Новини

СПИСЪК на оценените и класирани кандидати

СПИСЪК
на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите:
„Психолог“; „Медицински специалист“; при осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижи. Договор №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома община Макреш.

Днес 28.02.2023г. в Дирекция АОФД от 10,00 часа в съгласно Заповед № 32/02.02.2023 г. на Кмета на община Макреш след отказ на избраните лица за длъжностите медицинска сестра и психолог се проведе комисията се събра и разгледа документите на подалите лица за медицинска сестра Татяна Стефанова Тодорова за психолог Лора Стефанова Стоянова след преценка на съответствие на подадените документи и проведено събеседване за преценка на мотивацията, емоционалната устойчивост, организираност и отговорност на лицата, комисията взе решение да предложи на кмета на община Макреш да сключи граждански договори със горепосочените лица по проект „Грижа в дома община Макреш“.

Председател на комисията:
Илонка Милчева Мишева /п/……………….

Членове:
1. Иванка Станчева Иванова /п/………..

2. Людмила Величкова Любенова/п/……..

Проект „Грижа в дома община Макреш“ по Програма „РЧР 2021-2027г.

СПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ ЛИЦА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК НЕПРЕДСТАВИЛИ ВСИЧКИ ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Списък одобрени кандидати документи съответствие 13.02.23Списък на оценените и класирани кандидати за длъжностти 15.02.23

Списък одобрени и чакащи потребители 15.02.23

обобщен протокол потребители 15.02.23

Списък одобрени и чакащи потребители 15.02.23

Покана за стартираща пресконференция по Проект BG05М9ОP001

Прикачени файлове

Заповед събиране и транспортиране на битови отпадъци

ЗАПОВЕД № 274/03.10. 2022 година,село Макреш

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.63, ал.2 и във връзка с чл.62 и чл.64 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Макреш през 2023 година, както следва:
  • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
  • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
  • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
  1. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в община Макреш. Извън регулационните граници на населените места организирано сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва на територията на: ВЕЦ „Рабиша“ с. Толовица, в района на Гара Макреш, в района на Раковишки манастир.
  2. Честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване:
за селата на територията на община Макреш
кофи тип „Мева” контейнери тип „Бобър”
2 пъти  месечно, при необходимост

и 3 пъти

Всички улици в:

с. Макреш, с. Вълчек,

с. Толовица, с. Цар Шишманово,

с. Подгоре, с. Раковица,

с. Киреево

2 пъти  месечно, при необходимост и 3 пъти Всички улици в:

с. Макреш, с. Вълчек,

с. Толовица, с. Цар Шишманово,

с. Подгоре, с. Раковица,

с. Киреево

 

Извън регулационните граници на населените места на територията на община Макреш

контейнери тип „Бобър”

1 път  месечно ВЕЦ „Рабиша“ с. Толовица, в района на Гара Макреш, в района на Раковишки манастир.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Емил Йонов – директор дирекция – „УТСД“ и кметските наместници на с.Вълчек, с.Цар Шишманово, с.Толовица, с.Подгоре  и с.Киреево  и кмета на кметство с.Раковица.

Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31 октомври 2022 година, а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

                                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