Общински съвет

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕНА ПРЕВОЗНИСРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕНА ПРЕВОЗНИСРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Справка на постъпилите предложения

Справка на пoстъпили предложения от обществените консултации на ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Прикачени файлове

МОТИВИ към проект Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш

1. Причини, които налагат приемане на нова наредба.
Съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение, като същата е валидна на територията на цялата страна. В община Макреш има немалко хора с трайни увреждания, чиито превоз би бил много по-улеснен, ако притежават карта за паркиране, а начинът и редът на издаването й от общината се регламентира с наредба. Налице е висока степен на обществена необходимост и полезност, което е и причината за изготвяне на настоящия проект.
2. Цели.
Настоящият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш цели да регламентира издаването на карти за паркиране на хора с вреждания и с това в максимална степен да се улесни тяхното придвижване с автомобил.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.
За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на акта.
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква подобряване обслужването на хората с увреждания при издаване на картата за безплатно паркиране на МПС и улесняване в максимална степен на тяхното придвижване с автомобил.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш е с правно основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Проектът е съобразен с европейското законодателство, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Покана за публично обсъждане на Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 19.07.2023 г./ на настоящия проект на „Н А Р Е Д Б А за престой и паркиране на превозни средства,обслужващи лица с увреждания на територията на община Макреш“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 18.06.2023 г.

Отговорен служител:
Ванюша Василева-секретар на общината
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 19.06.2023 г.
Дата на приключване: 19.07.2023 г.

Проект Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ 2023г

.Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за обособяване на местата, определени за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания, по издаване на карти за паркиране и правилата за използване на улеснения при паркиране.

(2) Наредбата важи за цялата територия на община Макреш и се прилага по отношение на всички обозначени места за паркиране от хора с увреждания, независимо от техния собственик или стопанин.

Чл.2. Местата, предназначени за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания, се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка със син цвят, върху която с бяло е нанесен международния символ за достъпност.

Глава втора. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3. (1) Картите за паркиране за хора с увреждания се издават от кмета на общината по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания. Картата съдържа следната задължителна информация:
1. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;
2. Дата на издаване на картата;
3. Срок на валидност на картата;
4. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти;
5. Подпис на титуляра на картата или на законния му представител.
(2) В общинската администрация се създава и поддържа регистър на издадените карти
за паркиране на хора с увреждания, който съдържа:
1. Пореден (сериен) номер на издадената карта;
2. Име, презиме и фамилия на титуляра на картата;
3. Единен граждански номер на титуляра на картата;
4. / Номер и дата на издаване на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, послужило за издаване на картата;
5. / Валидност на издадената карта съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.
(3) Картата за паркиране за хора с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните условия:
1. / Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използване на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на строежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК следва да е над 50%(петдесет процента);
2 . / Лица ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определена над 70%(седемдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК;
3. / Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и с определена над 70%(седемдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК ;
4. / Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 70%(седемдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поради зрителни заболявания, определени от ТЕЛК или НЕЛК;
5. / Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 70%(седемдесет процента);
6.Кметът на община Макреш назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й;
7.Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.
(4) / Трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане на лицето се удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК или НЕЛК в оригинал.

Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Макреш, подават искане до кмета на общината. За непълнолетни или поставени под запрещение лица с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от съответния законен представител.
(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:
1. Копие от личната карта на лицето, подаващо искането, придружено от оригиналния документ, който се връща след сверяване на данните;
2. Копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се връща след сверяване на данните;
3. Актуална цветна снимка с размери 3 х 4 см.;
4. Акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
5. Когато искането не се подава от лицето с увреждания, заявителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, придружено от оригинал, който се връща след сверяване на данните;
6. Други документи, удостоверяващи самоличността на лицето, подаващо искането (при необходимост и в случаите, когато титулярът на картата е непълнолетно или
поставено под запрещение лице).
(3) Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с документите посочени в ал. 2.

Чл.5 (1) Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на общината за срок от една година.
(2) При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на общината, за промяната.
(3) След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.
(4) При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.

Глава трета. ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 6. (1) Право да престояват и паркират на местата, определени за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания, имат превозните средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които по време на паркирането обслужват персонално лица, притежаващи валидна карта по смисъла на тази наредба, издадена на тяхно име.
(2) Правото по ал. 1 се осъществява по следния начин:
1. За превозни средства, собственост на лица с увреждания – безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определени и сигнализирани в съседство или в непосредствена близост места до сградата по постоянен или настоящ адрес на съответните лица.
2. За превозни средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента на паркирането обслужват непосредствено и персонално лица с увреждания – безплатно паркиране върху специално определени и сигнализирани паркоместа към определените за обществено ползване паркинги на територията на община Макреш
(3) Паркоместата по ал.2 се определят със заповед на кмета на общината.

