Новини

ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи във връзка с консултиране разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-107/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Работните срещи ще се проведат при следния график:

 • 09.2023 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „НАДЕЖДА“, с. Раковица;

За повече информация, моля да се обърнете към офиса на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, ул. „Алеко Константинов“ №5, гр. Белоградчик, община Белоградчик, както и на телефон 0877 871 644.

Очакваме Вашето активно участие!

АКТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

До днес 28.08.2023 г. в Общинска администрация – Макреш няма постъпили възражения, препоръки или мнения по обявеното на 09.08.2023 г. Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. относно разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на община Макреш, върху имоти общинска собственост на територията на с. Макреш, на указаните в съобщението адреси.

МИТКО АНТОВ
Кмет на община Макреш

Община Макреш стартира процедура за набиране на списък на чакащите за ползване на социални услуги потребители, на които при наличие на свободни часове и отпаднали потребители ще се предоставя социалната услуга.

обявление_потребители банка с резерви

Прикачени файлове

Обявление

Община Макреш стартира процедура за набиране на за набиране на списък на чакащите за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Прикачени файлове

Публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които охраняват селскостопански животни на територията на община Макреш

Публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които охраняват селскостопански животни на територията на община

Служебна бележка

Днес, 09.08.2023 г. се постави съобщение за издаване на Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. от главен експерт на МВР – София за разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението (звукови сирени).

Съобщението да се постави на таблото отвън и таблото вътре в сградата на Общинска администрация – Макреш.

Длъжностни лица:

1. Пепи Велков – Ст. спец. „ОМП, ГЗ и търговия“ – община Макреш

 1. 2. арх. Филип Филипов – Главен архитект на община Макреш

Съобщение

Съобщава се на всички заинтересовани жители на с. Макреш, че е издадено Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. от главен експерт на МВР – София за разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението (звукови сирени) върху следните имоти, находящи се на територията на с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин, както следва по адреси:

–         ул. „Георги Бенковски“ № 105

–         ул. „Георги Бенковски“ № 86

–         ул. „Георги Бенковски“ № 104 А

         В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение може да се подават възражения, предложения и мнения от заинтересованите лица до Общинска администрация – Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88.

Протокол корекция за разпределение на общински пасища, мери и ливади за ползватели на животновъдни обекти по реда на чл.37 ал.4 от ЗСПЗЗ.

Днес, 29.06.2023 година се събра комисията, назначена със заповед 81/17.03.2023 година на кмета на Община Макреш, в състав:

Председател: Рени Длъгнекова – правоспособен юрист;

и членове:1. Илонка Мишева – директор на Дирекция „АОФД“;

 1.     Емил Йонов  –  директор Дирекция „УТСД“;
 2.   Николай Ненчев – кмет на кметство Раковица;
 3. Емилия Лозанова – кметски наместник на село Цар Шишманово;

за отстраняване на допуснатите технически грешки по протокола от 19.04.2023 година.

Комисията установи:

 1. На Вълкана Цветкова Вълкова при разпределението са предоставени два имота от землището на село Подгоре, а именно имот с № 025019, в местността „Гюрин Ш“, пасище, мера с площ 542 дка, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

Имот с № 025004 в местността „Гюрин Ш“ ливада, с площ от 14.189 дка, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 1. На Бисер Владимиров Иванов в село Подгоре неправилно е записано за регистрирани 16.50 ЖЕ, а следва да бъдат 74.20 ЖЕ, съобразно представените документи. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите комисията е съобразила 74.20 ЖЕ.
 2. При разпределението на Цветомир Красимиров Николов е допусната грешка, като са му предоставени от землището на село Подгоре следните имоти:
 • имот № 022043, в местността „Търнава“ с площ от 4.203дка. пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022084, в местността Търнава“ с площ от 3.567 дка. пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022086, в местността „Търнава“, с площ от 3.031 дка, пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022090, в местността „Търнава“, землището на с. Подгоре, с площ 2.617 дка., пасище мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 025006, в местността „Гюрин Ш“ с площ 3.799 дка. пасище, мера, IX категория

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот идентификатор 62044.236.10 в местността „Бърдото“ в землището на с. Раковица, IV категория от 45.132 дка да се счита 66.554 дка.
 1. В разпределението на Людмила Детелинова Йолова е допусната грешка като е посочено, че е в землището на село Подгоре, но разпределените имоти са от землището на село Раковица.

Протоколът влиза в сила от публикуване на сайта на общината. Същият да бъде поставен  информационните табла в село Подгоре и село Раковица.

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Председател: ………П………… /Рени Длъгнекова/

Членове:   1. …………П………./ Илонка Мишева/

 1. …………П………./ Емил Йонов /
 2. …………П………/Николай Ненчев/
 3. ……………П………/Емилия Лозанова/

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание  чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

 

Покана

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 20.07.2023 година от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, с. Макреш, ще се проведе П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането

КАМПАНИЯ „ДА СПРЕМ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ“ 2023 г.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Макреш напомня на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

Предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространението на Африканската чума по свинете, тъй като огнища на болестта са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Налични материали относно симптомите на болестта, както и обща информация по превенцията може да намерите на следния интернет адрес:

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

        Информация относно необходимите мерки за осигуряване на био-сигурност в стопанствата може да намерите на следната страница:

 

https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g