Author Archive: Editor

Решения на ОбС №470 до №489

Прикачени файлове

Назначени лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“

Blanka_proektВ община Макреш от 25.05.2015 г. са назначени 9 лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г“, които обслужват 9 потребители на услугата, от които 1 е дете . Срока на действащите им трудови договори е до 29.02.2016 г. Усвоени са предоставените 960 часа месечно от управляващия орган за предоставяне на услугата . Втори етап на прием на документите беше отменен, останалите потребители, които са подали заявления са в списъка на чакащите.

На личните асистенти е проведено въвеждащо обучение – на 21 бр. лични асистенти, – през м. март, а през м. септември ще се проведе и поддържащо обучение на вече назначените на трудов договор лични асистенти – 9 бр. Обучението е проведено според указанията на управляващия орган от служителите на ДСП –Димово

Работата по проекта се контролира от екип за организация и управление на проекта на общинско ниво , които включва администратор и счетоводител . Екипа е назначен със заповед на кмета на общината.

„Първа копка” за започване на строителството по проект: „Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област Видин”

20150330_10335620150330_10371120150330_104004Официалният старт на дейностите бе даден на 30.03.2015г. от Иван Каменов, кмет на Община Макреш. Гости бяха и представители на различни институции, имащи отношение към реализирането на обекта. Изпълнител е „Пътперфект“ АД, София. Общата стойност на ремонтите работи е 1577622 лв. без ДДС.

Общата дължина на улиците, предвидени за ремонт и връзките към тях е 2 563 м. Проектирането е в две насоки – улици без асфалтобетоново покритие с дължина 1863 м. Тротоарите се предвиждат да бъдат с бетонови плочи. Улици с асфалтобетоново покритие ще са с обща дължина 700 м. Това са улици, които са функциониращи и имат основно значение за социалния живот на селото. За тях се предвижда ремонт на пътната настилка и едно обновяване с асфалтобетонов пласт от 4см. Ще се подменят се старите бордюри, които са масово „пропаднали“. Тротоарните площи по регулация се усвояват, като покритието им е от бетонови тротоарни плочи. Предвидени са измествания на електрически стълбове, попадащи в пътното платно.

Проект „Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област Видин“ е финансиран чрез Договор №05/322/00724 от 22.11.2013 г. по мярка 322 -„Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013.

Обява прием документи

Blanka_proekt30.03.2015 г. стартира приемането на документи по проект « Нови възможности за грижа « по Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г.

Условия за участие на бенефициенти в Проекта :

Кандидати за ползване на услугата :

– хора с увреждания с ограничения или невъзможности за самообслужване

– хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

– самотноживеещи тежко болни лица

– семейства на деца с увреждания

           Лични асистенти – за лични асистенти ще бъдат наемани:

– безработни лица в трудоспособна възраст;

– трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване :

1.ТЕЛК в срок ;

2.Лична карта на заявителя

3.Лична карта на кандидата за личен асистент ;

  1. Попълнени заявления по образец

Документите ще се приемат всеки ден в Общинска администрация – Макреш от 08,00 до 15,00 часа

Краен срок за приемане на документите – 09.04.2015 година

НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН ОКАЗАНИЯ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ

Старт на проект „ Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР

Blanka_proektНа 24 март 2015 г. Агенция за социално подпомагане (АСП)  подписа споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001“Нови алтернативи „ , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001

Община Макреш , в качеството си на партньор по проект „ Нови възможности за грижа“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти и медицински специалисти от дата 30.03.2015 г. до 09.04.2015 г. /включително/. (още…)

Решения на ОбС от №445 до №469

Прикачени файлове