Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 2017 г

Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕ

с. Макреш, 2008 година

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕД ЗА ВЛАДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС С ЦЕЛ УПРАВЕНИЕ НА ИМОТИ ИЛИ ВЕЩИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ- ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ-ЧАСТКНА ОБЩИНСКА СОБСТВНОСТ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПЛЗА

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ПЪРВА
І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/ С тази Наредба, в съответствие със Закона за общинската собственост, действащите закони и подзаконови нормативни актове се определя реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Община Макреш и кметовете на кметства.
/2/ Наредбата има за цел ефективно регулиране на обществените отношения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество въз основата на принципите назаконност, прозрачност, публичност на процедурата, осигуряване на равни условия за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и институционален контрол.
/3/ Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, съгласно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й за нуждите, за които е предоставена.
/4/ Придобиването, управлението и разпореждането със собствеността на общината се извършва под прякото ръководство и контрола на Общинкия съвет.
/5/ Наредбата не се прилага за:
1. общински имоти, предмет на разпореждане, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватиционен контрол;
2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;
3. прдоставяне на концесии върху обекти-публична общинска собственост.
Чл.2./1/ Общинската собственост е публична и частна.
/2/ Промяна на общинската собственост от публична в частна и обратно, може да стане само с решение на ОбС.
/3/ Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в ОбС. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост и конкретните мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия ПРЗ, становища от дирекция „Административно обслужване и финанси” и дирекция „ Устройство на територията и стопанска дейност”.
/4/ Решенията по ал.2 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
/5/ В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна, след решение на Общинския съвет.
/6/ Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на Общински съвет, взето с обикновено мнозинство.

ГЛАВА ВТОРА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.3./1/ Кметът на Община Макреш организира, ръководи и управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на ОбС и общинска администрация-Макреш, както и контролира управлението на имотите-общинска собственост, съвместно с Общински съвет-Макреш.
/2/ Кметовете на кметства управляват пряко имотите, предназначени за осъществяване функциите на кметствата, предоставени им със заповед на Кмета на Община Макреш.
/3/ Имоти и вещи-общинска собственост, предоставени по реда на ал.2 и 3 се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
/4/ Управлението на имоти-публична общинска собственост, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, се извършва от Кмета, от Кмета на кметството.
/5/ Имотите и вещите-общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна общинска издръжка, след решение на ОбС.Контрол по управлението се осъществява от кмета на Община Макреш.
/6/ Имоти и вещи-общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, след решение на ОбС.
/7/ Части от имоти-публична общинска собственост, могат да се отдават под наем, след решение на Общински съвет Макреш, от Кмета на Община Макреш след провеждане на публичен търг или публичен конкурс, по реда на Глава четвърта, за срок до 5 години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. Въз основа на резултатите от публичния търг или публичния конкурс се сключва договор за наем от Кмета на Община Макреш или от упъломощено от него длъжностно лице. В тези случаи наемните цени се определят от Общинския съвет.
/8/ Възлага на Кмета на Община Макреш да утвърди писмена процедура по процеса на почасовото отдаване под наем на помещения и спортни площадки .

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ВЛАДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ
ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Чл.4./1/ Кметът на Община Макреш назначава със заповед комисия от представители на дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност”, която издирва безстопанствени имоти на територията на Община Макреш.
/2/Комисията по ал.1 проучва наличието на собственик на имота и документи за същия.
/3/ Комисията осъществява наблюдение на имота в продължение на седем месеца.
/4/ След изтичане на срока по ал./3/, комисията дава обява в Държавен вестник и два местни ежедневника за издирване на собсвеника в едномесечен срок от публикуването й.
/5/ След изтичане срока по ал.4, комисията съставя протокол в който се посочва: точно описание на имота, местонахождението му, площ, граници, резултатите от наблюдението и извършените проучвания.
/6/ За имот, за който комисията не установи собственик или владелец, изготвя предложение до Кмета на Община Макреш за вписването му в специален регистър на безстопанствените имоти на територията на Община Макреш създаден към дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност”.
/7/ Въз основа на предложението по ал.6, Кметът на Община Макреш издава заповед за вписване в регистъра по ал.6, или отказва издаването й.
/8/ От датата на заповедта дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност” вписва имота в регистъра по ал.6.
Чл.5. Управлението на безстопанствените имоти се осъщесвява според характера им по реда на Глава втора.
Чл.6. След изтичане на 10 години от вписване на имота в регистъра на безстопанствните имоти на Община Макреш, за същия се съставя АОС по Чл.79 от ЗС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС С ЦЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.7. Управлението на имоти и вещи-общинска собственост по реда на чл.14, ал.1,ал.2 и ал.7 от ЗОС , включително и ателиета и гаражи-общинска собственост, се извършва от
Кмета чрез публичен търг или публичен конкурс.
Чл.8./1/ Публичният конкурс е процедура, която се провежда при необходимост от комплексна оценка във връзка с управлението на имота или вещта, като се избира най-изгодната оферта по отношение качество, срок, цена и начин на плащането й и гаранции за изпълнение и др., при цялостно спазване на конкурсните изисквания. Публичният конкурс може да е присъствен или неприсъствен.
/2/ Публичният търг е процедура, която се провежда, когато с оглед на дейността от съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. Публичният търг може да бъде с явно или тайно наддаване.

Раздел І
Условия и ред за провеждане на търг

Чл.9./1/ Кметът на Община Макреш провежда публичен търг, като назначава със заповед комисия за организацията и провеждането му в състав от 3 до5 члена. Публичният търг се извършва с явно или тайно наддаване, което за всеки конкретен случай се определя със заповедтта на Кмета, след решение на Общински съвет-Макреш, в зависимост от състезателните елементи.
/2/ Заповедта за провеждане на публичния търг съдържа:
1. наименование и описание на предмета на публичния търг;
2. вида на публичния търг;
3. начална цена;
4. стъпка на наддаване при явен търг;
5. размера на депозита;
6. времето и начина за оглед на обекта;
7. размера и таксата за получаване на тръжните документи и начина на плащане;
8. мястото, деня и часа на търга;
9. при необходимост в зависимост от спецификата на търга в комисията по провеждане на процедурата да бъдат включени експерти от съответните дирекции на общинката администрация;
10. други тръжни условия.
/3/ Със заповедта по предходната алинея се утвърждава тръжна документация и договора, като част от нея.
/4/ Депозитът е в размер на 10% от годишната и/или месечната стартова наемна цена определя от ОбС;
/5/ Съобщението за провеждането на търга се обнародва в един местен ежедневник, информационното табло и сайта на Община Макреш;
/6/ Търгът се провежда най-рано в 10-дневен срок от датата на обявяването му по ал.5.
/7/ Когато на търга се яви само един кандидат, търга се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
/8/ Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява за непроведен, като за него се изготвя протокол.
/9/ В случаите на предходната алинея, Кметат на Община Макреш може да насрочи повторен търг с намалена пъвоначална цена, до 10 (десет) % от първоначално обявената, ксато се извъшат съответните корекции в тръжната документация, но не по-малко от данъчната оценка на имота.
/10/ Когато на повторния търг се яви само един кандидат, той се явява спечелил по обявената на този етап цена и се изготвя протокол.
Чл.10. Участниците в търга представят на тръжната комисия документ за закупени тръжни книжа и внесен депозит.
Чл.11./1/ В деня и часа за провеждане на търга председателя на комисията:
1. проверява присъствието на членовете на комисията;
2. В случай, че комисията няма кворум или не присъства правоспособон юрист, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден, за което се изготвя протокол.
/2/ При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриване на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който Кмета на Общината със заповед определя провеждането на нов търг.
Чл.12.Към заявлението за участие в търга участниците прилагат и следните документи:
-актуално състояние за съдебна регистрация и документ за самоличност;
-удостоверение от съда, че участникът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
– отменено с Решение № 322;
– отменено с Решение № 322 ;
– декларация по образец, за получаване и запознаване с тръжните условия;
– декларация по образец, за неразгласяване на информация, предоставена във връзка с участието в търга;
– оферта, попълнена на приложената бланка, задължително на пишещо устройство и подпечатана.
Чл.13. Членовете на комисията на търга подписват декларация, че се задължават да не разгласяват информация, идеи и оферти, както и всички други сведения, представляващи търговска тайна.
Чл.14./1/ При търг с тайно наддаване, подаването на документи за участие в търга се извършва чрез три плика.
/2/ В единия малък плик се поставят от кандидатите всички документи по ч.10 и чл.12 /без заповедта и договора/. Пликът се запечатва от участника.
/3/ В другия малък плик кандидатът поставя офертата.Пликът се запечатва от него.
/4/ Върху пликовете не трябва да има надписи, отбелязвания, знаци и други подобни, индефициращи участника.
/5/ В офертата не трябва да фигурират име на физическо или юридическо лице или друга информация за участника в търга.
/6/ Оферти представени след определения срок, не се приемат.
/7/ Пликовете визирани в ал.2 и 3 се поставят в трети плик.
Чл.15 Представените оферти и пликове, които не отговарят на предходния член се считат за недействителни и не се разглеждат от тръжната комисия.
Чл.16. Търгът се провежда, като се отворят пликовете с оферти, докато пликовете с документи остават запечатани.
Чл.17/1/ След класиране на офертите комисията отваря пликовете с документите и проверява редовността им. Ако има такива с нередовни документи, те отпадат и следващото място се заема от следващите в класацията.
/2/ В сучай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, със стъпка определена от председателя на комисията.
Чл.18. При подаване на заявление за участие в търг с явно наддаване участниците са вписват в специален регистър, който се води от секретаря на тръжната комисия.
Чл.19. /1/ При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява начална цена, от която започва наддаванто и стъпка на наддаване, която се определя на 5 (пет) % и /или на 10/десет/ % от началната цена, съобразно решението на Общинския съвет.
/2/ Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателят със звуков сигнал от гонг, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпка по ал.1.
/3/ Участниците обявяват високо и явно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.
/4/ Преди третото обявяване на най-високата достигната оферта се прави предупреждение, че е последна и ако няма друго предложение, председателят обявява приключването на наддаването със звуков сигнал от гонг.След приключване на наддаването председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.
/5/В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателят не изявят желание да участват в наддаването, внесените от тях депозити не се възстановяват.
/6/ Не се връща и депозит на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.
Чл.20./1/ След приключване на търга комисията съставя протокол за всеки обект, който се подписва от всички членове и от спечелилия търга.
/2/ Протоколът се изготвя в три екземпляра-по един за участника, за Община Макреш и ОбС.
/3/ Резултатите от търга се изнасят на информационното табло в Община Макреш на следващия ден.
/4/ След обявяване на резултатите депозитите на участниците , които не са обжалвали решението на комисията, се освобождават, с изключение на този по чл.191 ал.6, както и с изключение на депозита на спечелилия търга, който се прихваща от дължимата наемна цена, след сключване на договора за наем.
Чл.21./1/ Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, съгласно чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС.
/2/ Внасянето на каквито и да е било изменения в предоставения с тръжните документи договор или неявяването на спечелия търга за сключване на договор се счита за отказ и депозитната му вноска не се връща. В този случай договорът се сключва със следващия, класирал се участник по условията на офертата му.
Чл.22. Предаването на обекта се извършва от определени длъжностни лица от общинската администрация в двуседмичен срок от подписването на договор, чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се отразява неговото фактическо състояние.

