Author Archive: Editor

Решения на ОбС от №400 до №444

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №300 до №399

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №200 до №299

РЕШЕНИЕ № 290

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №100 до №199

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №62 до №99

Прикачени файлове

Наредби

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА За условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО ОБЛЕКЛО ВНЕСЕНО ОТ ОбА-2012

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ – ПАТЕНТ-2011-коригирана

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРАВИЛНИК за работата на кметския наместник

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН 2012-2016 г.

Покана

На основание чл.84,ал2 от Закона за публичните финанси, Кмета на община Макреш организира

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта за общинския бюджет за 2015 година на 28 ноември 2014 година от 14 часа в салона на читалище” Мито Марков” село Макреш

Предложенията по бюджета се предават в писмен вид