Наредби, Програми

Регистър на издадените индивидуални административни актове за 2023

Регистър-на-издадените-индивидуални-административни-актове-за-периода-01.01.2023 Г.-31.12.2023 Г.

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕНА ПРЕВОЗНИСРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕНА ПРЕВОЗНИСРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Проект! Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Макреш с Решение на Общински съвет – Макреш № 536 от 20.12.2022г.

Проект!
Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Макреш с Решение на Общински съвет – Макреш № 536 от 20.12.2022г.

Глава първа
Общи положения

Чл.1. Настоящият правилник урежда устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Макреш с Решение на Общински съвет № 536 от 20.12.2022г.
Чл.2. Съветът по въпросите на социалните услуги е консултативен орган, подпомагащ разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Макреш в сътрудничество с:
1. органи на местното самоуправление на другите общини в област Видин;
2. областна администрация;
3. териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи;
4. лица, ползващи социални услуги;

Глава втора
Устройство, дейност и организация на работа на Съвета по въпросите на социалните услуги

Чл. 3 (1) Съветът по въпросите на социалните услуги включва представители на потребители ползващи социални услуги предоставяни на територията на Община Макреш и представители на следните институции, организации и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:
– Общински съвет с. Макреш
– Дирекция за социално подпомагане, гр. Димово;
– Регионална здравна инспекция – Видин;
– Регионално управление на образованието – Видин;
– Районно управление – Кула;
– Дирекция „Бюро по труда“ гр. Кула;
– Потребители ползващи социални услуги
(2) Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги е определен поименно със Заповед на Кмета на Община Макреш
(3) Приемането на нови членове, представители на различни организации от включените в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги се извършва след приемане на Решение от Общински съвет по предложение на Кмета на Община Макреш.
Чл. 4. Всеки член на Съвета по въпросите на социалните услуги, може да участва в заседанията му с право на един глас.
Чл. 5 (1) Съветът по въпросите на социалните услуги:
1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
3. изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.
(2) Съветът по въпросите на социалните услуги може да осъществява пряко и други функции предвидени в законови или подзаконови нормативни актове.
Чл.6. (1) На първото си заседание, Съветът по въпросите на социалните услуги избира от състава си председател и резервен председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) Председателят/Резервният председател на Съвета по въпросите на социалните услуги:
1. представлява Съвета по въпросите на социалните услуги;
2. организира и ръководи дейността му;
3. насрочва, свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги;
4. удостоверява с подписа си провеждането на заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги.
Чл. 7 (1) Заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги са открити. На тях могат да присъстват и външни лица, които са получили писмена покана/разрешение за участие от Председателя/Резервния председател на Съвета.
(2) Заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги се свикват с изпращане на писмена покана от Председателя/Резервния председател до всеки член. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието. Към поканата се прилагат всички материали, имащи отношение към дневния ред. Допустимо е Поканата да се изпраща и по електронен път.
(3) Заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги се свиква поне веднъж на 12 месеца и при необходимост.
Чл. 8 (1) Членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги потвърждават пред Председателя участието си в предстоящото заседание в срок от 3 дни преди провеждането на заседанието.
(2) В петдневен срок от получаването на поканата по чл. 7, ал. 2, всеки член на Съвета по въпросите на социалните услуги може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред в Община Макреш.
(3) В петдневен срок от получаването на поканата по чл. 7, ал. 2, всеки член на Съвета по въпросите на социалните услуги може да прави предложение до Председателя/Резервния председател за включване на нови точки в дневния ред.
Чл. 9 (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги.
(2) Решенията на Съвета по въпросите на социалните услуги се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване от присъстващите на заседанието членове.
Чл.10 (1) За всяко заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги се съставя протокол и присъствен списък. Протоколът се подписва от Председателя/Резервния председател и от лицето, което го е съставило. Списъкът се подписва от присъстващите членове на Съвета.
(2) Кореспонденцията и документацията за дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги се съхраняват в Община Макреш.
Чл. 11 За участието си в Съвета по въпросите на социалните услуги, членовете му не получават възнаграждение.
(1) Съветът по въпросите на социалните услуги осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Заключителни разпоредби

§1. Настоящият Правилник е приет на заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, проведено на ………………………. в сградата на Община Макреш, и в изпълнение на Решение на Общински съвет- Макреш № …………………………..

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022