Наредби, Програми

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН / СЪГЛАСНО ЧЛ.56, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С тази наредба се уреждат условията и редът  за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности /павилиони , кабини , маси , както и други обекти от селищното обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт , пейки , осветителни тела ,съдове за събиране на отпадъци , чешми , фонтани , часовници и други съоръжения на селищната среда , монтирани външно върху фасади и покриви на сгради / , наричани за краткост „ преместваеми обекти „ , върху поземлени имоти на територията на община Макреш  и се определят свързаните с това функции на длъжностни лица  от общинска администрация . (още…)

Наредби

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА За условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО ОБЛЕКЛО ВНЕСЕНО ОТ ОбА-2012

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ – ПАТЕНТ-2011-коригирана

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРАВИЛНИК за работата на кметския наместник

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН 2012-2016 г.