Общински съвет

Дневен ред ПК „Бюджет, финанси и общинска собственост“ – 20.05.2024

Изх.№ 148/17.05.2024г.

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 20.05.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Даване съгласие за внасяне на дължим годишен членски внос за 2024г. на Регионален агробизнес център-Видин.
2. Изплащане на пътните разходи в размер на 70% от стойността на картата за автобусен превоз на служители по маршрута Видин – Макреш и обратно.
3. Определяне допълнително трудово възнаграждение за придобиване на трудов стаж и професионален опит на Председателя на Общински съвет Макреш.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател ПК
/Николай Николов/

Прикачени файлове

Дневен ред ПК – 14.05.2024

Изх. № 144/10.05.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 14.05.2024 г. /вторник/ от 10,00 часа в кабинета на ОбС – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт„

ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на молби за еднократна помощ.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/

Прикачени файлове

Дневен ред – 25.04.2024

Изх.№ 128/22. 04.2024г.

До общински съветници, кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в читалище „Мито Марков“ 1912 с. Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
5. Приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на общината за 2023 г.
6. Приемане отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2023 г.
7. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на село Подгоре на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
8. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
Цветан Георгиев

Материали 25.04.2024г.

Прикачени файлове

Дневен ред ПК 22.04.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 22.04.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС -Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянните комисии „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
  2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
  3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
  4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Прикачени файлове

Покана за публично обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 12.05.2024 г./ на настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на правилника на електронния адрес на общински съвет Макреш: e-mail: predsedatel-obs.makresh@abv.bg, дата на публикуване – 12.04.2024г.

 

Отговорен служител: Тех. сътрудник Милена Тошкова
E-mail: predsedatel-obs.makresh@abv.bg
Дата на откриване: 12.04.2024 г.
Дата на приключване: 12.05.2024 г.

Мотиви към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС

Справка на постъпили предложения

Прикачени файлове

Дневен ред – 09.04.0224

Изх.№ 119/05. 04.2024г.

До
общински съветници,
кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 09.04.2024 г. /вторник / от 10,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на Заповед №РД 2511 от 26.03.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №72, взето с протокол №07 от 12.03.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Разглеждане на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш
3. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

Цветан Георгиев

 

Прикачени файлове

Дневен ред, 05.04.2024 – Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

Изх.№ 116/02.04.2024г.

На основание чл.21 и чл.25 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.04.2024 г. /петък/ от 09,30 часа в кабинета на ОбС-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател Вр. К

/Ивайло Рангелов/

Дневен ред Постоянна комисия, 04.04.2024

Изх. № 113/01.04.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 04.04.2024 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт“

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изготвяне на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/