За общината

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И В ОБЩИНА МАКРЕШ

ОДОБРЯВАМ:КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И В ОБЩИНА МАКРЕШ

Глава 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт и интереси в община Макреш, наричани по нататък вътрешни правила, уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 35,ал 1,т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт на интереси
(2) Вътрешните правила се отнасят за следните лица:
1. Секретарят на общината;
2. Служителите в общинска администрация Макреш, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;
3. Представители на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината;
4. Управителите или членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1,т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл.6,ак1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината; (още…)

Политика относно личните данни на община Макреш

Заповед

Заповед за събиране, обработване и съхранение на личните данни

Политика на поверителност и защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Прикачени файлове

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ
В работата си Общинска администрация Макреш следва следната политика:

 • Общинската администрация да повишава непрекъснато качеството на предлаганите услуги;
 • Да спазва стриктно националното законодателство;
 • Да въвежда европейски норми за управление на качеството;
 • Да участва активно в организации с нестопанска цел, които имат за цел обсъждането и решаването въпросите, свързани с развитието на общините;
 • Непрекъснато да се повишава квалификацията на персонала чрез обучение, съобразено с промяната на нормативна база и предоставяне възможност за индивидуално развитие;
 • На работещите в общината да се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да се оценят и преоценяват доставчиците, като се работи само с одобрени доставчици;
 • Да се следи и оценява удовлетвореността на потребителите на услуги дали начина на предоставяне на услугите отговаря на изискванията и очакванията на потребителите;
 • Своевременно да се реагира на всички постъпили жалби и предложения за подобряване на извършваните услуги;
 • Да не се допуска конфликт на интереси;
 • Да се разработват програми чрез които общината да кандидатства за структурни фондове за развитие на инфраструктурата, природните и човешки ресурси;
 • Систематично да се анализират данни и информация, като база за оценка и преоценка на политиката на общината;
 • Да се разработват адекватни на Политиката по качеството цели, които да са измерими и изпълнението им да се анализира и оценя на определен период.

(още…)

Раковишки манастир „Света Троица“

manБългарски православен манастир. Разположен е под връх Черноглав (858 m надморска височина) в Западния Предбалкан на 4 километра северозападно от село Раковица, Община Макреш, Област Видин, почти на границата със Сърбия. От манастира се стига до Видин (около 49 km на североизток) по второкласен път, а до Белоградчик (около 34 km на югоизток) – по третокласен път. Основан е през 10-11 век. След падането на България под османска власт запада. Възстановен е през 17 век от Св. Пимен Софийски. В края на 18 век е опожарен. През 1848 г. в манастира е открито първото светско училище в Северозападна България. Манастирът става център на национално-освободителните борби: в него се организира въстанието от 1850 г. (т.нар. Видинско въстание) – което е сред най-масовите по време на османското владичество, както и въстанието (Димитракиева буна) от 1856 г. Манастирът е обявен за паметник на културата. Понастоящем е възстановен и постоянно действащ манастир. Представлява комплекс от 2 църкви, жилищни и стопански сгради. Построената през Х век стара църква (8,5 х 8 метра) е от типа „вписан кръст“ и е кръстокуполна, с висок купол на шестстенен барабан и с пристроен в началото на 19 век притвор. През 1825 г. е изографисана, а през 1979 г. ценните стенописи са реставрирани. След Освобождението, в памет на загиналите във въстанията, е построена новата църква с долепена до западната ѝ страна висока камбанария. Храмовият празник на манастира е Петдесетница.

 

Статистически данни:
Площ: 229 км2
Население(към 31.12.2013): 1 456 жители
Населени места: 7 села – Село Киреево, Село Макреш(център на общината), Село Подгоре, Село Раковица, Село Толовица, Село Цар Шишманово, Село Вълчек
По-големите населени места:
с. Макреш, с. Раковица