Парламентарни избори 2021

Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАКРЕШ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция …………………………………….. (още…)

Обява СИК

О Б Я В А

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

Поради пандемичната обстановка в страната, моля Представителите на партиите участващи в преговорите да спазват всички противоепидемични мерки.

Заповед №49/15.02.2021 – Места за обявяване на избирателни списъци

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци , както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин секретаря на общината, кмет на кметство ,кметските наместници и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

Заповед за образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на община Макреш

З А П О В Е Д № 39/ 04.02.2021 г.
На основание чл.8, ал. 2 от ИК

I. ОБРАЗУВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
052500001- с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002- с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003- с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004- с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005- с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006- с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007- с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/М.АНТОВ /

М.А / В.В