Новини

Заповед временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш

З А П О В Е Д № 78/14.05.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл.63в от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 година на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш, считано от 14 май 2020 година до 14 юни 2020 година:
І.Не се разрешава посещенията в:
1. Увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове; Закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения- ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници;
2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционно форма на обучение.
ІІ. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационаната им форма;
ІІІ. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини;
ІV. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места;
V. Забранява се провеждането на масови мероприятия (конфренеции, симпозиуми и други);
VІ. Забранява се провеждането на масови, културно масови мероприятия на закрито, с изключение посещения на библиотеки;
VІІ. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица;
VІІІ. Определя се часови диапазон от 8,30 часа до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителни магазини;
ІХ. Забранява се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места;
Х. Заповедта влиза в сила от 14.05.2020 година;

Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:

/ п/

/М.Антов/

М.А/ М.А

З А П О В Е Д № 73/26.04.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год., и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Решение от 03.04.2020 год. на Народното събрание за удължаване на извънредното положение, и Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменям, считано от 27.04.2020 година, т. I, 1 от моя Заповед № 58 от 20.03.2020 година, както следва:
„1.Преустановянат се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрите обществени места. Посещенията на паркове и градини се допуска при стриктно спазване на противоепидемичните мерки:
a) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в) забранявам употребата на алкохол;
г) избягване на докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи;
д) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се нова т. 1а:
Посещеенията на паркове и градини се разрешава само за следните лица:
а) деца до 12 години, задължително с техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;
б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч. всеки ден, кучетата да не се извеждат без повод, а агресивните – и без намордник.

2. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/п/
/М.Антов/

М.А/ М.А

З А П О В Е Д № 72 /24.04.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год.,и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Решение от 03.04.2020 год. на Народното събрание за удължаване на извънредното положение, и препоръки на Националния оперативен щаб създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България, и Заповед № РД-01-236 от 24.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. В точка 2 от моя Заповед № 68 от 11.04.2020 година, думите “до 24.00 часа на 26.04.2020 година“ се заменят с думите „до 24.00 часа на 13.05.2020 година“

2. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение на територията на общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка в удължения срок.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

Заповед предпазни средства празници

З А П О В Е Д № 68
11.04.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год.,и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Решение от 03.04.2020 год. на Народното събрание за удължаване на извънредното положение, и препоръки на Националния оперативен щаб създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България, и Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването, във връзка с допълване на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година, Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 година, Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 година и Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 година.

Н А Р Е Ж Д А М :

1 Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места ( в това число транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастира, храмове, зали, улици, автобусни спирки и други ), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго средство покриващо носа и устата ( в това число кърпа, шал и други ). За целите на тази мярка, обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в това число всички места на които се предоставят обществени услуги)

2 Заповедта е в сила от 00.00 часа ня 12.04.2020 година до 24.00 часа на 26.04.2020 година.

3. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение на територията на общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/ М.А

Заповед удължаване на срока на противоепидемичните мерки до 13 май

З А П О В Е Д № 67
10.04.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год.,и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Решение от 03.04.2020 год. на Народното събрание за удължаване на извънредното положение, и препоръки на Националния оперативен щаб създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България, и Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването, във връзка с изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, и Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020 година.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Удължавам срока на въведените с мои Заповеди, противоепидемични марки на територията на община Макреш, област Видин до 13.05.2020 година.

2. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение на територията на общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/ М.А

Заповед относно превенция на риска от разпространение на COVID-19

З А П О В Е Д № 65

06.04.2020 година

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА , Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.До отмяната на извънредното положение да се прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността , като се осигурят подходящи условия на труд, които включват :
1.Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.
Отг.Ем.Йонов-Директор д-я „УТСД“
2.Въвеждане на пропусквателен режим ,който да гарантира контрол и недопускане на територията на общинска администрация Макреш, кметство с.Раковица и кметските наместничества на територията на общината, на работници и служители, както и на външни лица, с проява на остри заразни заболявания.
Отг.Пепи Велков- гл.спец.ОМП,ГЗ,търговия и екология
3.Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях с външни лица на територията на общинска администрация Макреш, кметство с.Раковица и кметските наместничества на територията на общината, а когато е възможно-спазване на дистанция от не по-малко от 1-1,5 метра.
Отг.Ем.Йонов-Директор д-я „УТСД“
4.Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене.Дезинфекцията да се извършва, не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати.При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключване на всяка смяна /дежурни общински съвет за сигурност/.
5.Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите : течаща топла вода,миещи препарати,салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.
6.Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.
7.Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификацията на дейността-защитни маски, ръкавици и други.
8.Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване на служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитени средства.
9.Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.
II.Изпълнението на мерките по т.I да се обсъждат с Комитета по условията на труд в общинска администрация-Макреш и да се запознаят всички работници и служители с тях.
Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на общината, кмета на с.Раковица, кметските наместници по населените места и всички работници и служители за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кмета на общината Красимир Георгиев Кръстев.

КМЕТ НА ОБЩИНА-МАКРЕШ :
/М.АНТОВ/
М.А../Г.Й.

Извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на ДБТ Кула

ДБТ Кула
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-КУЛА,

Молим, ако не е наложително да отложите посещението си в Бюрото по труда за месец Април 2020г. или да ползвате електронна поща: dbt507@@mbox.contact.bg или dbt507@mail.bg електронна услуга, телефон за връзка с ДБТКула 0938/33766, 093833779 и 093833796.
Обръщаме се с молба и към клиентите ни, които са се завърнали от чужбина да посетят бюрото по труда след изтичане на 14-дневния карантинен период!

С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА!

ДБТ Кула