Новини

Заповед събиране и транспортиране на битови отпадъци

ЗАПОВЕД № 274/03.10. 2022 година,село Макреш

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.63, ал.2 и във връзка с чл.62 и чл.64 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Макреш през 2023 година, както следва:
  • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
  • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
  • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
  1. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в община Макреш. Извън регулационните граници на населените места организирано сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва на територията на: ВЕЦ „Рабиша“ с. Толовица, в района на Гара Макреш, в района на Раковишки манастир.
  2. Честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване:
за селата на територията на община Макреш
кофи тип „Мева” контейнери тип „Бобър”
2 пъти  месечно, при необходимост

и 3 пъти

Всички улици в:

с. Макреш, с. Вълчек,

с. Толовица, с. Цар Шишманово,

с. Подгоре, с. Раковица,

с. Киреево

2 пъти  месечно, при необходимост и 3 пъти Всички улици в:

с. Макреш, с. Вълчек,

с. Толовица, с. Цар Шишманово,

с. Подгоре, с. Раковица,

с. Киреево

 

Извън регулационните граници на населените места на територията на община Макреш

контейнери тип „Бобър”

1 път  месечно ВЕЦ „Рабиша“ с. Толовица, в района на Гара Макреш, в района на Раковишки манастир.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Емил Йонов – директор дирекция – „УТСД“ и кметските наместници на с.Вълчек, с.Цар Шишманово, с.Толовица, с.Подгоре  и с.Киреево  и кмета на кметство с.Раковица.

Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31 октомври 2022 година, а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

                                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ЗАПОВЕД № 199 28.07.2022 година

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение
№ 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 и съгласуван сглавния държавен
здравен инспектор и Заповед № РД-01-52/26.07.2022 г на Директора на РЗИ Видин
Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на Област Видин за срок от 28.07.2022г. до 26.08.2022г. вкл., както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и вырастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
З. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун , вода и дезинфектант.
4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
7. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
8. Носенето на маски не е задължително за деца до 6 годишна выраст.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на кмета на с.Раковица , кметските наместници и гл.специалист „Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/ М. АНТОВ /

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Почистване на самозалесени земеделски земи чрез извършване на сеч“ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин

Прикачени файлове

Дарителска сметка

Община Макреш, област Видин обявява следната дарителска сметка в лева, по която граждани и фирми могат да даряват суми, които ще бъдат използвани за извършване ремонт след възникнал пожар на ОУ “Христо Ботев“ с. Раковица, община Макреш.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА МАКРЕШ
ТОКУДА БАНК АД
BIC: CREXBGSF
IBAN: BG 13 CREX 9260 84 1581 3700
Код за вид плащане:
в лева – 44 51 00
Основание: Дарение ОУ “ Христо Ботев“ с. Раковица