Търгове

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Товарен автомобил ГАЗ-53 с монтиран дизелов двигател от трактор ТК-8; с първоначална продажна цена 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

Кметът на Община – Макреш на основание Решение № 267, взето с Протокол № 22 от 29.04.2021 година на Общински съвет – Макреш
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Товарен автомобил ГАЗ-53 с монтиран дизелов двигател от трактор ТК-8; с първоначална продажна цена 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева без ДДС.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната цена.
Документация за участие се закупува всеки работен ден от 8:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година при касиера на Община-Макреш срещу 40.00 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена се внася до 9:00 часа на 21.07.2021година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 10:00 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600356

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Военно полева походна кухня – авторемарке ПК-300; с първоначална продажна цена 1 100 (хиляда и сто) лева без ДДС.

Кметът на Община – Макреш на основание Решение № 268, взето с Протокол № 22 от 29.04.2021 година на Общински съвет – Макреш
Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на: Военно полева походна кухня – авторемарке ПК-300; с първоначална продажна цена 1 100 (хиляда и сто) лева без ДДС.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната цена.
Документация за участие се закупува всеки работен ден от 8:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година при касиера на Община-Макреш срещу 40.00 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена се внася до 9:00 часа на 21.07.2021 година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 11:00 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600356

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж с идентификатор 62044.24.772.1 със застроена площ от 1 016 /хиляда и шестнадесет/ кв.метра, в поземлен имот с идентификатор 62044.24.772 – държавна собственост в землището на село Раковица, община Макреш

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 269, взето с Протокол №22 от 29.04.2021 година на Общински съвет

ОБЯВЯВА:

Да се организира повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж с идентификатор 62044.24.772.1 със застроена площ от 1 016 /хиляда и шестнадесет/ кв.метра, в поземлен имот с идентификатор 62044.24.772 – държавна собственост в землището на село Раковица, община Макреш, област Видин.
Първоначалната продажна цена е 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева без ДДС;
Със стъпка на наддаване от 10% от първоначалната продажна цена.
Документация за участие се продава за 40.00 /четиридесет/ лева до 15.00 часа на 20.07.2021 година.
Депозит за участие в размер на 1 700 /хиляда и седемстотин/ лева.
Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната продажна цена се внася до 09:00 часа на 21.07.2021 година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 10:30 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на Общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600 356

Tрети публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56980.46.17.1 със застроена площ от 1 068 кв.метра, построена в поземлен имот държавна собственост с идентификатор 56980.46.17 в землището на село Подгоре, община Макреш, област Видин

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56980.46.17.1

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 134, взето с Протокол №12 от 30.07.2020 година на Общински съвет

ОБЯВЯВА:

Да се организира повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56980.46.17.1 със застроена площ от 1 068 кв.метра, построена в поземлен имот държавна собственост с идентификатор 56980.46.17 в землището на село Подгоре, община Макреш, област Видин
Първоначалната продажна цена е 19 985 лева;
Със стъпка на наддаване от 10% от първоначалната продажна цена.
Документацията е на разположение на заинтересованите лица на сайта на общината.
Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9:00 часа до 15:00 часа до 26.11.2020 година.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната продажна цена се внася до 09:00 часа на 30.11.2020 година.
Повторния търг ще се проведе от 10:00 часа на 30.11.2020 година в заседателната зала на Общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600 356

Прикачени файлове