Търгове

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

О Б Я В А

    Кметът на Община Макреш на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и Решение №375, взето по Протокол №33 от 28.02.2022 година на Общински съвет Макреш

О Б Я В Я В А

            Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2023 година.

Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.

Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 15.08.2022 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 09:00 часа на 16.08.2022 година. Търгът ще се проведе на 16.08.2022 година година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356

Прикачени файлове

Търг – „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Подгоре и село Раковица в община Макреш

ПИСМЕНА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Подгоре и село Раковица в община Макреш, както следва:

Обособна позиция №1 село Подгоре за имот: 56980.51.101;

Обособена позиция №2 село Раковица за имоти:

  • № 62044.115.113; 62044.233.17 и 62044.236.6;

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Вашата фирма трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените поръчки.

Разценките за почистване на площите за един декар не могат да бъдат по-малко от 40.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев,която не може да бъде по-ниска от началната обявена цена. За добитата дървесина с диаметър над 8 см се заплаща по цените, утвърдени от Общински съвет за съотвеният вид и категория дървесина.

От добитата дървесина 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на населението на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при липса на заявка от общината получава цялото добито количество срещу заплащане  по достигната цена с включено ДДС.

        Изискванията към кандидатите са: Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

Към поканата Ви за участие прилагаме документация с изискванията,която е на сайта на общината.Не може да се участва за повече от една позиция.

Срокът на изпълнение на услугата е до 30.10.2022 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 4 000 лева за обособена позиция №1 и за обосоебна позиция №2 е в размер на 2 000 лева.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-висока цена.

Срок за подаване на офертите: До 09:00 часа на 16.08.2022 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 16.08.2022 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове

Търг – Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от обект № 8, отдели: 336/в1, 477/с, 322/х1

ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Цар Шишманово, село Подгоре и село Раковица в община Макреш

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Цар Шишманово, село Подгоре и село Раковица в община Макреш, както следва:

 Обособена позиция №1 село Цар Шишманово за имоти:

 № 83363.10.50; 83363.38.90; 83363.80.60; 83363.80.62; 83363.84.140; 83363.84.900; 83363.84.520; 83363.84.860; 83363.85.20; 83363.93.130 и 83363.97.190;

Обособна позиция №2 село Подгоре за имот: 56980.51.101;

Обособена позиция №3 село Раковица за имоти:

  • № 62044.115.113; 62044.233.17 и 62044.236.6;

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Вашата фирма трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване на площите за един декар не могат да бъдат по-малко от 40.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев,която не може да бъде по-ниска от началната обявена цена. За добитата дървесина с диаметър над 8 см се заплаща по цените, утвърдени от Общински съвет за съотвеният вид и категория дървесина.

От добитата дървесина 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на населението на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при липса на заявка от общината получава цялото добито количество срещу заплащане  по достигната цена с включено ДДС.

        Изискванията към кандидатите са Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

Към поканата Ви за участие прилагаме документация с изискванията,която е на сайта на общината.Не може да се участва за повече от една позиция.

Срокът на изпълнение на услугата е до 30.10.2022 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 4 000 лева за обособена позиция №1 и за обособеан позиция №2, за обосоебан позиция №3 е в размер на 2 000 лева.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-висока цена.

Срок за подаване на офертите: До 09:00 часа на 26.07.2022 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 26.07.2022 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове

ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ – Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на село Киреево, община Макреш

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти на територията на село Киреево, община Макреш, както следва:

за имоти № 6885.131.95; 36885.117.100; 36885.118.110; 36885.115.360; 36885.114.10; 36885.114.171; 36885.139.190.

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Фирмата трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване на площите за един декар не могат да бъдат по-малко от 40.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев. За добитата дървесина с диаметър над 8 см се заплаща по цените, утвърдени от Общински съвет за съотвеният вид и категория дървесина.

От добитата дървесина 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на населението на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при липса на заявка от общината получава цялото добито количество срещу заплащане  по достигната цена с включено ДДС.

        Изискванията към кандидатите са: фирмата, трябва да отговаря на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

           Документацията с изискванията към участниците е публикувана на сайта на общината.

Срокът на изпълнение на услугата е до 30.10.2022 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 4 000 лева.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-висока цена.

Срок за подаване на офертите: До 09:00 часа на 26.07.2022 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 26.07.2022 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове