Процедури на договаряне без предварително обявление – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции

О Б Я В А

Кметът на община Макреш провежда с потенциални участници, като трябва да се изготви техническо и финансово предложение за избор на изпълнител в процедурата с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 село Раковица – имоти № 62044.211.1; 62044.211.2; 62044.211.4; 62044.232.12; 62044.232.13.
Обособена позиция №2 село Раковица – имоти № 62044.115.113; 62044.233.17; 62044.236.6. и за село Подгоре – имот № 56980.51.101
Обособена позиция №3 за село Цар Шишманово – имоти № 83363.10.50; 83363.80.62; 83363.38.90; 83363.80.60; 83363.84.140; 83363.84.520; 83363.84.860; 83363.84.900; 83363.85.20; 83363.93.130; 83363.97.190.

Процедурата е разделена на обособени позиции. Всеки участник в процедура има право да представи само една оферта само за една обособена позиция.
Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.

1.Основание: Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество.
2.Вид на процедурата: процедура по договаряне без предварително обявление с потенциални участници.
3.Срок и място на изпълнение: на територията на с. Раковица, с. Подгоре и с.Цар Шишманово, община Макреш до 30.09.2021 година.
4.Изисквания към кандидатите: Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 брой камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.
Офертите трябва да съдържат цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев, която не може да бъде по- ниска от началната цена от 25 лева/ 1 пространствен кубичен метър без ДДС.
5. Задължение за предоставяне до 50% от добитото количество на общината срещу заплащане, по предварителна заявка за количествата, като разходите за доставката до съответното населено място и до съответния получател са за сметка на участника, както и до временния склад.
6.Срок за подаване на офертите: до 15,00 часа на 03.06.2021 година, в Деловодството на Община Макреш, с. Макреш, ул.”Георги Бенковски” № 88, област Видин.
7.Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни от датата на отварянето й.
8.Разглеждане и оценяване на офертите: 04.06.2021 година от 10,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Макреш.
9.Гаранция за изпълненине на договора: Гаранция за изпълнение в размер на 3 000 лева за всяка обособена позиция.
9.Критерии за оценка на офертите:
Най – високо предложена цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър без ДДС.

Прикачени файлове