Author Archive: Editor

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Макреш 2016 – 2020 г.

 

Съдържание

 

         Раздел 1

 

 1. Въведение
 2. Описание на ситуацията в община Макреш
 • Население
 • Здравеопазване
 • Образование
 • Икономическо развитие
 1. Анализ на групите в риск / целеви групи в Община Макреш
 • Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи услуги
 • Възможност на община Макреш за финансиране на социалните услуги. Капацитет на предоставяните социални услуги. Достъпност и устойчивост на социалните услуги
 • Участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги

(още…)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛ

nzОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДНИН ОБЯВЯВА  НОВ  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА   ПЕРСОНАЛ  ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА С РЕЗЕРВИ  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 -2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА“

ВАЖНО!!!:  КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИ , ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ЦИТИРАНИЯ ПО-ГОРЕ ПРОЕКТ, САМО И ЕДИНСТВЕНО СЛЕД ОТПАДАНЕ НА ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПОРАДИ НАСТЪПВАНЕ НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:  ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДОСТАВЧИК , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ, ИЗРАЗЕНО ПИСМЕНО; ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДОСТАВЧИК , ПРИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ; ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ДРУГИ  НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВАНАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ“ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ „ Е С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА С РЕЗЕРВИ.

 ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТА С КЛАСИРАНИТЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИ  КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ СКЛЮЧВАТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНО МЯСТО.

КАНДИДАТИ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ , КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ ИЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИ  ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ;
 • ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (КОПИЕ);
 • ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРАЗЕЦ 1
 • АВТОБИОГРАФИЯ ПО ОБРАЗЕЦ

5.КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ/ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ – ЗАВЪРШИН 6-ТИ КЛАС /

6.КОПИЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА

7.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК , ЛИЧЕН АСИСТЕНТ , СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ / АКО Е ПРИЛОЖИМО /

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИ  НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  ОТ 10.00 ДО 15.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 01.08.2017 Г. ДО 15.08.2017 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНА МАКРЕШ УЛ.Г.БЕНКОВСКИ №88

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МАКРЕШ

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА КАО

С изменение и допълнение  на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ.бр.27от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани  от община Макреш , която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В изпълнение на § 12,ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК,  в община Макреш са предприети мерки за въвеждане на КАО

Във връзка с прекратяване  на практиката общината да изисква  документи и данни, издавани или налични  в администрацията, извършихме изменения в нормативните  актове, а именно в заявленията за административни и технически услуги, във Вътрешните правила за документооборота и административното обслужване в община Макреш , стандартите за административно обслужване. 

СЛУЖЕБНО    НАЧАЛО

Чл.1.(1) Община Макреш  извършва комплексно административно обслужване /КАО/ при техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи на законодателството на РБ.

(2). Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или по-вече структурни звена в общинската администрация, заявителят подава едно искане  в  „Деловодството на общината ”и служителят  организира изпълнението по служебен път, съгласно чл.36 от АПК /Административно процесуален кодекс/.

(3). Служителите не могат да изискват предоставяне  на информация или документи, които са налични в община Макреш, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

(6).Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъците  в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършването на административните услуги, както и другите въпроси свързани с издаването на актовете във връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета, раздел І от АПК /Административнопроцесуален кодекс/.

Чл.2. При комплексно административно обслужване, всички услуги  се предлагат само като обикновени /не се предлагат бързи и експресни/. Това е продиктувано от факта, че някои от документите  ще се набавят по служебен път, а това  води до забавяне на преписката.

Чл.3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги определени от ОбС  Макреш  с „Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Макреш.

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в Община Макреш или по банков път, както следва:

ТОКУДА БАНК АД

КОД-   CREXBGSF

за технически услуги

Банкова сметка: BG13CREX 92608415813700 Код за вид плащане: 44 80 01

за всички останали административни услуги 

Банкова сметка: BG13CREX 92608415813700 Код за вид плащане: 44 80 07

Допълнителна информация може да се получи и на място в административната сграда на Община Макреш  и на телефони 094/600356; всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.

ДУКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:ИСКАНЕ ЗА КАО

Прикачени файлове

Съобщение във връзка с процедура Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж– село Макреш“

СЪОБЩЕНИЕ:  В процедурата чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане  на Домашен социален патронаж– село  Макреш“ срокът за получаване на оферти  се  удължава до 15,00 часа на 25.07.2017 година. Постъпилите оферти ще бъдат разглеждани на 26.07.2017 година от 9,00 часа.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен Социален патронаж – Макреш

Прикачени файлове