Раздел ІІ
Условия и ред за провеждане на конкурс

Чл.23./1/ Кметът на Община Макреш провежда публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет , като назначава със заповед комисия за организацията и провеждането му в състав от 3 до 5 члена.
/2/ Заповедтта за провеждане на конкурса съдържа:
1. Наименование и описание на обекта на конкурса.
2. Условия за провеждане на конкурса, след решение на Общински съвет –Макреш.
3. Срокове за закупуване на конкурсната документация и за подаване на предложенията на участниците в конкурса, не могат да бъдат по-дълги от 30 дни от датата на обнародването в един местен ежедневник.
4. Мястото, където може да се получи и подаде конкурсната документация.
5. Размера на таксата за получаване на конкурсната документация.
6. Размера на депозита, адреса и реда за предаване на предложенията.
7. Времето и начина за оглед на имота или вещта.
8.При необходимост в зависимост от спецификата на конкурс в комисията по провеждане на процедурата да бъдат включени експерти от съответните дирекции на общинската администрация.
9. Други условия и изисквания към кандидатите.
Чл.24./1/ Конкурсната документация съдържа ред, условия, начин и критерии при оценяване на конкурсните предложения, изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, както и начална конкурсна цена, определена от Общински съвет.
/2/ Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 (десет) % от годишната и/или месечна стартова наемна цена определена от ОбС.
/3/ Съобщението за провеждане на конкурса се публикува в един местен ежедневник, информационното табло и сайта на Община Макреш.
Чл.25.Участниците в конкурса преставят предложенията си в запечатан плик, върху който се отбелязва обекта-предмет на конкурса, адреса на участника, както и доказателства за закупена конкурсна документация и внесен депозит.
Чл.26 Към предложението за участие в конкурса се прилагат:
1. Презентация на кандидата;
2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация и документ за самоличност;
3. Удостоверение от съда, че участикът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
4. Отменено с Решение №322 ;
5. Отменено с Решение № 322 ;
6. Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;
7.Разработки по всяко от условията на конкурса.
Чл.27./1/ Секретарят на конкурсната комисия организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва в специален регистър техния входящ номер, датата и часа на тяхното постъпване.
/2/ Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.
Чл.28./1/ В деня на конкурса председателят на конкурсната комисия проверява дали пликовете са запечатени, съобщава общия брой на предложенията и ги отваря.
/2/ В случай на прекъсване на заседанието на комисията, всяко предложение се подписва от председателя и юриста.
/3/ Не се разглеждат предложения, които:
1. Са дадени извън срок, определен със заповедта по чл.23, ал.2, т.3;
2. Са подадени в незапечатан плик;
3. Несъдържат документи по чл.26.
/4/ В случай, че комисията няма кворум или не присъства провоспособен юрист, конкурсът се отлага за същия час и място за следващия работен ден, за което се изготвя протокол.
/5/ На заседанието на комисията секретарят води протокол, в който се отразяват направените констатации. Протоколът не се публикува.
Чл.29. Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок, след изтичане на срока за подаване на предложенията, писмени разясения и/или други допълнителни документи. Тези разяснения и документи не трябва да водят до изменение на представените предложения.
Чл.30./1/ Когато в срока по чл.23, ал.2, т.3 постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи с още 14 дни, по преценка на комисията.
/2/ Когато в срока по ал.1 не постъпи нито едно ново предложение, комисията, предлага промени в условията на конкурса, включително и намаляване на конкурсната цена до 10 (десет) % от първоначално обявената, като се извършат съответните корекции в конкурсната документация.
/3/ Удължаването на срока по ал.1 и промените в условията на конкурса по ал.2 и 3 се публикуват по реда на чл.23, ал.2, т.3.
Чл.31./1/ Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до Кмета на Община Макреш в седмичен срок след изтичане на срока за подаване на предложенията или срока по чл.30, който съдържа предложения за определяне на участник, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници, отговарящи на конкурсните условия.
/2/ Оценяването се извършва по начин, определен в конкурсните условия. Предложенията се класират въз основа на получените оценки.
Чл.32./1/ Въз основа на доклада по чл.31, ал.1, Кметът на Община Макреш издава заповед, с която обявява спечелилият конкурса участник.
/2/ Кметът на Община Макреш може да отхвърли всички предложения и да насрочи нов конкурс в едномесечен срок.
/3/ Със заповедта по ал.1 се освобождават депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на комисията, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.
Чл.33./1/ Кметът на Община Макреш или упълномощено от него длъжностно лице, съгласно чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС, сключва договор за наем със спечелилия конкурса след връчване на заповедтта по чл.32,ал.1.
/2/ В договора по ал.1 задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът.
/3/ В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса участник, Кметът на Община Макреш може с нова заповед да определи за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, отговарящ на конкурсните условия.
/4/ В случаите по ал.3 депозитът на спечелилия конкурса и несключил договора участник се задържа.
Чл.34. Имотът или вещта –предмет на конкурса се предава на спечелилия конкурса при условията, посочени в сключения договор.
Чл.35./1/ Спечелилият конкурса е длъжен да плати цената на първата вноска в срока, определен в конкурсните условия. При неизпълнение на това задължение повече от седем дни, Кметът на Община Макреш може да развали договора с едностранно писмено волеизявление.
/2/ При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на конкурса , спечелилият участник понася санкции, определени в условията на договора.
/3/ При разваляне на договора в случаите по ал.1, депозитът не се връща и Кметът на Община Макреш може с нова заповед да определи за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, отговарящ на конкурсните условия.
Чл.36. Изменено с Решение №322 Срокът на договорите за отдаване под наем на имоти и вещи-общинска собственост по чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС се определя до 10 години.
Чл.37./1/ Недвижимите имоти, в които Община Макреш притежава по-малко от 50 (петдесет)% идеални части в съсобственост с други физически или юридически лица, се отдава под наем от Кмета на Община Макреш по ред и условия, установени чрез договаряне с останалите съсобственици.
/2/ Наемната цена не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена, определена от Общинския съвет.
/3/ В случаите по ал.1, провеждането на търг или конкурс не е задължително.

