ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2024 ГОДИНА

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за 2024 година, се разработва на основание чл. 37о, ал.1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на пасищата, мерите и ливадите в населените места на територията на Община Макреш при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл. 37и, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет Макреш.

III. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите и ливадите, общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмета на Община Макреш
• ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;
• упълномощава длъжностно лице – заместник кмета по стопанска и инвестиционна политика за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
• изисква от кмета на кметството и кметските наместници на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата, мерите и ливадите на територията на съответното кметство и/или населено место;
2. Дирекция „УТСД“ чрез ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯТА:
• ежегодно изисква справка за пасищата, мерите и ливадите от ОПФ от Общинска служба „Земеделие“;
• отговаря за актуализацията на плана;
• съдейства и подпомага заместник кмета, кмета на кметството и кметски наместници по изпълнението на плана;
• води регистър на сключените договори и следи техните срокове;
3. Кмет и кметски наместник на населеното място:
• създава и ръководи работна група, която има за задача да извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани;
• съгласува договорите за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, които представя в общинска администрация за сключване;
• организира и контролира мероприятията по поддържане на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
• управлява изразходването на средствата от наемите /таксите/ от пасищата, мерите и ливадите за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;
• районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забранят използването им;
• предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
• предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
• предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
• определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места
V. СПРАВКА С РАЗМЕРА НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Приложение № 1

Общинска служба „Земеделие“ Видин изготвя ежегодно справка с размера на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Макреш по населени места, съгласно приложение № 1.

На територията на общината 3 602.498 дка. пасища, мери и ливади. Работната група, която задължително се изгражда във всяко населено място, има за задача да извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани и е в състав: кмет, ветеринарен лекар /обслужващ ветеринарния участък/, стопаните, отглеждащи пасищни животни и/или представител на техните сдружения.

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ – Приложение № 2

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Макреш включват:
• перспективен експлоатационен план за паша;
• правила за определяне начина на разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване;
• правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ при спазване на Националните стандарти, определящи условиятйа за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени от Министъра на земеделието, храните и горите;
• частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени предимно за косене;
• ветеринарна профилактика;
• охрана;
• мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, мерите и ливадите;
• договори за наем и аренда на пасищата, мерите и ливадите;
VII. СПРАВКА ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И СПИСЪК НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МАКРЕШ – Приложение № 3

Общинска администрация Макреш на основание чл. 37о, ал. 3 от ЗСПЗЗ изготвя списък – образец, който се изпраща до кмета и кметските наместници по населени места за попълване. Попълнените списъци с данни за земеделски стопани или техни сдружения, отглежданите от тях животни се подписват и подпечатват от кмета на кметството и кметския наместник на населеното място и участъковия ветеринарен лекар и се предоставят в Дирекция „УТСД“.

VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:
• Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост. По този начин се осигуряват на общината средства за поддържане на пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние.
• Финансиране по проекти – Общинската администрация и/или ползвателите на пасища, мери и ливади могат да кандидатстват по Европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние.
ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:
• ОД „Земеделие“ и ОС „Земеделие“ Видин – представят в срок до 31.08. на текущата година списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища, броя на наличните пасищни животни по населени места (общо по видове), съгласно изискванията на чл. 98, ал. 2 и ал. 3 и чл. 99 от ППЗСПЗЗ.
• ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“ – предоставят имената на ползвателите на пасища, мери и ливади по списък, предоставен от ОСЗ по физически блокове за съответната година, съгласно изискванията на чл. 36 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Планът е одобрен на заседание на Общински съвет с Решение №66, взето с Протокол № 07/15.02.2024 година .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
………………………………
/ Цв. Георгиев

Прикачени файлове