Общински съвет

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2019-2023г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго  Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Пенка  Кръстева

Цветан  Георгиев

Катя   Каменова

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „   

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Вълчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав  Ненчев

ЧЛЕНОВЕ : Катя   Каменова

Иван Андреев

Перо  Витков

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо  Василев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Цветан  Георгиев

ЧЛЕНОВЕ : Герго Гергов

Цветомир  Николов

Иван  Вълчев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав  Ненчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пенка  Кръстева

ЧЛЕНОВЕ : Перо  Витков

Цветомир  Николов

Герго Гергов

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ,МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя   Каменова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Цветомир  Николов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Василев

Пенка   Кръстева

Иван  Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ „ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Цветан Георгиев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо  Василев

ЧЛЕНОВЕ : Мирослав  Ненчев

Перо  Витков

Иван  Вълчев

 

 

Списък Общински съветници мандат 2019/2023г.

 1. Герго Гергов
 2. Иван Андреев
 3. Иван  Вълчев
 4. Катя Каменова
 5. Мирослав  Ненчев
 6. Николай Николов- Председател ОбС
 7. Пенка Кръстева
 8. Перо Витков- заместник председател
 9. Пeро Василев
 10. Цветан  Георгиев- заместник председател
 11. Цветомир  Николов

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Макреш

НАРЕДБА ЗА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община МАКРЕШ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ – 25.11.2019г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община МАКРЕШ – 25.11.2019г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ2 – 25.11.2019г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ За изменение на Наредбата за управление, стопанисване и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Макреш.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За изменение на Наредбата за управление, стопанисване и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Макреш.
На основание приетия Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019г. и във връзка с промяната в режима на финансиране на политическите партии се налагат следните промени:

1.Отпада чл.38, ал.3 от наредбата
2.Отпада чл.41 от наредбата

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИ ФОНД, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

РАЗДЕЛ I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази Наредба се урежда редът и начинът за добив и ползване на дървесина в земеделски земи, лични стопанства, както и в други имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите , чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед №576 от 22.04.2016 г. на ИД на ИАГ относно добива и транспортиране на дървесина.
Чл. 2. (1) Отсичането на до 5 (пет) броя дървета в земеделски земи се разрешава от кмета/кметския наместник на населеното място, съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, въз основа на подадено писмено заявление (Приложение № 2), заедно с приложените към него документи за собственост на имота, решение за възстановяване на собственост или нотариален акт, актуална скица на имота, удостоверение за наследници, когато имотът е наследствен. Имотът, посочен в заявлението, може да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма, като към заявлението се приложи и копие от протокола за трасиране. Задължително трасиране се извършва в случаите, когато имотът граничи с държавен горски, частен горски или общински горски фонд. За един имот се издава не повече от една заповед за разрешение за сеч, която се ползва само от собственика/наследника на имота и не се преотстъпва на други лица. (още…)

План-сметка за за определяне на разходите за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Макреш област Видин за 2020 година

Решения ОбС 2020 година – от №1 до №250

Прикачени файлове

П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш

ПРОЕКТ!
О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

Чл.1.Общински съвет – Макреш създава вътрешната организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно разпоредбите на този правилник.
Чл.2. Общинския съвет :
1.Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2.Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3.Избира и освобождава председателя на Общинския съвет;
4.Определя размера на възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5.Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му ;
6.Приема правилници , наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение , които се изпращат на областния управител и кмета на общината в 7-дневен срок;
7.Определя размера на местните такси;
8.Приема решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметства;
9.Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване дейността на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;
10.Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
11.Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове на територията на общината и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и реда на Закона за устройство на територията;
12.Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитиe на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
Определя изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14.Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
15.Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представители на общината в тях;
16.Създава кметства при условия и по ред определен със закон;
17.Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18.Приема решения за именуване и преименуване на улици,площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19.Обсъжда и приема решения по предложения на кметовете по въпроси от своята компетентност;
20.Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21.Одобрява символ и печат на общината;
22.Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
23.Решава и други въпроси с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
упражнява текущ и послeдващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
25.Приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
26.По въпроси, които не са уредени с този правилник, общинския съвет приема отделни решения, съгласно ЗМСМА;
27.Общинския съвет определя приоритетните въпроси за работата си за всяка година;

(още…)

Oтчет на ОбA Макреш за 2018