Author Archive: Editor

Обява

На 27.10.2019 г. в община Макреш, област Видин ще се проведат избори за кмет на кметство единствено в
кметство с. Раковица, община Макреш, област Видин с население по постоянен адрес към 16.07.2019 г. – 373 / триста седемдесет и три / души.

Кмет на община Макреш:
М.Антов / п /

Съобщение за набиране на лични асистенти и потребители в Община Макреш по Механизма личната помощ

Стартира предоставянето на лична помощ в общ. Макреш по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на община Макреш,

Общинска администрация Макреш уведомява, че от 01.09.2019 г. стартира предоставянето на лична помощ по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.

Ползватели на лична помощ, ще имат право да са:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Личната помощ ще се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция социално подпомагане – Димово по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Броят на часовете за лична помощ ще се определя в направлението, издадено от ДСП – Димово

Кандидатите за лични асистенти трябва да отговарят на следните условия:

  1. да не са поставено под запрещение;
  2. да не са осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава заявление по образец, към което прилага:

  1. автобиография;
  2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
  3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Заявленията са по образец и  ще се приемат в сградата на Община Макреш, всеки работен ден от 08, 00 ч. до 15,30 ч.

Прикачени файлове

Покана, консултации за състав ОИК, Местни избори 2019

На основание чл.75,ал.1 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш ще   проведе  консултации за състава на ОИК за местните избори 27.10.2019 година  с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 19.08.2019 г  от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш 

Кмет на община Макреш:
/п/ М.Антов

Отчет, II тримесечие – 2019

Прикачени файлове

Информация

Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерството на земеделието, храните и горите е подготвило специален клип за заболяването. Видео материалът съдържа информация за заразата по свинете и превантивни мерки против разпространението на вирусното заболяване.

Прикачени файлове

Публичен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) в Община Макреш

Прикачени файлове

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №1 „Ремонт сграда съблекалня стадион, покрив и фасада село Макреш“; “Ремонт Читалище „Митко Марков“ село Макреш“; „Ремонт Здравна служба село Раковица“; „Ремонт покрив и вътрешен ремонт сграда Пенсионерски клуб в ОУ „Христо Ботев“ село Раковица“; “Ремонт покрив сграда кметство село Подгоре“; „Ремонт покрив Читалище село Толовица“;  „Ремонт на пивница село Киреево“;

             Обособена позиция №2 „Ремонт отводнителна канализация село Макреш“; „Благоустрояване улица 26-та село Раковица“; „Благоустрояване село Подгоре“; „Благоустрояване се Цар Шишманово“; „Ремонт на водосток село Киреево“; “Благоустрояване село Вълчек“

Прикачени файлове