Обществено обсъждане

АНАЛИЗ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Макреш

АНАЛИЗ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Макреш

  1. Въведение
  2. Законови основания за разработване на анализа

Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Макреш е разработен в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г., във връзка с чл. 196, ал. 1.

Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ определя образованието като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на основополагащи принципи:

  • ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
  • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
  • запазване и развитие на българската образователна традиция;
  • хуманизъм и толерантност;
  • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
  • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

(още…)

ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този Правилник се определят числеността, организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Макреш.

Чл. 2. В състава на общината влизат три кметства и три кметски наместничества.

Чл. 3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и администриране и събиране на местните данъци и такси.

Чл. 4. При осъществяване на своята дейност общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. (още…)