периодично се дезинфекцират входните врати на сградата, коридорите на 2- ри етаж в сградата, останалите кабинети, санитарните помещения, парапети
4.Забранявам, пребиваването на външни лица, без належаща работа в двора на общинска администрация-Макреш.
5.За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали съгласно указанията на НЦЗПБ и РЗИ-Видин.

Заповедта да се сведе до знанието на:
– Дежурните по общински съвет за сигурност и домакина на Община Макреш – за изпълнение
-Служителите, отговарящи за почистване на сградата на Общинска администрация Макреш – за изпълнение
-Зам. кмета, директори на дирекции, служител ОМП и ГЗ
За неизпълнение на настоящата заповед ще бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Копие на заповедта да се обяви на интернет страницата на община Макреш.
Контрола по изпълнението на заповедтта възлагам на Красимир Георгиев Кръстев – зам.кмет на Община Макреш.

Кмет на община Макреш:

/ Митко Антов /

М.А./Г.Й.

Обява – Процедура за набиране на кандидат-потребители на социална услуга

От 17.02.2020г.  до 28.02.2020г. Община Макреш обявява  процедура за набиране на кандидат-потребители за предоставяне на социална услуга , „Домашен помощник”  в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Кандидати, които могат да ползват социалната услуга „домашен помощник са:
•    Лица, с  80,00 до 89,99%  на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ.
•    Хора над 65г. с  в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България живеят сами и/или  нямат близки и роднини , които да им оказват подкрепа, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.
Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Община Макреш  на адрес: e- mail: makresh@b-trust.org или да бъдат получени в общинска администрация Макреш, кметство с. Раковица  и кметските наместничества в общината.
Необходими документи на кандидат-потребители на социални услуги:

1.Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;

2.Документ за самоличност за справка;

3.Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК/, други медицински документи, ако има такива;

4.Декларация за съгласие за ползване на личните данни на лицето от Община Макреш;

На всички кандидат потребители ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

За информация: Людмила Любенова   – 0879639006

Прикачени файлове

Изменение в наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Макреш

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че считано от 01.01.2020 г в

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Има изменение в :
Раздел III , Чл.36. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,6 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 4 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“, както и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 3 /три/ на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Същият размер на Данък придобиване е валиден и за движимото имущество

Сумите следва да се превеждат по приходната сметка на Оба Макреш:
IBAN: BG13CREX92608415813700
BIC:CREXBGSF – 442500 / код вид плащане /

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТНОСНО: Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” за срок до 31.12.2020 година и за детските заведения, открита с обява № 4/06.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9093679 от 06.01.2020година и удължен със следваща обява №15/27.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9096031от 27.01.2020 година.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.193 ОТ ЗОП
СЪОБЩАВАМ:
ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл. 193 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” за срок до 31.12.2020 година и за детските заведения, открита с обява № 4/06.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9093679 от 06.01.2020 година и удължен със следваща обява №15/27.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9096031от 27.01.2020година със следните мотиви:
За участие в обществената поръчка не е подадена нито една оферта за участие в предвидения в обявата срок и удължен със следваща обява.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ
……………П………………
МИТКО АНТОВ

Съобщение – Басейнова дирекция

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Пълният текст в прикачения файл

Прикачени файлове

Покана за публично на Проекта за общинския Бюджет 2020 година

На основание чл. 84, ал.6 и чл. 94 ал. 1от Закона за публичните финанси, кметът на община Макреш организира
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
На Проекта за общинския Бюджет 2020 година
21 януари 2020 година
/ ВТОРНИК /
от 10.00 часа в Залата на Общински съвет – община Макреш.

Предложенията по бюджета се предават в писмен вид.

Прикачени файлове

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с общинска собственост на община Макреш, област Видин за 2020 година

1. Имот УПИ XIII-общински кв. 14 по регулационния план на с. Толовица с площ 810 кв.м.- продажба, очакван приход 1 500 лева.
2. Имот ПИ VI-283, по регулационния план на с. Макреш с площ 1 024 кв.м., -продажба, очакван приход 4 200 лева.
3. Имот „Училище“, застроена площ 315 м.кв., дворно място 9090 м.кв., пл. №18, УПИ I-18, кв. 15, по регулационния план на с. Цар Шишманово, община Макреш-продажба, очакван приход 24 000 лева.
4. Дворна място 1024 кв.м. застроено 1965 година ПИ VI-283, кв. 34 от плана на с. Макреш, акт за частна общинска собственост № 63 от 12.09.2007 година, продажба, очакван приход 4 030 лева.
5. Имот № 062 001, нива, категория IX, в землището на с. Раковица местност „Манастирското“ в размер на 10,000 дка., продажба, очакван приход 3 500 лева.
6. Имот № 062 007, нива, категория IX, в землището на с. Раковица местност „Манастирското“ в размер на 3,481 дка., продажба, очакван приход 1 200 лева.
7. Имот № 062 008, нива, категория IX, в землището на с. Раковица местност „Манастирското“ в размер на 2,178 дка., продажба, очакван приход 720 лева.
8. Имот № 062 012, нива, категория IX, в землището на с. Раковица местност „Манастирското“ в размер на 1,203 дка., продажба, очакван приход 520 лева.
9. Имот № 062 014, нива, категория IX, в землището на с. Раковица местност „Манастирското“ в размер на 65,911 дка., продажба, очакван приход 26 364 лева.
10. Имот № 062 016, нива, категория IX, в землището на с. Раковица местност „Манастирското“ в размер на 9,000 дка., продажба, очакван приход 3 600 лева.
11. Имот № 043 034, нива, категория VI, в землището на с. Раковица местност „Лозановец“ в размер на 6,459 дка., продажба, очакван приход 2 500 лева.
12. Имот № 043 023, нива, категория VI, в землището на с. Раковица местност „Лозановец“ в размер на 13,728 дка., продажба, очакван приход 4 300 лева.
13. Имот № 043 018, нива, категория VI, в землището на с. Раковица местност „Лозановец“ в размер на 2,040 дка., продажба, очакван приход 800 лева.
14. Имот № 043 014, нива, категория VI, в землището на с. Раковица местност „Лозановец“ в размер на 6,512 дка., продажба, очакван приход 2 500 лева.
15. Едноетажна сграда, „Бункер за гориво“ със застроена площ 26кв.м., УПИ XXIX 634, кв. 54, с. Подгоре, общ. Макреш, АЧОС №724, продажба, очакван приход 1000 лева.
16. Едноетажна сграда, „Банциг и ковачница“ със застроена площ 125 кв.м., УПИ XXVIII 634, кв. 54, с. Подгоре, общ. Макреш, АЧОС №725,продажба, очакван приход 2 500 лева.
17. Имот № 62044.3.10 нива в землището на с. Раковица, общ. Макреш, категория IX, местност „Дишовец“ в размер на 11,403 дка, АЧОС №726, продажба, очакван приход 2 500 лева.
18. Овчарник в имот № 046.017 в землището на с. Подгоре с прилежащи 2 помощни помещения обща застроена площ 1000 кв.м., продажба очакван приход 7 000 лева.
19. Приходи от стопанисване и ползване на гора общинска собственост, очакван приход 17 000 лева.

109 734 лв.

Кмет на община Макреш

/ Митко Антов /

М.А./М.А.