Author Archive: Editor

Заповед местни данъци и такси

З А П О В Е Д
№ 285/17.10.2019год., с.Макреш

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,които да се извършват на територията на Община Макреш през 2020година са, както следва:
– сметосъбиране и сметоизвозване;
– обезвреждане на битови отпадъци в депо;
– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в Община Макреш.
3. Честотата на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозването е три пъти месечно за всички населени места на територията на Община Макреш. извършва два пъти месечно.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кмета ,кмета на кметство Раковица и кметските наместници на населените места на територията на Община Макреш.
Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31.10.2019година , препис от нея да се връчи на посочените длъжностни лица и Гл.специалист Приходи за изпълнение и сведение.

/Налице са положени подпис и печат,като същите са заличени на основание чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/

Вр. Изп. Дл.Кмет на община Макреш :

_____________ / В.Василева /

/съгл.реш.№631/20.09.2019г.на ОбС Макреш

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.МАКРЕШ, кметство ……….., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА НАЧЕВА
ВАНЯ ИВАНЧОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЦОЛОВ
ВИТКО БОРИСОВ ПАНТЕВ
ДИМИТЪР МАНОЛОВ БЯЛКОВ
ИВАН ПАВЛОВ ТОМОВ
ЛИЛЯН ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
МАРГАРИТА НИКОЛОВА РАЧЕВА-БЯЛКОВА
МИМИ КОЛЬОВА ВИТКОВА
МИТО ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛА ИВАНЧОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОМОВ
РУМЯНА АСЕНОВА ГЕРГОВА
СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
СТАМЕН НИНОВ МИКОВ
ТОДОР ЛИЛОВ ПЕШОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ВЪЛЧЕК, кметство ……….., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ЦАР ШИШМАНОВО, кметство ……….., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА МИТОВА ХРИСТОВА
ПЕТЪР МИТОВ ЦВЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.ПОДГОРЕ, кметство ……….., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
МЛАДЕН ИВАНОВ ЙОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.РАКОВИЦА, кметство ……….., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ПЪРВАНЧОВСКИ
ГЕНАДИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ДАНО ЦЕКОВ ИВАНОВ
ДАФИНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ИВАН ТОШОВ АНДРЕЕВ
КАЛОЯН ИЛИЕВ КРЪСТОВ
МАРИКА ИВАНОВА ТОШЕВА
СТОЯН ТОШЕВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община МАКРЕШ
населено място С.КИРЕЕВО, кметство ……….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ БОГДАНОВ ТОДОРОВ

Заповед Подвижна избирателна секция 052500008

З А П О В Е Д №257/30.09.2019 г.

На основание чл.8,от ИК и постъпили необходим брои заявления

УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секция 052500008 на територията на община Макреш
С. Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, Областен управител,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/съгл.Р-гие№361 на ОбС. Протокол №61/

Заповед Подвижна избирателна секция

З А П О В Е Д №256/30.09.2019 г.

На основание чл.8,от ИК и постъпили необходим брои заявления

ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секция на територията на община Макреш
С. Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, Областен управител,кметовете на кметства ,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение

И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/съгл.Р-гие№361 на ОбС. Протокол №61/

Oтчет на ОбA Макреш за 2018

Oтворен първи прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа

nzО Б Я В А
от 13.09.2019 г. да 13.08.2020 г. включително е отворен първи прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект BG05M90P001-2.040-0077, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ”,
Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат – потребителите на услугата патронажна грижа. Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга и ще включва комплекс от услуги като:
1. помощ в дома, която включва социални контакти и др.; (още…)

ОБЯВА обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

nzОБЯВА
обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс
Община Макреш реализира проект BG05M9OP001-2.040, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Макреш“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: (още…)