ГЛАВА ПЕТА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
ПАРТИИ

Чл.38./1/ Право да бъдат настанени в имоти –частна общинска собственост имат общинските ръководства на политическите партии / коалиции/, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, регистрирани по законоустановения ред, отговарящи на следните изисквания:
1. Политическата партия / коалиция/, представена в Народното събрание и Общински съвет-Макреш при последните избори.
2. Политическа партия / коалиция/, представена в Народното събрание при последните парламентарни избори.
3. Политическа партия / коалиция/, представена в Общински съвет-Макреш при последните местни избори.
4. Политическата партия / коалиция/ да не ползва под наем повече от два имота-частна общинска собственост.
/2/ Настаняването следва да се извършва в последователост, определена в чл.38, ал.1.
/3/ Няма право да кандидатства за настаняване под наем в имоти-частна общинска собственост политически партии / коалиции/, които са нередовни платци повече от три месеца и повече предоставени имоти-частна общинска собственост в съответствие с чл.38,ал.1, т.4.
Чл.39. Исканията за настаняване на общинските ръководства на политическите партии
/ коалиции/ в имоти-частна общинска собственост се отправят до Кмета на Община Макреш и следва да съдържат:
1. Актуална съдебна регистрация на политическата партия / коалиция/;
2. Данъчен номер и БУЛСТАТ на политическата партия / коалиция/;
3. Устав на политическата партия / коалиция/;
4. Документ за легитимност на представляващите политичиската партия (коалиция) на територията на Община Макреш, съгласно устава;
5. Удостверения за представителство на политическата партия / коалиция/ в Народното събрание или Общински съвет Макреш;
6. Справка-декларация за имоти, които общинското ръководство на политическата партия / коалиция/ ползва под наем на територията на Община Макреш и правното основание за това;
7. Нотариално заверена декларация от представляващия общинското ръководство на политическата партия ( коалиция), че предоставения под наем имот-частна общинска собственост ще се ползва само под предназначение-за клубна база. Имотът не може да се предотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема.
Чл.40. Когато с оглед предоставените доказателства Кметът на Община Макреш установи, че искането е основателно и е налице подходящ свободен имот, който не е необходим за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, издава заповед за настаняване и сключва договор за наем, с който се уреждат отношенията между страните.
Чл.41. Размерът на наема се определя по определената наемна цена от Общинския съвет и в съответствие с разпоредбите на Закона за политическите партии.
Чл.42./1/ При неспазване клаузите на договора за наем Кметът на Община Макреш прекратява наемните правоотношения със заповед, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът за опразване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
/2/ Предаването на имота се извършва чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ фактическото му състояние.
/3/ Не се предоставят помещения на политически партии / коалиции/, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общиски имоти за предходните години.
/4/ Предоставените помещения на политическите партии / коалиции/ не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СИНДИКАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.43./1/ Право да бъдат настанени в имоти–частна общинска собственост имат общинските ръководства на синдикалните организации, регистрирани по законоустановения ред, отговарящи на следните изисквания:
1. Синдкалната организация да е регистрирана съгласно действащото заонодателство;
2. Синдикалната организация да не ползва под наем повече от два имота-чстна общинска собственост.
/2/ Настаняването следва да се извършва в последователност, определена в чл.43, ал.1.
/3/ Нямат право да кандидатстват за настаняване под наем в имоти-часта общинска собственост синдикални организации, които са нередовни платци повече от три месеца и повече предоставени имоти- частна общиска собственост в съответствие с чл.43, ал.1, т.2.
Чл.44.Исканията за настаняване на общинските ръководства на синдикалните организации в имоти- частна общинска собственост се отправят до Кмета на Община Макреш и следва да съдържат:
1. Актуална съдебна регистрация на синдикалната организация;
2. Данъчен номер и БУЛСТАТ на синдикалната организация;
3. Устав на синдикалната организация;
4. Документ за легитимност на представляващите синдикалната организация на територията на Община Макреш, съгласно устава;
5. Справка-деккларация за имоти, коита общинското ръководство на синдикалната организация ползва под наем на територията на Община Макреш и правното основание за това;
6.Нотариално заверена декларация от представляващия общинското ръководство на синдикалната организация, че предоставения под наем имот-частна общинска собственост ще се ползва само по предназначение-за клубна база. Имотът не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема.
Чл.45./1/ Когато с оглед представените доказателства Кметът на Община Макреш установи, че искането е основателно и е налице подходящ свободен имот, който не е необходим за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, издава заповед за настаняване и сключва договор за наем, с който се уреждат отношенията между страните.
/2/ Договорът за наем се определя за срок от 5 години.
Чл.46.Размерът на наема се определя , съобразно тарифата за наемите приета с решение от Общинския съвет.
Чл.47./1/ При неспазване на клаузите на договора да наем Кметът на Община Макреш прекратява наемните правоотношения със заповед, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът за опразване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
/2/ Предаването на имота се извършва чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ фактическото му състояние.
/3/ Не се предоставят помещения на синдикални организации, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти за предходните години.
/4/ Предостъпените помещения на синдикалните организации не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

ГЛАВА СЕДМА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ –ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

Чл.48./1/ Производството по вземане на решения от ОбС за настаняване по този раздел започва въз основа на искане на заинтересованото юридическо лице с нестопанска цел до Кмета на Община Макреш.
/2/ В искането подробно се описва дейността, за чийто нужди е необходимо настаняването по реда на този раздел, както и срока за настаняване.
/3/ Към искането се прилагат:
1. Актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статута, представителството му и предмета на дейност;
2. Данъчен номер и БУЛСТАТ на юридическо лице с нестопанска цел;
3. Справка за брой и квалификация на лицата, чрез които осъществява съответната дейност;
4. Презентация на дейността на юридическото лице с нестопанска цел;
5. Нотариално заверена декларация, че юридическото лице с нестопанска цел:
5.1. не притежава в собственост имоти;
5.2. не ползва под наем или няма учредено право на ползване от Областна администрация-Видин върху имоти-държавна собственост;
5.3. ще използва предоставения му имот-общинска собственост, съобразно предназначението му и за нуждите, за които се представя, няма да го преотстъпва за ползване, да го ползва съвместно по договор с трети лица, да го отдава под наем или да го пренаема.
6. Удостоверение за вписване в Централен регистър при Министерството на правосъдието на обстоятелството, че юридическото лице извършва дейност в обществена полза, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

7. Други документи във връзка с юридически и икономически статус на юридическото лице с нестопанска цел, ако това се изисква по закон.
Чл.49. Когато Кметът на Община Макреш установи, че:
1. има свободен нежилищен имот-частна общинска собственост, който не е необходим за нуждите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет и съответства на изискванията на молителя;
2. юридическото лице е представило всички документи, съгласно чл.48, ал.3 се изготвя предложение до ОбС за настаняване под наем на юридическото бице с нестопанска цел, за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
Чл.50. Въз основа на предложението по предходния член, ОбС взема решение.
Чл.51./1/ В изпълнение на решение за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост в полза на юридическо лице с нестопанска цел, Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор за наем.
/2/ Наемната цена се определя по приетата тарифа от Общинския съвет.
ЧЛ.52./1/ При неспазване клаузите на договора за наем Кметът на Община Макреш прекратява наемните правоотношения със заповед, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните доказателства и срокът за опразване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
/2/ Предаването на имота се извършва чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ фактическото му състояние.
Чл.53./1/ На търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно-строителните дейности, след положително становище от дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност” при Община Макреш.
/2/ Общинският съвет Макреш упълномощава Кмета на Община Макреш да сключва договори за наем за всички случаи по ал.1.
Чл.54. Общинският съвет Макреш задължава Кмета на Община Макреш в срок до 30 януари на следващата година да представя на Общински съвет-Макреш справка за сключени договори за изтеклата календарна година по реда на ал.2 и приходите от тях.

ГЛАВА ОСМА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.55./1/ Отдаването под наем на вещи-частна общинска собственост се извършва след решение на Общински съвет Макреш и проведен публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава четвърта за срок не по-дълъг от 3 (три) години.
/2/ Въз основа на резултата от търга или конкурса Кмета на Община Макреш или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор за отдаване под наем.
/3/ Стартовата наемна цена се определя от лицензиран оценител.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел 1
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.56./1/ Община Макреш придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права върху имоти и движими вещи , по силата на закон, съдебно решение, по завещание, по давност или правна сделка.
/2/ Въз основа на решение на Общински съвет, Кметът на Община Макреш сключва договор, по силата на който се придобива собственост в следните случаи:
1. чрез покупко-продажба на имоти и части от тях;
2. чрез замяна на имот-частна общинска собственост, с имот собственост на физически или юридически лица;
3. чрез замяна на право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост с недвижим имот-собственост на физически и/или юридически лица;
4. обещетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху недвижим имот-частна общинска собственост;
5. чрез дарения или завещания от физически или юридически лица;
6. чрез делба;
7. по давност;
8. чрез предоставяне на право на собственост върху вещи и имоти с акт на компетентен държавен орган;
9. при принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически или юридически лица за общински нужди.
/3/ При изтичане на давностния срок по чл.67, ал.1 отЗС и при констатирано нереализиране на отстъпеното право на строеж, Кмета на Общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство, въз основа на одобрените архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво. Комисията се произнася с констативен протокол.
/4/ Придобиване на имоти, чрез дарение и завещание, ако не са обременени с тежести, става от Кмета на Община Макреш, чрез договор в съответствие с разпоредбите на Закона за наследството.
/5/ Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение изпълнение на строителни и монтажни работи, подръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озаленяване, други благоустройствени дейности, Кметът на Община Макреш приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.
/6/ За всички дарения се водят публични регистри в дирекция „Административно обслужване и финанси” при Община Макреш, главен счетоводител, съдържащи № по ред, № на договор, име/фирма на дарителя, стойност на дарението, условие, срок и № на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му, съгласно договора.
Контрол върху публичните регистри се осъществява от ОбС.
/7/ Дарения по смисъла на ал.5 не се приемат от лица, които участват в обявени от общината търгове или конкурси, или са в процедура по представяне на услуги или права от страна на Община Макреш или ОбС в тяхна полза.
Чл.57. Сгради, съоръжения или части от тях могат да се придобиват от общината, чрез извършване на ново строителство, надстрояване и престрояване на съществуващи сгради, в съответствие със строителната програма и в рамките на предвидените средства в общинския бюджет.
Чл.58. Предоставянето за управление на движими вещи, частна общинска собственост, придобити на основание чл.89 ЗС, се извършва от Кмета на Община Макреш след получаването , оценяването и вписването им в счетоводните книги на Община Макреш.

