Наредби, Програми

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА СЪГЛАСНО ЧЛ.1О ОТ ЗЕВИ 2021-2024