ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МАКРЕШ

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА КАО

С изменение и допълнение  на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ.бр.27от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани  от община Макреш , която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В изпълнение на § 12,ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК,  в община Макреш са предприети мерки за въвеждане на КАО

Във връзка с прекратяване  на практиката общината да изисква  документи и данни, издавани или налични  в администрацията, извършихме изменения в нормативните  актове, а именно в заявленията за административни и технически услуги, във Вътрешните правила за документооборота и административното обслужване в община Макреш , стандартите за административно обслужване. 

СЛУЖЕБНО    НАЧАЛО

Чл.1.(1) Община Макреш  извършва комплексно административно обслужване /КАО/ при техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи на законодателството на РБ.

(2). Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или по-вече структурни звена в общинската администрация, заявителят подава едно искане  в  „Деловодството на общината ”и служителят  организира изпълнението по служебен път, съгласно чл.36 от АПК /Административно процесуален кодекс/.

(3). Служителите не могат да изискват предоставяне  на информация или документи, които са налични в община Макреш, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

(6).Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъците  в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършването на административните услуги, както и другите въпроси свързани с издаването на актовете във връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета, раздел І от АПК /Административнопроцесуален кодекс/.

Чл.2. При комплексно административно обслужване, всички услуги  се предлагат само като обикновени /не се предлагат бързи и експресни/. Това е продиктувано от факта, че някои от документите  ще се набавят по служебен път, а това  води до забавяне на преписката.

Чл.3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги определени от ОбС  Макреш  с „Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Макреш.

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в Община Макреш или по банков път, както следва:

ТОКУДА БАНК АД

КОД-   CREXBGSF

за технически услуги

Банкова сметка: BG13CREX 92608415813700 Код за вид плащане: 44 80 01

за всички останали административни услуги 

Банкова сметка: BG13CREX 92608415813700 Код за вид плащане: 44 80 07

Допълнителна информация може да се получи и на място в административната сграда на Община Макреш  и на телефони 094/600356; всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.

ДУКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:ИСКАНЕ ЗА КАО

Прикачени файлове