Раздел ІІ
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.59./1/ Община Макреш се разпорежда с имоти и вещи-частна общинска собственост чрез:
1. Продажба на имоти или на идеални части от тях;
2. Замяна на имоти или на идеални части от тях или на вещни права върху тях;
3. Дарение;
4. Делба;
5. Възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права;
6. Чрез апортиране на собственост или вещни права в капитала на търговски дружества;
7. Сделки по реда на чл.15 и чл.17 от Закона за устройство на територията;
8. Друг начин, определен ссъс закон.
/2/ Апортирането на имоти и вещи частна общинска собственост в капитала на търговски дружества се извършва с решение на Общински съвет Макреш.
/3/ Учредяването на ограничени вещни права върху обекти-публична общинска собственост се извършва по условие и по ред, определен в закон.
Чл.60. Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане на имоти –общинска собственост се сключват в писмена форма от Кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по месонахождението на имота. Договорите за замени на имоти-общинска собственост с имоти, собственост на физически или юридически лица се вписват по местонахождението на държавния имот.
Чл.61./1.Отменена с Решение № 314.
2. данъчна оценка за:
2.1. Реален дял с по-висока данъчна основа-при делба;
2.2. Случаите на безвъзмездни сделки;
2.3. Право на пристрояване при изграждане на външни стълбища, тераси и други.
/2/ Заплащане стойността на пазарната оценка се извършва от приобритателя авансово,
преди възлагането й, освен в случаите при провеждане на търг или конкурс.
/3/ Режийните разноски се дължат отделно от таксите , начислявани по ЗМДТ.
Чл.62. На всеки две години Кметът на Община Макреш провежда конкурс за избор на лицензирани оценители на имоти и вещи-общинска собственост по ред и условия определени от Общински съвет-Макреш.

І. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС С ЦЕЛ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.63. Разпореждането с имоти и вещи –общинска собственост по реда на чл.35, ал.1, чл.37,ал.1, чл.38, ал.1 и чл.39,ал.1 отЗОС включително и ателиетата и гаражи-общинска собственост, се извършва от Кмета на общината чрез публичен търг или публичен конкурс, след решение на Общински съвет-Макреш.
Чл.64./1/ Конкурсът е процедура, която се провежда при необходимост от комплексна оценка във връзка с управлението на имота или вещта, като се избира най-изгодната оферта по отношение на качество, срок, цена и начин на плащането й и гаранции за изпълнение и други, при цялостно спазване на конкурсните изисквания. Конкурсът може да е присъствен или неприсъствен.
/2/ Търгът е процедура, която се провежда, когато с оглед характера на дейността от съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. Търгът може да бъде с явно или тайно наддаване.
/3/ По реда на този раздел се извършва продажба чрез търг или конкурс на:
1. Нежилищни имоти-частна общинска собственост;
2. Вещи-частна общинска собственост;
/4/ По реда на този раздел се извършва чрез търг или конкурс:
1.Учредяване право на строеж в случаите по чл.37,ал.1 от Закона за общинската собственост;
2.Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху имот-частна общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската собственост;
3.Учредяване право на ползване върху имоти и вещи-частна общинка собственост по реда на чл.39,ал.1 от ЗОС.

1.1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ:
Чл.65./1/Кметът на Община Макреш провежда търг, като назначава със заповед комисия за организация и провеждането му в състав от 3 до 5 члена. Търгът се извършва с явно или тайно наддаване, като за всеки конкретен случай се определя със заповедта на Кмета след решение на Общински съвет-Макреш в зависимост от състезателните елементи.
/2/ Заповедта за провеждане на търга съдържа:
1. наименование и описание на предмета на търга;
2. вида на търга;
3. начална цена;
4. стъпка на наддаване при явен търг;
5. размера на депозита;
6. времето и часа за оглед на обекта;
7. размера и таксата за получаване на тръжните документи и начина на плащане;
8. мястото, деня и часа на търга;
9. при необходимост в зависимост от спецификата на търга в комисията по провеждане на процедурата да бъдат включени експерти от съответните дирекции на общинската администрация;
10. други тръжни условия.
/3/ Със заповедта по предходната алинея се утвърждава тръжната документация и договора, като част от нея.
/4/ Депозитът е 10% от началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител.
/5/ Съобщението за провеждане на търга се обнародва в един местен ежедневник, информационното табло и сайта на Община Макреш.
/6/ Търгът се провежда най-рано в 10-дневен срок от датата на обявяваннето му по ал.5.
/7/ Когато на търга се яви само един кандидат, търга се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
/8/ Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява за непроведен, като за него се изготвя протокол.
/9/ В случаите на предходната алинея, Кметът на Община Макреш може да насрочи повторен търг с намалена първоначална цена, до 10% от първоначално обявената, като се извършат съответните корекции в тръжната документация.
/10/ Когато на повторния търг се яви само един кандидат, той се явява спечелил по обявената на този етап цена и се изготвя протокол.
/11/ При необходимост от провеждане на последващи търгове, началната тръжна цена може да бъде намалявана с по 10(десет)% спрямо определената по ал.9, но не повече от 50(петдесет)% от първоначално обявената тръжна цена.
Чл.66. Участниците в търга представят на тръжната комисия документ за закупени тръжни книжа и внесен депозит.
Чл.67./1/ В деня и часа за провеждане на търга председателя на комисията:
1. проверява присъствието на членовете на комисията;
2. В случай, че комисията няма кворум или неприсъства правоспособен юрист , търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден, за което се изготвя протокол.
/2/ При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който Кмета на Общината със заповед определя провеждането на нов търг.
Чл.68. Към заявлението за участие в търга участниците прилагат и следните документи:
– актуално удостоверение за съдебна регистрация и документ за самоличност;
– удостоверение от съда, че участникът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
– отменено с Решение №322 ;
– отменено с Решение №322 ;
– декларация по образец, за получаване и запознаване с тръжните условия;
– декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в търга;
– оферта, попълнена на приложената бланка, задължително на пишеща машина.
Чл.69. Членовете на комисията на търга подписват декларация, че се задължават да не разгласяват информация, идеи и оферти, както и всички други сведения, представляващи търговска тайна.
Чл.70./1/ При търг с тайно наддаване, подаването на документи за участие в търга се извършва чрез три плика.
/2/ В единия малък плик се поставят от кандидатите всички документи по чл.66 и чл.68 /без заповедта и договора/. Пликът се запечатва от участника.
/3/ В другия малък плик кандидатът поставя офертата. Пликът се запечатва от него.
/4/ Върху пликовете не трябва да има надписи, отбелязвания, знаци и други подобни, идентифициращи участника.
/5/ В офертата не трябва да фигурират име на физическо или юридическо лице или друга информация за участника ва търга.
/6/ Оферти, представени след определения срок, не се приемат.
/7/ Пликовете, визирани в ал.2 и 3 се поставят в трети плик.
Чл.71. Представените оферти и пликове, които не отговарят на изискванията на предходния член се считат за недействителни и не се разглеждат от тръжната комисия.
Чл.72. Търгът се провежда, като се отварят пликовете с офертите, докато пликовете с документите остават запечатани.
Чл.73./1/ След класиране на офертите комисията отваря пликовете с документите и проверява редовността им. Ако има такива с нередовни документи, те отпадат и тяхното място се заема от следващите ги в класацията.
/2/ В случай,че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, със стъпка, определена от Председателя на комисията.
Чл.74. При подаване на заявления за участие в търг с явно наддаване участниците се вписват в специален регстър, който се води от секретаря на тръжната комисия.
Чл.75./1/ При търг с явно наддаване председателя на комисията обявява началната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване, която се определя на 5 (пет )% или 10(десет)% от началната цена , съгласно решението на Общинския съвет .
/2/ Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователи суми над началната цена, разграничени от председателя със звуков сигнал от гонг, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпка по ал.1.
/3/ Участниците обявяват високо и явно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.
/4/ Преди третото обявяване на най-високата достигната оферта се прави предупреждение, че е последна и ако няма друго предложение, председателя обявява приключването на наддаването със звуков сигнал от гонг. След приключване на наддаването председателя обявява спечелилия участник и закрива търга.
/5/ В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявяват желание да участват в наддаването, внесените от тях депозити не се възтановяват.
/6/ Не се връща депозит и на участник, който е определен за спечелил търга , но откаже да заплати предложената от него цена.
Чл.76./1/ След приключване на търга комисията съставя протокол за всеки обект, който се подписва от всички членове и от спечелилия търга.
/2/ Протоколът се изготвя в три екземпляра-по един за участника, за Община Макреш и ОбС.
/3/ Резултатите от търга се изнасят на информационното табло на Община Макреш на следващия ден.
/4/ След обявяване на резултатите депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на комисията, се освобождават, с изключение на този по чл.75,ал.6, както и с изключение на депозита на спечелилия търга, който се прихваща от дължимата продажна цена, след издаване на заповед Кмета на Община Макреш.
Чл.77./1/ Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Макреш.
/2/ Внасяне на каквито и да било изменения в предоставения с тръжните документи договор или неявяване на спечелилия търга за сключване на договор се счита за отказ и депозитната му вноска не се връща. В този случай договорът се сключва със следващия, класирал се участник по условията на офертата му.
/3/ Вписването на договора се извършва от купувача, който представя екземпляр от вписания договор в Дирекция „Устройство на територията и стопанската дейност” за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги за общинска собственост.
Чл.78. Предаването на обекта се извършва от определени длъжностни лица от общинската администрация в двуседмичен срок от подписването на договор, чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се отразява неговото фактическо състояние.

