Профил на купувача

Избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш, област Видин“

СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш е удължен до 15,00 часа на 04.01.2019 година.

Офертите ще бъдат разглеждани на 07.01.2019 година от 10.00 часа.

Ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции

Прикачени файлове

Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции

Прикачени файлове

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш

Прикачени файлове

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и подготовка на технически проекти на Основно училище „Христо Ботев“ в с. Раковица, Община Макреш

Прикачени файлове

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен Социален патронаж – Макреш

Прикачени файлове

Ремонт на сграда ДСП

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на Детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година

Прикачени файлове

РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове