Author Archive: Editor

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Kонсултации за определяне на състав на Секционни избирателни комисии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на 46-ото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ №245 от 14.09.2021 г на Президента на Република България., на 06 октомври 2021г. от 09.00 часа в залата на Общинска администрация – Макреш, ул. “Георги Бенковски“ №88, с. Макреш, ще се проведат консултации за определяне на състав на Секционни избирателни комисии в община Макреш за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14 ноември 2021г
Съгласно чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените партии и коалиции в 46-тото Народно събрание на Република България, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и съотносими решения на ЦИК:
1. Писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Към предложението по т.1 се прилага:
4.1 Списък на резервните членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК;
Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на мероприятия в закрити помещения.

/П/
Митко Антов
Кмет на община Макреш

Заповед противоепидемични мерки

З А П О В Е Д
№ 288
07.09.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на министъра на здравеопазването. (още…)