1.2.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Чл.79./1/ Кметът на Община Макреш провежда публичен конкурс след решение на Общински съвет-Макреш, като назначава със заповед комисия за организацията и провеждането му в състав от 3 до 5 члена.
/2/ Заповедта за провеждане на конкурса съдържа:
1. Наименование и описание на обекта на конкурса.
2. Условия за провеждане на конкурса след решение на Общински съвет-Макреш.
3. Сроковете за закупуване на конкурсната документацияи за подаване на предложенията на участниците в конкурса, не могат да бъдат по-дълги от 30 дни от датата на обнародването в един местен ежедневник.
4. Мястото, където може да се получи или подаде конкурсната документация.
5. Размера на таксата за получаване на конкурсната документация.
6. Размера на депозита, адреса и реда за предаване на предложенията.
7. Времето и начина за оглед на имота или вещта.
8. При необходимост в зависимост от спецификата на конкурса в комисията по провеждане на процедурата да бъдат включени експерти от съответните дирекции на общинската администрация.
9. Други условия и изисквания към кандидатите.
Чл.80./1/ Конкурсната документация съдържа ред, условия, начин и критерии при оценяване на конкурсните предложения, изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, както и началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител.
/2/ Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 (десет)% от началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител.
/3/ Съобщението за провеждане на конкурса се публикува в два местни ежедневника, информационното табло и сайта на Община Макреш.
Чл.81. Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан плик, върху който се отбелязва обекта – предмет на конкурса, адреса на участника, както и доказателства за закупена конкурсна документация и внесен депозит.
Чл.82. Към предложението в конкурса се прилагат:
1. Презентация на кандидата;
2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация и документ за самоличност;
3. Удостоверение от съда, че участникът се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
4. Отменено с Решение №322 ;
5. Отменено с Решение №322 ;
6. Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;
7. Разработки по всяко от условията на конкурса.
Чл.83./1/ Председателят на конкурсната комисия организира събирането и съхраняването на предложенията, отбелязва в специален регистър техния входящ номер, датата и часа на тяхното постъпване.
/2/ Допълнения или изменения в предадените вече предложения не се допускат.
Чл.84./1/ В деня на конкурса председателят на конкурсната комисия проверява дали пликовете са запечатани, съобщава общия брой на предложенията и ги отваря.
/2/ В случай на прекъсване на заседанието на комисията, всяко предложение се подписва от председателя и юриста.
/3/ Не се разглеждат предложения, които:
1. Са подадени извън срок, определен със заповедта по чл.79,ал.2;
2. Са подадени в незапечатен плик;
3. Не съдържат документите по чл.82.
/4/ В случай, че комисията няма кворум или не присъства юрист, конкурсът се отлага за същия час и място за следващия работен ден, за което се изготвя протокол.
/5/ На заседанието на комисията води протокол, в който се отразяват направените констатации. Протоколът не се публикува.
Чл.85. Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок, след изтичане на срока за подаване на предложенията, писмени разяснения и/или други допълнителни документи. Тези разяснения и документи не трябва да водят до изменение на представените предложения.
Чл.86./1/ Когато в срока по чл.79,ал.2, т.3 постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи с още 14 дни, по преценка на комисията.
/2/ Когато в срока по ал.1 не постъпи нито едно ново предложение, комисията предлага промени в условията на конкурса, включително и намаляване на конкурсната цена до 10 (десет)% от първоначално обявената, като се се извършат съответните корекции в конкурсната документация.
/3/ При необходимост от провеждане на последващи конкурси, началната конкурсна цена може да бъде намалявана с по 10 (десет)% спрямо определената по ал.2, но не повече от 50 (петдесет)% от първоначално обявената конкурсна цена.
/4/ Удължаването на срока по ал.1 и промените в условията на конкурса по ал.2 и 3 се публикуват по реда на чл.79, ал.2, т.3.
Чл.87./1/ Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до Кмета на Община Макреш в седмичен срок след изтичане на срока за подаване на предложенията или срока по Чл.86, който съдържа предложения за определяне на участник, спечелил конкурса и класиране по ред на следващите участници, отговарящи на конкурсните условия.
/2/ Оценяването се извършва по начин, определен в конкурсните условия. Предложенията се класират въз основа на получените оценки.
Чл.88/1/ Въз основа на доклада по чл.87, ал.1, Кметът на Община Макреш издава заповед, с която обявява спечелилият конкурса участник.
/2/ Кметът на Община Макреш може да отхвърли всички предложения и да насрочи нов конкурс в едномесечен срок.
/3/ Със заповедта по ал.1 се освобождават депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на комисията, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.
Чл.89./1/ Кметът на Община Макреш издава заповед и сключва договор за имотите и вещите по чл.63.
/2/ В договора по ал.1 задължително се включва условията, при които е спечелен конкурса.
/3/ В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса участник, Кметът на Община Макреш може с нова заповед да определи за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, отговарящ на конкурсните условия.
/4/ В случаите по ал.3 депозитът на спечелилия конкурса и несключил договора учактник се задържа.
Чл.90. Имотът или вещта-предмет на конкурса се предава на спечелилия конкурса при условията, посочени в сключения договор.
Чл.91./1/ Спечелилият конкурса е длъжен да плати цената или първата вноска в срока, определен в конкурсните условия. При неизпълнение на това задължение повече от седем дни, Кметът на Община Макреш може да развали договора с едностранно писмено волеизявление.
/2/ При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условита на договора.
/3/ При разваляне на договора в случаите по ал.1, депозитът не се връща и Кметът на Община Макреш може с нова заповед да определи за спечелил конкурса следващия класиран кандидат, отговарящ на конкурсните условия.

II. РЕД ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Чл.92./1/ Продажба на имоти и вещи-частна общинска собственост се извършва по ред, предвиден в чл.93, след решение на Общински съвет-Макреш от Кмета на Община Макреш, чрез публичен търг или публичен конкурс.
/2/ Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законопостроена върху нея сграда се извършва от Кмета на Община Макреш по ред съгласно чл.94.
/3/ Когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон, продажбата се извършва без публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, съгласно чл.95.
/4/ Дарение( безвъзмездно имуществено право) на имоти и вещи-частна общинска собственост се извършва по реда на чл.96, след решение на Общински съвет –Макреш прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.
/5/ Прекратяване на съсобственост върху имоти между Община Макреш, държавата, физически или юридически лица се извършва след решение на Общински съвет-Макреш съгласно чл.97, чрез делба, продажба на частта на общината , откупуване на частта на физическите или юридическите лица, замяна на идеални части с друг равностоен имот.
/6/ Замяна на имоти и вещи-частна общинска собственост, на право на строеж върху имот-частна общинска собственост и на правото на строеж в полза на Община Макреш с имот, вещ или право на строеж, собственост на държавата, на физически лица или на
юридически лица се извършва с решение на Общински съвет-Макреш по ред, съгласно чл.98 при следните условия:
6.1. след мотивирано писмено предложение при условията на чл.93, след изчерпване на възможностите за продажба чрез конкурс или търг;
6.2. при изпълнение на конкретна целева програма на Община Макреш за обезщетяване на граждани, чиито имоти ще се отчуждават по реда на Глава ІІІ ЗОС.
/7/ Възмездно право на строеж-частна общинска собственост се учредява след решение на Общински съвет-Макреш:
7.1. чрез публичен търг или публичен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП по ред, съгласно чл.99;
7.2. без публичен търг или публичен конкурс, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците по ред, определен съгласно чл.100, за:
– граждани с жилищни нужди, установени по реда на Наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС-за строеж на жилищна сграда;
– юридически лица на бюджетна издръжка;
– религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове, за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
– други лица, когато това е предвидено в закон.
7.3. безвъзмездно право на строеж, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, по ред, определен съгласно чл.101.
7.4. безвъзмездно право на строеж, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен съгласно чл.102, за:
– юридически лица на бюджетна издръжка;
– религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове, за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
– други лица, когато това е предвидено в закон.
Чл.93. Ред за разпореждане, съгласно чл.92, ал.1:
/1/ Предложенията за разпореждане с имоти и вещи-частна общинска собственост се правят в писмена форма от Кмета на ОбщинаМакреш или лицата, които имат право да внасят проекти за разрешения в ОбС, въз основа на финансово-икономически, градоустройствени и юридически проучвания за тях, направени от общинската администрация.
/2/ Предложенията по ал.1 за разпореждане с имоти-частна общинска собственост трябва да съдържат данни за :
1. Акт за общинска собственост, местонахождение, описание, предназначение, градоустройствен статут, фактическо състояние и актуална данъчна и пазарна оценка, правно основание за сделката;
2. Начин за разпореждане-търг или конкурс;
/3/ Предложенията по ал.1 за разпореждане с вещи-частна общинска собственост трябва да съдържат данни за :
1. Описание, предназначение, фактическо състояние и актуална пазарна оценка на вещта, правно основание за сделката;
2. Начин за разпореждане-търг или конкулс.
/4/ Въз основа на предложенията по ал.2 и 3 Общински съвет –Макреш взема решение за провеждане на публичен търг или публичен конкурс. Общински съвет–Макреш възлага на Кмета на Община Макреш издаване на заповед за назначаване на комисия , съгласно чл.65, ал.1
Условията на конкурса за продажба се утвърждават с отделно решение на Общински съвет-Макреш.
/5/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кмета на общината издава заповед и сключва договор.
Чл.94. Ред за разпореждане, съгласно чл.92, ал.2:

