Профил на купувача

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“

Обява – Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Кметът на Община Макреш обявява на основание чл.37, ал.13 от ЗПСЗЗ

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2024 година.
Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.
Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 03.10.2023 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 15:00 часа на 04.10.2023 година. Търгът ще се проведе на 05.10.2023 година година от 10:30 часа в общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356

Публичен търг с явно наддаване за продажба на УАЗ 452

Кметът на Община – Макреш обявява повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на УАЗ 452.Първоначална тръжна цена от 2 400,00 /двехиляди и четиристотин/ лева;
Стъпка на наддаване 10% от пазарната стойност.
Документация се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 15,00 часа до 17.07.2023 година при касиера на Община-Макреш срещу 50 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от пазарната стойност и се внася до 15,00 часа на 18.07.2023 година.
Публичен търг с явно наддаване ще се проведе ще се от 11,00 часа на 19.07.2023 година в заседателната зала на общинската администрация.
За справки и информация тел: 094/600356

 

Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от Обект № 23/2, отдели: 418“к“, 418“л“

Прикачени файлове

Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от Обект № 23/1, отдели: 418“з“, 418“и“

ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Вълчек, село Макреш, село Толовица, село Цар Шишманово, село Раковица и село Киреево в община Макреш, както следва:

Обособена позиция № 1 – село Вълчек и село Макреш за имоти:

 № 12557.22.52; 12557.22.274; 12557.22.57; 46245.32.17;

Обособна позиция № 2 – село Толовица и село Цар Шишманово за имоти:

  • № 72638.40.10; 72638.40.150; 83363.75.200; 83363.76.70; 83363. 108.20; 83363.108.10;

Обособена позиция № 3 – село Раковица и село Киреево за имоти:

  • № 62044.332.102; 62044.332.104; 62044.332.105; 36885.86.160; 36885.86.270;

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Фирмата трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване не могат да бъдат по-високи от 50.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев.

Добитата дървесина се предоставя до адреси на населението на територията на общината.

            Изискванията към кандидатите са Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

Към поканата Ви за участие прилагаме документация с изискванията,която е на сайта на общината. Могат да се подават оферти за не повече от две обособени позиции.

Срокът на изпълнение на услугата е до 31.10.2023 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 10% от достигнатата цена за всяка обособена позиция.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-ниска цена.

Срок за подаване на офертите: До 15:00 часа на 03.07.2023 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 04.07.2023 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове

ПИСМЕНА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Толовица и село Киреево в община Макреш

Договор проект 11 2022

Документация дървесина 11 2022

Заповед обява дърва 09 11 2022

обява дърва 09 11 2022

Процедура по възлагане на Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси на територията на общината в село Толовица в община Макреш

Процедура по възлагане на Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси на територията на общината в село Подгоре в община Макреш