Author Archive: Editor

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание чл.91,ал.1 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 19.04.2019 г /петък/ от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

Заповед определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г

З А П О В Е Д №86/27.03.2019 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :
Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г. , както следва :
с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – Кметството, ул. „Четвърта„ № 3
с.Толовица – Кметство , ул. „Ленин„ № 20
с.Цар Шишманово – Кметството ул. „Георги Димитров„ № 49
с.Подгоре – кметството, ул. „Ленин„ № 1
с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта„ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – ул. ”Втора” №32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Видин ,“ГРАО“ Видин,секретаря на общината ,кметове на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п / М. АНТОВ /

М.А / В.В

Заповед образуване на Избирателни секции на територията на община Макреш,за провеждане на избори за ЕП на 26.05.2019

З А П О В Е Д № 84/26.03.2019 г.
На основание чл.8, ал. 2 и ал.4 от ИК

О Б Р А З У В А М :
Избирателни секции на територията на община Макреш,за провеждане на избори за ЕП на 26.05.2019 г., както следва :
001- с.Макреш
002- с.Вълчек
003- с.Толовица
004 -с.Цар Шишманово
005 -с.Подгоре
006 -с.Раковица
007 -с.Киреево

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства Раковица , Киреево и Подгоре и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, РИК Видин , Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п / М. АНТОВ /
М.А / В.В

Заповед утвърждаване на избирателни секции на територията на община Макреш за провеждането на избори за членове на ЕП на 26.05.2019

З А П О В Е Д №85/26.03.2019 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК

УТВЪРЖДАВАМ:

Избирателни секции на територията на община Макреш за провеждането на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г, както следва :
052500001- с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002- с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово- кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005- с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007- с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметство Раковица, Киреево и Подгоре и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, РИК Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства ,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п/ М. АНТОВ /
М.А / В.В

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш

ПРОЕКТ!
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни – от 05.03.2019 г. до 05.04.2019 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите страни да направят своите предложения и становища по проекта на следния електронен адрес: makresh@b-trust.org
или в деловодството на Общински съвет Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 91
Вносител: Красимир Кръстев-Председател на Общински съвет Макреш

П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш

(още…)

Годишен доклад за наблюдение на общинския план за развитите за 2018 година община Макреш

Общата цел, която стой пред община Макреш за следващия програмен период е: Привличане на инвестиции в община Макреш за преодоляване на икономическия застой и подобряване на условията на живот на местното население. Основните приоритетни области, определят насоката на стратегическата рамка и определят фокуса на интервенциите за следващия програмен период. В община Макреш са налице много проблеми, които представляват пречка както пред икономическото, така и пред социалното развитие на общината. Поради тази причина стратегическата рамка на общината е насочена предимно към разрешаването на тези проблеми и смекчаването на застрашителните процеси на намаляване на населението и икономически застой, които бавно, но сигурно стопяват финансовия и човешкия капитал на общината. За преодоляването на проблемите на общината са необходими големи по обем инвестиции. Именно затова е важен правилния фокус на инвестициите през следващия програмен период, за постигане на максимални резултати и минимални средства. Основните приоритетни области са: развитие на човешките ресурси, качествена жизнена среда, конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста икономика. (още…)