Чл.7. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането на определените в чл.2 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол данните от нея да бъдат видими.

Чл.8. / изм. С Решение № 746 от Протокол № 55/ 28.05.2015г./ Забранява се на обозначените съгласно чл. 2 места, да престояват и паркират превозни средства на лица, които не притежават карта за паркиране за хора с увреждане, или които използват само експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта. КОНТРОЛ

Чл.9. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране в по чл. 2, се осъществява от служителите на РУ „Полиция“ – гр. Кула при изпълнението на техните служебни задължения, както и от други длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.
(2) Наказателните постановления по тази наредба се издават от кмета на община Макреш , въз основа на акт за установяване на нарушение, съставен от лице по ал.1.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по тази наредба се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Глава пета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.10. (1) Лице с увреждане, което не притежава карта за паркиране за хора с увреждания по образец, а използва други документи или знаци за обозначаване на превозното средство, за да престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, в нарушение на чл. 7, се наказва с глоба в размер от 10 лева.
(2) Който използва карта за паркиране за хора с увреждане, която е издадена на друго лице, в нарушение на чл. 5, се наказва с глоба в размер 20 лева.
(3) Лице, което използва карта за паркиране с изтекъл срок или подправена такава, с цел да се възползва от улесненията, която тази наредба дава, се наказва с глоба от 50 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание по общия ред.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.99а Закона за движение по пътищата и влиза в сила от деня на приемането й.
§ 2. Контрола и изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и упълномощени длъжностни лица.
§ 3. Наредбата е приета с Решение №. –––––––––-година на Общински съвет Макреш.

Приложение към чл. 99а, ал. 1 от ЗДП

Покана за публично обсъждане на проект на ПУО на община Макреш 2021 – 2028 г.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 14.06.2023 г./ на настоящия проект на „Програма за управление на отпадъците на община Макреш за периода 2021 – 2028 г.“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 15.05.2023 г.

Отговорен служител:
л.арх. Стилиян Борисов
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 15.05.2023 г.
Дата на приключване: 14.06.2023 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

 

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОТРЕБИТЕЛ    /вкл. начина на получаване на предложението/ Бележки и предложения приет/неприет мотиви
 

Няма получени предложения и/или становища.

 

 

27.02.2023г

Прикачени файлове

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частичнo от държавния бюджет.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.02.2023 г., за предложения и становища по проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на предложението в деловодството на Община Макреш, ул. „Георги Бенковски“ №88 и по електронен път на e-mail: makresh@b-trust.org

Проектът на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Анализа и приложенията към него са публикувани като приложения към настоящият документ.
Настоящият документ е и Доклад относно необходимостта от приемане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги този стратегически за общината документ.

1. Причини, които налагат приемането му и правно основание

С § 31 от Закон за социалните услуги /ЗСУ/ е регламентирано, че Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
В чл. 35 от ЗСУ, законодателят е дефинирал начина, по който се разработва Националната карта на социалните услуги, а именно чрез:
1. анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
2. предложения на общините в резултат на анализа по т. 1 за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Въз основа на анализите и предложенията на общините Агенцията за социално подпомагане /АСП/ извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва предложение за Национална карта на социалните услуги.
Нормативно определените ангажименти на общините са свързани с изготвянето на анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
С Наредбата за планирането на социалните услуги се уреждат критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от ЗСУ, както и редът за нейното разработване и актуализиране. С наредбата се определят и критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията по чл. 35, ал. 1 от ЗСУ, редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво при разработването на Картата и др.
Съгласно чл.42, ал.2 от наредбата, обсъждането не може да е по-кратко от 30 дни.
Обсъждането на Анализа и приложенията към него при Областен управител на област Видин, съвместно с представители на всички общини в състава на областта е проведено на 27.01.2023г.
Страница 1 от 2

2. Целите, които се поставят

Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на община Макреш и област Видин; гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността; насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата; насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.
Спазване на основните принципи при предоставяне на социалните услуги за: наличие на различни видове социални услуги; достъпност на социалните услуги; индивидуализиране на подкрепата; всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата; превенция на институционализацията; зачитане правата на лицата, ползващи социални услуги, и гарантиране на активното им участие при вземането на решения; гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги; участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.
Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне необходимостта от социални услуги и предоставянето им на територията на Община Макреш, които ще бъдат включени в Националната карта на социалните услуги на Република България

3. Очаквани резултати

Предоставяне на общодостъпни и специализирани социални услуги на територията в съотвтствие с потребностите и нормативните изисквания.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Проектът на Анализа е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, Кодекса за международно частно право, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство – Закон за социалните услуги, Наредба за планирането на социалните услуги.

13 февруари 2023г.