Author Archive: Editor

Обява – Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Кметът на Община Макреш обявява на основание чл.37, ал.13 от ЗПСЗЗ

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2024 година.
Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.
Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 03.10.2023 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 15:00 часа на 04.10.2023 година. Търгът ще се проведе на 05.10.2023 година година от 10:30 часа в общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356

ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи във връзка с консултиране разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-107/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Работните срещи ще се проведат при следния график:

  • 09.2023 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „НАДЕЖДА“, с. Раковица;

За повече информация, моля да се обърнете към офиса на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, ул. „Алеко Константинов“ №5, гр. Белоградчик, община Белоградчик, както и на телефон 0877 871 644.

Очакваме Вашето активно участие!

ПОКАНА

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 21.09.2023 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

На преговорите моля да представите изискуемите документи по чл.91 от Изборния кодекс

З А П О В Е Д № 251 /29.08.2023 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК, във връзка с провеждането на Местни избори на 29.10.2023 година

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
052500001-с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002-с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005-с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007-с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници и на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК Макреш , Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

З А П О В Е Д № 252/ 29.08.2023 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на Местни избори на 29.10.2023 г, както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК Макреш секретаря на общината, кмет на кметство , кметските наместници и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

АКТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

До днес 28.08.2023 г. в Общинска администрация – Макреш няма постъпили възражения, препоръки или мнения по обявеното на 09.08.2023 г. Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. относно разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на община Макреш, върху имоти общинска собственост на територията на с. Макреш, на указаните в съобщението адреси.

МИТКО АНТОВ
Кмет на община Макреш

Община Макреш стартира процедура за набиране на списък на чакащите за ползване на социални услуги потребители, на които при наличие на свободни часове и отпаднали потребители ще се предоставя социалната услуга.

обявление_потребители банка с резерви

Прикачени файлове