(1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя частна общинска собственост, могат да придобиват право на собственост върху земята без търг или конкурс, като подадат заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш.

(2)Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:

1. Документ за собственост върху построена сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от предходните правила от Закона за собствеността;

2. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена;

4. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;

5. При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелктва, които са от значение за продажбата;

6. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност”, прилага служебно акт за общинска собственост и данъчна оценка на имота;

(3) При продажба на земя – частна общинска собственост на юридически и физически лица , собственици или притежаващи законно построени върху нея сгради , продажбата се извършва по оценка на имота по пазарни цени , въз основа на оценка на лицензиран оценител .

(4)Въз основа на представените документи Кмета на Община Макреш, издава заповед, в която определя купувача, имота, върху който се прехвърля правото на собственост, цената и другите плащания.

(5) Изм. с Решение № 283 В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало заявление и/или искане за закупуване, заплаща цената на земята.

(6) След изпълнение разпоредбите на ал.5 Кмета на Община Макреш сключва договор за продажба, който се отбелязва в акта за общинска собственост съгласно разпоредбите на чл.61 от ЗОС.
Чл.95. Ред за разпореждане, съгласно чл.92, ал.3:
1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на общината с уточняване на правно основание за продажба на конкретен имот или вещ-частна общинска собственост без търг или конкурс.
2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
2.1. Актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
2.2. Данъчен номер и БУЛСТАТ;
2.3. Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
3. Изготвяне на мотивирано предложение от името на Кмета на Община –Макреш до Общински съвет за продажба.
3.1. В предложението се посочват условията (вид на имота или вещта, акт за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и други) и пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител.
4. С решението Общински съвет-Макреш упълномощава Кмета на Община Макреш да издаде заповед и сключи договор за продажба.
Чл.96. Ред за разпореждане, съгласно чл.92, ал.4:
/1/ Изготвяне на мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет Макреш за дарение на имот или вещ-частна общинска собственост. В предложението се посочват вид на имота или вещта, акт за собственост, предназначение, индентификация на надарения, правно основание за дарението, условия и срок за дарението, данъчна и пазарна оценка на имота.
/2/ С решението Общински съвет-Макреш упълномощава Кмета на Община Макреш да сключи договор за дарение.
Чл.97.Ред за разпореждане, съгласно чл.92,ал.5;
1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш с правно основание за прекратяване на съсобствеността на конкретен имот или вещ-частна общинска собственост.
2.Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
2.1. Документ за собственост;
2.2. Документ за самоличност или актуално съдебно удостоверение за регистрация и данъчен номер и БУЛСТАТ на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
2.3. Документ за липса на тежести и възбрани, наложени върху имот или вещ, предмет на сделката;
2.4. Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
3. Изготвяне мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет-Макреш за прекратяване на съсобствеността между Община Макреш и молителя. В предложението се посочват условията ( вид на имота или на вещта, акт за собственост, градоустройствени показатели , предназначение и други), юридически и финансово-икономически проучвания, пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител и данъчна оценка.
4. С решението Общински съвет-Макреш определя начина за прекратяване на съсобственост (делба, продажба на частта на Община Макреш, откупуване на физическите или на юридическите лица, замяна) и упълномощава Кмета на Община Макреш да издаде заповед и сключи договор.
5.Когато начина за прекратяване на собствеността е чрез замяна се прилагат разпоредбите на чл.98.
Чл.98. Ред за разпореждане чрез замяна, съгласно чл.92, ал.6:
1.Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш за извършване на замяна на конкретен имот или вещ-частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот-частна общинска собственост и на правото на строеж в полза на Община Макреш с имот , вещ или право на строеж, собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица.
2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
2.1. Документ за самоличност или актуално съдебно удостоверение за регистрация и данъчен номер и БУЛСТАТ на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
2.2. Документ за собственост на имотите, вещите или правото на строеж-предмет на замяната и данъчна оценка;
2.3. Документ за липса на тежести и възбрани, наложени вълху имота, вещта или правото на строеж, предмет на сделката;
2.4. Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
3. Изисквания към имотите, предложени в замяна:
3.1. За жилищни имоти (апартаменти и жилищни сгради)- да бъдат годни за обитаване без необходимост от извършване на ремонти и довършителни СМР; да не бъдат на последен жилищен етаж;
3.2. За застроени нежилищни имоти- да бъдат годни за експлоатация без необходимост от извършване на ремонти и довършителни СМР;
3.3. За незастроени имоти- да са извън зоната за строителна забрана; да не попадат върху терени, предвидени за отчуждаване и изграждане на обекти-публична собственост на държавата и общината и други обществени мероприятия.
4. Изготвяне мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет-Макреш за замяна между Община Макреш и молителя.
В предложението се посочват условията ( вид на имотите, вещите или правото на строеж-предмет на замяната, актове за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и други), юридически и финансово-икономически проучвания, пазарни оценки, определени от независими лицензирани оценители и данъчни оценки.
5. С решението Общински съвет-Макреш упълномощава Кмета на Община Макреш да издаде заповед и сключи договор за замяна.
Чл.99. Ред за разпореждане, съгласно чл.92,ал.7,т.7.1.:
/1/ Предложенията за учредяване възмездно право на строеж върху имоти-частна общинска собственост се правят в писмена форма от Кмета на Община Макреш или лицата, които имат прово да внасят проекти за решения в ОбС, въз основа на финансово-икономически, градоустройствени и юридически проучвания за тях, направени от общинската администрация.
/2/ Предложенията по ал.1, трябва да съдържат данни за :
1. Акт за общинска собственост, местонахождение, описание, предназначение, градоустройствен статут, фактическо състояние и актуална данъчна и пазарна оценка, правно основание за сделката;
2. Начин за разпореждане-публичен търг или публичен конкурс;
3. Срок на учреденото право на строеж. Когато правото е учредено за определен срок след изтичане на срока, за който то е учредено общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.
/3/ Въз основа на предложенията по ал.2, Общински съвет-Макреш взема решение за провеждане на публичен търг или публичен конкурс. Общински съвет-Макреш възлага на Кмета на Община Макреш издаване на заповед за назначаване на комисия, съгласно чл.65, ал.1 . В условията на публичния търг или публичния конкурс може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.
/4/ Условията на публичния конкурс за продажба се утвърждават с отделно решение на Общински съвет-Макреш.
/5/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Община Макреш издава заповед и сключва договор.
Чл.100. Ред за разпореждане, съгласно чл.92, ал.7, т.7.2.:
/1/ Възмездно право на строеж без търг или конкурс се учредява на :
1. граждани с жилищни нужди, установени по реда на Наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС-за строеж на жилищна сграда;
2. юридически лица на бюджетна издръжка;
2.1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на общината с уточняване на правно основание за учредяване на право на строеж върху конкретен имот-частна общинска собственост без публичен търг или публичен конкурс.
2.2.Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
– актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
– Данъчен номер и БУЛСТАТ;
– Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
3. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове, за публични религиозни обреди и служби за храмове и манастири;
3.1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на общината с уточняване на правно основание за учредяване на право на строеж върху конкретен имот-частна общинска собственост без публичен търг или публичен конкурс.
3.2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
– Регистрация като юридическо лице и устав;
– Информация за структурата и начина на представителство на религиозните общности и институции;
Доказателство, че религиозната общност е регистрирана в публичния регистър на вероизповеданията към Софийски градски съд;
– Справка за броя на членовете, принадлежащи към съответната религиозна общност;
– Справка за вписване на местните поделения на религиозната общност в регистъра на Кмета на Община-Макреш;
– Нотариално заверена декларация – справка за имоти –собственост на религиозната общност, както и такива с учредени вещни права на територията на Община Макреш;
– Документи, доказващи липсата на задължения на религиозната общност към Община Макреш и държавата;
