Author Archive: Editor

Община Макреш стартира проект „Независим живот“

nzОБЯВА

Община Макреш  стартира проект „Независим живот“, от 01.10.2016 година –  договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0296-C001,  процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. (още…)

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” ЗА ПЕРИОДА 10.10.2016 -30.04.2017г.

eu

О Б Я В А

ОБЩИНА МАКРЕШ  

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ

В ПЕРИОДА 29.09.201605.10.2016г.

ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” ЗА ПЕРИОДА 10.10.2016 -30.04.2017г.

  • ЗА С. МАКРЕШ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09:00 ДО 12:00 ЧАСА И ОТ 14:00 ДО 16:00 ЧАСА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
  • В СЕЛАТА ЗАЯВЛЕНИЯТА-ДЕКЛАРАЦИИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ И С ТЯХНА ПОМОЩ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ИМАТ ЛИЦАТА ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки , които да се грижат за тях , установено от съответната дирекция „Социално подпомагане „ ;
  3. Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност ;
  4. Скитащи и бездомни деца и лица;
  5. Лица от уязвими групи – граждани от трети страни , по смисъла на §1 , т.17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците .

Кандидатите попълват ЗАЯВЛЕНИЯЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец, задължително представят КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА, КОПИЕ ОТ ТЕЛК – РЕШЕНИЕ / ако е приложимо / КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ / ако е приложимо /        

Общинска администрация

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – национален референдум

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАКРЕШ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 001 (още…)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – президент и вицепрезидент

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ

ОБЩИНА МАКРЕШ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАКРЕШ   КМЕТСТВО …………………. СЕКЦИЯ № 001 (още…)

Решения ОбС №140 до №160

Прикачени файлове

Избирателни секции на територията на община Макреш, за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на република България и Национален референдум

З А П О В Е Д

 № 220/01.09.2016 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК и Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 8, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

У Т В Ъ Р Ж Д В А М      :

Избирателни секции на територията на община Макреш, за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на република България и Национален референдум, както следва :

052500001- с. Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

052500002- с. Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3

052500003- с. Толовица –  кметство ,ул. „ Ленин  „ № 20

052500004- с. Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49

052500005- с. Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1

052500006- с. Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

052500007- с. Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица ,Подгоре и Киреево кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства, кметските наместници и тех. сътрудник за сведение и изипълнение

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/п/ Ив.КАМЕНОВ /

Ив.К / В.В

Избирателни секции на територията на община Макреш, за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на република България и Национален референдум

З А П О В Е Д

№ 219/01.09.2016 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК и Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 8, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

О Б Р А З У В А М:

Избирателни секции на територията на община Макреш, за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на република България и Национален референдум, както следва :

с. Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

с. Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3

с. Толовица – кметство ,ул. „ Ленин  „ № 20

с. Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49

с. Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1

с. Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

с. Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица ,Подгоре и Киреево кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства, кметските наместници и тех. сътрудник за сведение и изипълнение

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/п/ Ив.КАМЕНОВ /

 

Решения ОбС №123 до №139

Прикачени файлове