Author Archive: Editor

Заповед

З А П О В Е Д № 272
28.09.2022 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна секция за местните избори на 29.10.2023 г

I. ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с. Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва

052500008- с. Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от ВИД кмет на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК -Макреш, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

ВИД КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/В.ВАСИЛЕВА /
/съгласно Заповед №269 от 26.09.2023 г./

В.В / В.В

Обява – Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Кметът на Община Макреш обявява на основание чл.37, ал.13 от ЗПСЗЗ

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2024 година.
Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.
Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 03.10.2023 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 15:00 часа на 04.10.2023 година. Търгът ще се проведе на 05.10.2023 година година от 10:30 часа в общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356

ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи във връзка с консултиране разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-107/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Работните срещи ще се проведат при следния график:

  • 09.2023 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „НАДЕЖДА“, с. Раковица;

За повече информация, моля да се обърнете към офиса на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, ул. „Алеко Константинов“ №5, гр. Белоградчик, община Белоградчик, както и на телефон 0877 871 644.

Очакваме Вашето активно участие!

ПОКАНА

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 21.09.2023 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

На преговорите моля да представите изискуемите документи по чл.91 от Изборния кодекс

З А П О В Е Д № 251 /29.08.2023 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК, във връзка с провеждането на Местни избори на 29.10.2023 година

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
052500001-с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002-с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005-с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007-с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници и на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК Макреш , Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

З А П О В Е Д № 252/ 29.08.2023 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на Местни избори на 29.10.2023 г, както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК Макреш секретаря на общината, кмет на кметство , кметските наместници и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

АКТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

До днес 28.08.2023 г. в Общинска администрация – Макреш няма постъпили възражения, препоръки или мнения по обявеното на 09.08.2023 г. Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. относно разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на община Макреш, върху имоти общинска собственост на територията на с. Макреш, на указаните в съобщението адреси.

МИТКО АНТОВ
Кмет на община Макреш