– Нотариално заверена декларация за размер и произход на притежаваните средства, с които ще се финансира усвояването на учреденото ограничено вещно право;
-други документи, ако това е необходимо по закон.
4. Други лица, когато това е предвидено в закон:
4.1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш с уточняване на правно основание за учредяване на възмездно право на строеж върху конкретен имот-частна общинска собственост без търг или конкурс.
4.2. Изм. с решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
– Документ за самоличност или актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
– Данъчен номер и БУЛСТАТ;
– Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
/2/ Изготвяне на мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет –Макреш за учредяване на възмездно право на строеж. В предложението се посочват условията ( вид на имота, акт за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и други) данъчна и пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител физическо и юридическо лице, на което се учредява правото на строеж.
/3/ С решение Общински съвет-Макреш упълномощава Кмета на Община Макреш да издаде заповед и сключи договор за учредяване на възмездно право на строеж.
Чл.101. Ред за разпореждане, съгласно чл.92, ал.7, т.7.3.:
1.Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш за учредяване на безвъзмездно право на строеж за конкретен имот частна общинска собственост.
2.Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
2.1. Документ за самоличност или актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
2.2. Данъчен номер и БУЛСТАТ;
2.3. Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон;
3.Изготвяне на мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет-Макреш за учредяване на възмездно право на строеж в полза на молителя. В предложението се посочват условията ( вид на имота, акт за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и други), юридически и финансово-икономически проучвания, пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител и данъчна оценка.
4. С решение Общински съвет-Макреш учредява безвъзмездно право на строеж и упълномощава Кмета наОбщина Макреш да издаде заповед и сключи договор.
Чл.102. Ред за разпореждане , съгласно чл.92, ал.7, т.7.4.:
/1/Безвъзмездно право на строеж се учредява на :
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
1.1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш с уточняване на правно основание за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху конкретен имот –частна общинска собственост.
1.2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
-актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
– Данъчен номер и БУЛСТАТ;
– Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
2. Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове, за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
2.1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане да Кмета на Община Макреш с уточняване на правно основание за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху конкретен имот-частна общинска собственост.
2.2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
– Регистрация като юридическо лице и устав;
– Информация за структурата и начина на представителство на религиозните общности и институции;
– Доказателство, че регилиозната общност е регистрирана в публичния регистър на вероизповеданията към Софийски градски съд;
-Справка за вписване на местните поделения на религиозната общност в регистъра на Кмета на Община-Макреш;
– Справка за броя на членовете, принадлежащи към съответната религиозна общност;
– Нотариално заверена декларация-справка за имоти-собственост на религиозната общност, както и такива с учредени вещни права на на територията на Община Макреш;
– Документи, доказващи липсата на задължения на религиозната общност към Община Макреш и държавата;
– Нотариално заверена декларация за размер и произход на притежаваните средства, с които ще се финансира усвояването на учреденото ограничено вещно право;
– други документи, ако това е необходимо по закон.
3. Други лица, когато това е предвидено по закон.
3.1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш с уточняване на правно основание за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху конкретен имот-частна общинска собственост.
3.2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
– Документ за самоличност или актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
– Данъчен номер и БУЛСТАТ;
– Други документи във вмръзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
/2/Изготвяне на мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет-Макреш за учредяване безвъзмездно право на строеж. В предложението се посочват условията ( вид на имота, акт за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и други) данъчна и пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител, физическо и юридическо лице, на което се учредява безвъзмездно право на строеж.
/3/ С решение Общински съвет Макреш упълномощава Кмета на Община Макреш да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж.
Чл.103. Право на надстрояване и/или пристрояване на сграда-частна общинска собственост, или на сграда, построена върху-частна общинска собственост се учредява при условията и по реда на чл.99.
Чл.104./1/ Право на надстроянате и/или на пристрояване на сграда, без обособяване на самостоятелен обект, построена върху имот-частна общинска собственост се учредява от Кмета на Община Макреш без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради-етажна собственост, или на техни сдружения, по реда, предвиден в чл.104,ал.2.
/2/ Ред и условия:
1.Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш от собственика на сградата или всички собственици в етажната собственост, към която са приложени следните документи:
1.1. декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост за надстрояване или пристрояване на сградата-етажна собственост, построена върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост или съсобствен с други физически или юридически лица;
1.2. документ за собственост;
1.3. влязъл в сила подробен устройствен план или друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ, доказващ възможността за извършване на надстрояване или пристрояване;
1.4. документ за самоличност или регистрация на сдружението за установяване на статут, представителство и предмет на дейност, данъчен номер и БУЛСТАТ;
2. Когато Община Макреш е собственик на имот в сграда-етажна собственост, съгласието за надстрояване или пристрояване се дава в писмена форма след решение на Общински съвет-Макреш по предложение на Кмета на Община Макреш или упълномощено от него длъжностно лице след становище от дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност”.
3. При учредяване право на надстрояване и/или пристрояване Община Макреш получава пазарната оценка на правото, определена от лицензиран оценител или реални обекти в бъдещото строителство.
4. При изпълнение на условията по ал.2 Кметът на Община Макреш издава заповед и сключва договор.
Чл.105. Безвъзмездно право на надстрояване и/или пристрояване може да се учреди при условията на чл.101 и чл.102.
Чл.106./1/ Право на ползване върху имоти и вещи-частна общинска собственост, се учредява след решение на Общински съвет –Макреш от Кмета на Община Макреш, чрез публичен търг или публичен конкурс по реда, предвиден в чл.108, за срок от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.
Чл.107. В случаите когато лицата, на които може да се учреди право на ползване са определени със закон, то се учредява без публичен търг или публичен конкурс след решение на Общински съвет-Макреш.
Чл.108. Ред за учредяване право на ползване:
1. Изм. с Решение № 283 Заявление и/или искане до Кмета на Община Макреш с уточняване необходимостта от учредяване право на ползване върху конкретен имот или вещ-частна общинска собственост, срок, правно основание.
2. Изм. с Решение № 283 Към заявлението и/или искането се прилагат:
2.1. Актуално съдебно удостоверение за регистрация на молителя за установяване на статут, представителство и предмет на дейност;
2.2.Данъчен номер и БУЛСТАТ;
2.3.Други документи във връзка с юридически и икономически статус на молителя, ако това се изисква по закон.
3. Изготвяне мотивирано предложение от името на Кмета на Община Макреш до Общински съвет-Макреш за учредяване на възмездно или безвъзмездно право на ползване.
3.1. В предложението за учредяване на възмездно право на ползване след провеждане на търг или конкурс се посочват условията ( вид на имота, градоустройствени показатели, предназначение и други) и начална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител.
4. Решение на Общински съвет -Макреш за учредяване на :
4.1. безвъзмездно право на ползване, след провеждане на конкурс, прието с мнозинство
две трети от общия брой на съветниците;
4.2. безвъзмездно право на ползване, учредено в полза на лица, определени в закон, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;
4.3. възмездно право на ползване, след провеждане на търг и конкурс, прието с обикновено мнозинство.
5. С решението си по т.4.1. и 4.3 Общински съвет-Макреш възлага на Кмета на Община Макреш издаване на заповед за назначаване на комисия, която да определи условията и проведе публичния търг или публичния конкурс. Условията за конкурса за безвъзмездно право на ползване се утвърждават с отделно решение на Общински съвет-Макреш.
6. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно на решението на Общински съвет-Макреш, Кмета на Община Макреш издава заповед и сключва договор.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

