Профил на купувача

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Товарен автомобил ГАЗ-53 с монтиран дизелов двигател от трактор ТК-8; с първоначална продажна цена 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

Кметът на Община – Макреш на основание Решение № 267, взето с Протокол № 22 от 29.04.2021 година на Общински съвет – Макреш
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Товарен автомобил ГАЗ-53 с монтиран дизелов двигател от трактор ТК-8; с първоначална продажна цена 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева без ДДС.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната цена.
Документация за участие се закупува всеки работен ден от 8:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година при касиера на Община-Макреш срещу 40.00 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена се внася до 9:00 часа на 21.07.2021година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 10:00 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600356

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Военно полева походна кухня – авторемарке ПК-300; с първоначална продажна цена 1 100 (хиляда и сто) лева без ДДС.

Кметът на Община – Макреш на основание Решение № 268, взето с Протокол № 22 от 29.04.2021 година на Общински съвет – Макреш
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Военно полева походна кухня – авторемарке ПК-300; с първоначална продажна цена 1 100 (хиляда и сто) лева без ДДС.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната цена.
Документация за участие се закупува всеки работен ден от 8:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година при касиера на Община-Макреш срещу 40.00 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена се внася до 9:00 часа на 21.07.2021 година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 11:00 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600356

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж с идентификатор 62044.24.772.1 със застроена площ от 1 016 /хиляда и шестнадесет/ кв.метра, в поземлен имот с идентификатор 62044.24.772 – държавна собственост в землището на село Раковица, община Макреш

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 269, взето с Протокол №22 от 29.04.2021 година на Общински съвет

ОБЯВЯВА:

Да се организира повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж с идентификатор 62044.24.772.1 със застроена площ от 1 016 /хиляда и шестнадесет/ кв.метра, в поземлен имот с идентификатор 62044.24.772 – държавна собственост в землището на село Раковица, община Макреш, област Видин.
Първоначалната продажна цена е 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева без ДДС;
Със стъпка на наддаване от 10% от първоначалната продажна цена.
Документация за участие се продава за 40.00 /четиридесет/ лева до 15.00 часа на 20.07.2021 година.
Депозит за участие в размер на 1 700 /хиляда и седемстотин/ лева.
Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната продажна цена се внася до 09:00 часа на 21.07.2021 година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 10:30 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на Общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600 356

Процедури на договаряне без предварително обявление – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции

О Б Я В А

Кметът на община Макреш провежда с потенциални участници, като трябва да се изготви техническо и финансово предложение за избор на изпълнител в процедурата с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на общината по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 село Раковица – имоти № 62044.211.1; 62044.211.2; 62044.211.4; 62044.232.12; 62044.232.13.
Обособена позиция №2 село Раковица – имоти № 62044.115.113; 62044.233.17; 62044.236.6. и за село Подгоре – имот № 56980.51.101
Обособена позиция №3 за село Цар Шишманово – имоти № 83363.10.50; 83363.80.62; 83363.38.90; 83363.80.60; 83363.84.140; 83363.84.520; 83363.84.860; 83363.84.900; 83363.85.20; 83363.93.130; 83363.97.190.

Процедурата е разделена на обособени позиции. Всеки участник в процедура има право да представи само една оферта само за една обособена позиция.
Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.

1.Основание: Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество.
2.Вид на процедурата: процедура по договаряне без предварително обявление с потенциални участници.
3.Срок и място на изпълнение: на територията на с. Раковица, с. Подгоре и с.Цар Шишманово, община Макреш до 30.09.2021 година.
4.Изисквания към кандидатите: Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 брой камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.
Офертите трябва да съдържат цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев, която не може да бъде по- ниска от началната цена от 25 лева/ 1 пространствен кубичен метър без ДДС.
5. Задължение за предоставяне до 50% от добитото количество на общината срещу заплащане, по предварителна заявка за количествата, като разходите за доставката до съответното населено място и до съответния получател са за сметка на участника, както и до временния склад.
6.Срок за подаване на офертите: до 15,00 часа на 03.06.2021 година, в Деловодството на Община Макреш, с. Макреш, ул.”Георги Бенковски” № 88, област Видин.
7.Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни от датата на отварянето й.
8.Разглеждане и оценяване на офертите: 04.06.2021 година от 10,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Макреш.
9.Гаранция за изпълненине на договора: Гаранция за изпълнение в размер на 3 000 лева за всяка обособена позиция.
9.Критерии за оценка на офертите:
Най – високо предложена цена за закупуване на 1 пространствен кубичен метър без ДДС.

Прикачени файлове

Обява конкурс Директор Дирекция „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Макреш на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а,ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 67/16.03.2021 година на кмета на община Макреш

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

Конкурс за длъжността Директор Дирекция „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Длъжност, звено, административна структура:

Директор Дирекция „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“ в Общинска администрация – Макреш
Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира и координира работата в Дирекцията в съответствие с функциите, определени с устройствен правилник и нормативната база; ръководи, организира и координира събирането, систематизирането и изготвянето на информации, обяснителни записки, писма, справки, сведения, вътрешни нормативни актове и други материали; проучва, анализира и информира кмета на общината за изпълнението на възложените задачи, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата и за решаване на възникнали проблеми; ръководи, координира и контролира комплексното административно обслужване и електронния обмен на документи в администрацията; контролира поддържането интерфейса на интернет страницата на Общината във връзка с изискванията на Наредбата за административното обслужване и Закона за електронното управление; отговаря и следи за своевременното публикуване на интернет страницата на Общината на: проекти на нормативни актове, съгласно Закона за нормативните актове, обявления, съобщения и други, свързани с работата на администрацията; разработва и актуализира длъжностните характеристики на служителите от дирекцията; ръководи и координира организационното и техническото обслужване на общинския съвет и общинската администрация; координира предоставянето на граждани и фирми на пълна информация за извършваните от общинска администрация услуги; ръководи проучването на необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии.
Изисквана минимална степен на завършено образование:
(още…)

Tрети публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56980.46.17.1 със застроена площ от 1 068 кв.метра, построена в поземлен имот държавна собственост с идентификатор 56980.46.17 в землището на село Подгоре, община Макреш, област Видин

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56980.46.17.1

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 134, взето с Протокол №12 от 30.07.2020 година на Общински съвет

ОБЯВЯВА:

Да се организира повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56980.46.17.1 със застроена площ от 1 068 кв.метра, построена в поземлен имот държавна собственост с идентификатор 56980.46.17 в землището на село Подгоре, община Макреш, област Видин
Първоначалната продажна цена е 19 985 лева;
Със стъпка на наддаване от 10% от първоначалната продажна цена.
Документацията е на разположение на заинтересованите лица на сайта на общината.
Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9:00 часа до 15:00 часа до 26.11.2020 година.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната продажна цена се внася до 09:00 часа на 30.11.2020 година.
Повторния търг ще се проведе от 10:00 часа на 30.11.2020 година в заседателната зала на Общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600 356

Прикачени файлове