Дневен ред

Дневен ред ПК „Бюджет, финанси и общинска собственост“ – 20.05.2024

Изх.№ 148/17.05.2024г.

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 20.05.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Даване съгласие за внасяне на дължим годишен членски внос за 2024г. на Регионален агробизнес център-Видин.
2. Изплащане на пътните разходи в размер на 70% от стойността на картата за автобусен превоз на служители по маршрута Видин – Макреш и обратно.
3. Определяне допълнително трудово възнаграждение за придобиване на трудов стаж и професионален опит на Председателя на Общински съвет Макреш.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател ПК
/Николай Николов/

Прикачени файлове

Дневен ред ПК – 14.05.2024

Изх. № 144/10.05.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 14.05.2024 г. /вторник/ от 10,00 часа в кабинета на ОбС – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт„

ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на молби за еднократна помощ.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/

Прикачени файлове

Дневен ред – 25.04.2024

Изх.№ 128/22. 04.2024г.

До общински съветници, кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в читалище „Мито Марков“ 1912 с. Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
5. Приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на общината за 2023 г.
6. Приемане отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2023 г.
7. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на село Подгоре на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
8. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
Цветан Георгиев

Материали 25.04.2024г.

Прикачени файлове

Дневен ред ПК 22.04.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 22.04.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС -Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянните комисии „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
  2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
  3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
  4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Прикачени файлове

Дневен ред – 09.04.0224

Изх.№ 119/05. 04.2024г.

До
общински съветници,
кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 09.04.2024 г. /вторник / от 10,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на Заповед №РД 2511 от 26.03.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №72, взето с протокол №07 от 12.03.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Разглеждане на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш
3. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

Цветан Георгиев

 

Прикачени файлове

Дневен ред, 05.04.2024 – Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

Изх.№ 116/02.04.2024г.

На основание чл.21 и чл.25 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.04.2024 г. /петък/ от 09,30 часа в кабинета на ОбС-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател Вр. К

/Ивайло Рангелов/

Дневен ред Постоянна комисия, 04.04.2024

Изх. № 113/01.04.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 04.04.2024 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт“

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изготвяне на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/

Дневен ред – 12.03.2024

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Заповед №РД 25/6 от 28.02.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №57, взето с протокол №07 от 15.02.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради публична общинска собственост в Община Макреш за 2024 г.
3. Подаване заявка за замяна на обезпечение за ДФ “Земеделие“
4. Членски внос за 2024г. към НСОРБ
5. Предоставяне на имот за депозиране на земни маса
6. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община и кметове на кметства в община Макреш.
7. Оправомощаване на кмета на община Макреш да взема всички решения, свързани с банково обслужване на община Макреш.
8. Приемане на План за действие на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024-2026) Приемане Мониторингов доклад за 2023г. на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на Област Видин(2021-2030г.)
9. Управление на имоти общинска собственост- отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
10. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на селата Макреш, Раковица, Подгоре, Цар Шишманово, Толовица, Киреево и Вълчек на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
11. Разни и питания към кмета на община Макреш

ДНЕВЕН РЕД – 05.03.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.03.2024 г. /Вторник/ от 10 ,00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия „Законност, обществен ред и сигурност“

ДНЕВЕН РЕД
1.Заповед №РД 25/6 от 28.02.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №57, взето с протокол №07 от 15.02.2024г. на общински съвет Макреш.

10:15 часа в заседателната зала на ОбА-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ и „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм„ към общински съвет
ДНЕВЕН РЕД

1. Извършване на текущи ремонти на пътища и сгради в Община Макреш за 2024 г.
2. Подаване заявка за замяна на обезпечение за ДФ “Земеделие“
3. Членски внос за 2024г. към НСОРБ
4. Предоставяне на имот за депозиране на земни маса
5. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община и кметове на кметства в община Макреш.
6. Оправомощаване на кмета на община Макреш да взема всички решения, свързани с банково обслужване на община Макреш.

11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт„
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на План за действие на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024-2026)
Приемане Мониторингов доклад за 2023г. на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на Област Видин(2021-2030г.)

11,15 часа в заседателната зала на общинска администрация – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване„ към Общински съвет Макреш, при следния проект на
ДНЕВЕН РЕД

1. Управление на имоти общинска собственост- отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
2. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на селата Макреш, Раковица, Подгоре, Цар Шишманово, Толовица, Киреево и Вълчек на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

 

Прикачени файлове

Дневен ред, заседание 15.02.024

Изх.№ 68 /12. 02.2024г.

До
общински съветници,
кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане структурата на ОбА-Макреш;
2. Приема бюджета на Община Макреш за 2024 година;
3. Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти в Община Макреш за 2024 г.
4. Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година;
5. Предоставяне на парична помощ при раждане или осиновяване на дете .
6. Предоставяне средства за кръводаряване.
7. Отпускане на финансови средства на селата за провеждането на обществено – значими мероприятия през 2024 г.
8. Отпускане на финансови средства за спорт.
9. Програма за управление на Общината през 2024 година“
10. Превеждане на членски внос за 2024г. по сметката на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
11. Приемане на правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Макреш.
12. Годишен план за паша за 2024 година.
13. Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2024-2025 година.
14. Разни и питания към кмета на Община Макреш.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
Цветан Георгиев

 

Прикачени файлове