Чл.109. Община Макреш придобива земеделски земи и ограничени вещни права върху тях и имущество по следните способи:
1. Възстановяване по реда на ЗСПЗЗ с решение на ОСЗГ-Макреш или със съдебно решение.
2. Придобиване след изтичане на 10 годишния давностен срок по чл.19 от ЗСПЗЗ.
3. Придобиване собственост на земеделски земи, кито не принадлежат на граждани, юридически лица и държавата (Чл.25 ЗСПЗЗ)
4. Придобиване възмездно или безвъзмездно по силата на закон, съдебно решетие, по завещание или чрез правни сделки.
5. Придобиване на имущество на заличените организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда и при условията , определени в Чл.30 от ЗСПЗЗ.
Чл.110./1/ Кмета на Община Макреш организира, ръководи и контролира управлението на общинските земеделските земи и друго имущество, предоставено на общината по чл.30, ал.1 от ЗСПЗЗ.
/2/ Община Макреш чрез Кмета на общината управлява земеделските земи на своя територия, останали след възстановяване на правата на собствениците. След изтичане на 10 годишния давностен срок земеделските земи стават общинска собственост и се управляват по реда, определен в ал.1.
Чл.111./1/ Общинският съвет ежегодно определя земеделските земи за отдаване под наем на граждани без търг, по цени, определени по действащата Методика за определяне на базисните цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, или безвъзмездно. Решението се публикува в един местен ежедневник и сайта на Община Макреш.
/2/ Лицата по ал.1 подават заявления до Кмета на Община Макреш, заедно с необходимите документи в 1 месечен срок от публикацията.
/3/ Кметът на Община Макреш назначава 5 – членна комисия, която разглежда заявленията по ал.2 и приложените към тях документи.
/4/ Въз основа на направените предложения Кметът на общината след решение на Общински съвет-Макреш издава заповед и сключва писмен договор за наем.
Чл.112./1/ Общинският съвет определя земеделските земи от ОбПФ /общинския поземлен фонд/ за отдаване под наем чрез търг или конкурс по предложение на Кмета на Община Макреш.
/2/ Кметът на Община Макреш провежда публичен търг или публичен конкурс по реда на глава четвърта и сключва договор.
Чл.113./1/ При условията на чл.106 от ЗСПЗЗ Общински съвет –Макреш въз основа на мотивирано предложение на ОС ”Змеделие и гори” –Макреш или на всяко заинтересовано лице в едномесечен срок от предложението, определя вида, размера и местонахождението на общинските земеделски земи, които да послужат за обезщетяване на собствениците, включително и в случаите по чл.10в, ал.1, т.2 и 3, ал.2 и 4 от ЗСПЗЗ, но не по-малко от 50 на сто от наличния общински поземлен фонд.
/2/ Предложенията се разглеждат от Общински съвет-Макреш след становище на Кмета на Община Макреш.
Чл.114./1/ Общинският съвет Макреш по предложение на ОС ”ЗГ” – Макреш , определя:
1. размера и местонахождението на земеделските земи от ОбПФ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани;
2. каква част от определените по ал.1 земи се прехвърля в собственост и каква част се отдава под наем.
3. цената на земята при прехвърляне право на собственост.
4. наемна цена –при отдаване под наем.
/2/Решението на Общински съвет трябва да е в съответствие с предвидената по чл.20, ал.1 от ЗСПЗЗ Наредба на МС.
Чл.115. Продажбата на земи от ОбПФ, с изключение на тази по чл.116 се извършва по решение на Общински съвет, съобразно чл.92, ал.1.
Чл.116./1/ Общински съвет-Макреш въз основа на мотивирано предложение на ОС ”ЗГ” Макреш извършва замяна на земеделски земи-частна общинска собственост със земеделски земи-собственост на граждани и юридически лица, само на земи, находящи се в границите на землищата на територията на Община Макреш при равностойност по количество и качество на земите.
/2/ Предложенията по ал.1 се разглеждат от Общински съвет Макреш след становище на Кмета на Община Макреш.
/3/ След решението на Общински съвет, Кметът на ОбщенаМакреш издава заповед и сключва писмен договор, който се вписва в Службата по вписванията по местонахождението на общинския недвижим имот.
Чл.117./1/ По искана е на собствениците с възстановено право на собственост на земеделски земи, които са гори по смисъла на Закона за горите, Общински съвет-Макреш взема решение дали могат да се заменят от поземления фонд от съответното населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците – в друго землище.
/2/ Предложенията за замяна се разглеждат от Общински съвет Макреш след становище на Кмета на Община Макреш.
/3/ След решението на Общински съвет –Кметът на Община Макреш издава заповед и сключва писмен договор, който се вписва в Службата по вписванията по местонахождението на общинския недвижим имот.
Чл.118. Делба на земеделски имоти или разпореждане с реални части от такива имоти магат да бъдат извършвани при спазване изискванията на чл.10, ал.2 от ППЗСПЗЗ.
Чл.119. Придобиването, управлението и разпореждането с гори и земи от горски фонд-общинска собственост се урежда , след приключване процедурите по възстановяването им.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.120. Надзорът на придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват от Кмета на Община Макреш чрез дирекция
„ Устройство на територията и стопанска дейност”.
Чл.121./1/ Актуване на имоти-общинска собственост се извършва от дирекция
„ Устройство на територията и стопанска деност”, съгласно глава седма от ЗОС.
/2/ Образците на актовете за общинска собственост, на регистрите и реда за водени и съхраняването им се утвърждават с Наредба на МРРБ, съгласно § 76 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.
Чл.122. Актовите книги за общинска собственост са общо достъпни и всеки може да иска справка по тях по следния ред:
/1/ Достъп до информацията, представляваща справка по актовите книги за общинска собственост се осигуряват въз основа на писмено заявление или устно запитване.
/2/ Заявлението за предоставяне на достъп до информация по ал.1 трябва да съдържа:
1. трите имена наименованието на юридическото лице и седалището на заявителя;
2. адреса с кореспонденция със заявителя;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. описание на исканата информация.
/3/ Ако в заявлението не се съдържат данните по ал.2, т.1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.
/4/ Формите за предоставяне на достъп на обществена информация са:
1. преглед на информацията-оргинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител.
/5/ Заявленията за предоставяне на достъп до информация във връзка с актовите книги за общинска собственост се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след датата на регистриране.
/6/ В срока по ал.5 експертите към дирекция „Устройства на територията и стопанска дейност” вземат решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата справка и уведомяват писмено заявителя за своето решение.
/7/ В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по ал.5 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата информация.
/8/ Ако заявителят не уточни предмета на исканат обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
/9/ Срокът по ал.5 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в глямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
/10/ Достъп до информация от актовите книги за общинска собственост се предоставя след заплащане на определена такса, съгласно тарифата и представяне на платежен документ.
/11/ В случаите на неявяване на заявителя в 30 дневен срок от получаването на решението за достъп или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата информация.
/12/ Основание за отказ за предоставяне на достъп до информация от актовите книги за общинска собственост е налице, когато:
1. Исканата информация е клсифицирана информация , представляваща държавна или служебна тайна;
2. исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на Кмета на Община Макреш и упълномощените от него лица и няма самостоятелно значение
( мнения и препоръки, изготвени от или за компетентния орган, становища и консултации);
3. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Кмета на Община Макреш или от негово име, както и сведения, свързани с тях;
4. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканат обществена информация;
5. исканата справка е представена на заявителя през предходните 6 месеца.
/13/ Решенията за предоставяне на достъп до информация от актови книги за общинска собственост или за отказ за предоставяне на същата се обжалват пред Видински административен съд по реда на АПК.
Чл.123./1/ Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се изпозват по предназначение или необходимостта от тях е отпаднала, се извършва със заповед на Кмета на Община Макреш.
/2/ Заповедта се издава въз основа на констативен акт, в който се посочват данни за:
1. Акт за общинска собственост, за имота-предмет на нарушението;
2. Лицето, което е извършило нарушението;
3. Характера на нарушението;
4. Направени предписания за отстраняване на нарушението и срока за това;
5. Неизпълнение на предписанията по т.4.
/3/ Заповедта по ал.1 се изпълнява по административен ред със съдействието на на полицията.
/4/ Заповедта по ал.1 подлежи на обжалване по реда на ЗАП. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.
Чл.124. Кметът на Община Макреш съставя и предоставя отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, по искане на Общински съвет Макреш в 6-месечен срок.
ЧЛ.125. Община Макреш поддържа електронен регистър на сключените договори по управление и рзпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.126. Наемател, който наруши забраните по чл.11,ал.2 от ЗОС и не използва имота или вещта-общинска собственост, съобразно предназначението им и за нуждите, за които са му предоставени, преотстъпил ги е за ползване; ползва ги съвместно по договор с трети лица, отдал ги е под наем или ги е пренаел, се наказва с глоба от 300 до 500 лева.
Чл.127. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.128.Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаването на общински имот, се наказва с глоба от 300 до 500 лева, ако не подлежи на по тежко наказание.
Чл.129.За нарушение на тази Наредба се налага административно наказание – глоба до 50 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.
Чл.130.Който не изпълни в срок задължението по §4 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, се наказва с глоба от 10 до 50 лева.
Чл.131./1/.Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община-Макреш.
/2/.Наказателните постановление се издават от Кмета на Община Макреш или от упълномощено от него лице.
/3/.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.”Започнати производства” по смисъла на §8 от ЗОС са тези, които са депозирани молби до датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост в сила и се довършват по досегашния ред.
§2.Настоящата Наредба се издава на основание чл.8, ал.2 от ЗОС.
§3.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Макреш.
§4.Настоящата Наредба влиза в сила от момента на вземане на решение от Общински съвет-Макреш и отменя досега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за търговете , приета с решение № 22 , протокол № 4 от 03.12.1999 г .
§5 . Настоящата наредба е приета с Решение №. 164, взето с Протокол №.20 от 29.10. 2008 година на Общински съвет –Макреш , актуализирана с Решение № 204 , Протокол № 25 /28.01.2009г , актуализирана с Решение № 283 , взето с Протокол № 28 от 31.07.2017 г., актуализирана с Решение № 314 , взето с Протокол № 32 от 25.10.2017 г., актуализирана с Решение №322 , взето с Протокол № 33 от 30.11.2017 г.

Председател Общински съвет : ………………………
/ Кр.Кръстев /