Author Archive: Editor

СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш“ по обособени позиции
е удължен до 15,00 часа на 20.07.2018 година.
Офертите ще бъдат разглеждани на 23.07.2018 година от 10,00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост на територията на Община Макреш“ по обособени позиции
е удължен до 15,00 часа на 20.07.2018 година .
Офертите ще бъдат разглеждани на 23.07.2018 година от 10,30 часа.

ОБЩИНА МАКРЕШ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА по проект “ Независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0296-C001

nzВъв връзка със стартирането на Проект» Независим живот» и изпълнението на дейностите по проекта, както и постигане на заложените резултати община Макреш обявява прием за следните  специалисти:

  • Социален работник

Основни дейности: Отговаря за цялостния процес на предоставяне на услугите, мониторинг на социалните услуги и актуализация на индивидуалните планове на потребителите, срок на изпълнение до 31.08.2018г

          Изисквания: Висше образование в сферата на социални и хуманитарни дейности

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор за пълен работен ден, съгласно  Кодекса на труда .

Възнаграждението по трудовия  договор се осигурява от средства по Проекта

  • Рехабилитатор

Основни дейности: Използване на рехабилитационни методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части на потребителите с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот, срок на изпълнение до 31.08.2018г .

Изисквания: Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование  и релевантен опит минимум 1 година.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор за 1/2 работен ден, съгласно  Кодекса на труда .

Възнаграждението по трудовия  договор се осигурява от средства по Проекта

  • Медицинско лице – трудов договор за 8 часа работен ден

Основни дейности: Осигурява достъпа до здравни услуги на потребителите, срок на изпълнение до 31.08.2018г

  • Изисквания: Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование и релевантен опит минимум 1 година.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор за пълен работен ден, съгласно  Кодекса на труда .

Възнаграждението по трудовия  договор се осигурява от средства по Проекта

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– Заявление за кандидатстване (образец);
– Автобиография (образец);
– Копие от диплома за завършено образование;

– Копие на документи, удостоверяващи професионален опит /трудова и/или осигурителна книжка/;

– Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности и умения, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

ОБЩИНА МАКРЕШ, като работодател ще осигури равен достъп на кандидатите по отношение на пол, етнос/националност и вероизповедание.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

  1. По документи
  2. Интервю с допуснатите от първия етап кандидати.

Класираните по документи лица ще бъдат уведомени за дата, час и място на провеждане на интервюто.


МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 От 02.07.2018 г . всеки работен ден от 9,00 ч. до 15,00 ч. в срок до 20.07.2018 г., в сградата на Община Макреш,  с. Макреш, ул. „Г. Бенковски” № 88, лично от кандидатите .

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: До 15.00 часа на 20.07.2018 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 0888 754 273

 

 

Ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции

Прикачени файлове

Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш

Прикачени файлове

Кмет Община Макреш

kmetМИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ
Родена на 29.08.1966 г. в гр. Видин
Образование:
от 1986 г. – 1991 г. :
„Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина” гр. Стара Загора
Придобита специалност магистър „ЗООИНЖЕНЕР“
от 2006 г. – 2009 г. :
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново
Публична администрация
Придобита специалност магистър „ПУБЛИЧЕН АДМИНИСТРАТОР“
Професионален опит:
от 1991 г. – 1992 г.: Старши специалист „Земеделие“, Общинска администрация – Макреш
от 1992 г. – 05.06.2018 г.: Заместник кмет на община Макреш
от 06.06.2018 г.: Кмет на община Макреш
Семеен с едно дете

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.МАКРЕШ, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА НАЧЕВА
ВАНЯ ИВАНЧОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦОЛОВ
ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ
ДЕЙВИД СТОИЛОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР МАНОЛОВ БЯЛКОВ
ИВАН ПАВЛОВ ТОМОВ
ЛИЛЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
МАРГАРИТА НИКОЛОВА РАЧЕВА-БЯЛКОВА
МАРИЯН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
МИТО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛА ИВАНЧОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОМОВ
РУМЯНА АСЕНОВА ГЕРГОВА
СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
ТОДОР ЛИЛОВ ПЕШОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ЦАР ШИШМАНОВО, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.РАКОВИЦА, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ПЪРВАНЧОВСКИ
ДАНО ЦЕКОВ ИВАНОВ
ДАФИНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ИВАН ТОШОВ АНДРЕЕВ
КАЛОЯН ИЛИЕВ КРЪСТОВ
МАГДАЛЕНА АНТОНОВА МИТОВА
МАРИКА ИВАНОВА ТОШЕВА
СТОЯН ТОШЕВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 20 май 2018 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.КИРЕЕВО, кметство …………………………., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………..

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––

ГЕНЧО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ (още…)