Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА 2019 ГОДИНА

П О К А Н А

 На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 15.07.2020 година  от 10.00 часа   в читалище  „Мито Марков“-1912 с. Макреш

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

П У Б Л И Ч Н О   О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ЗА 2019 ГОДИНА

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането

З А П О В Е Д № 115 23.06.2020 година

З А П О В Е Д

№ 115

 

23.06.2020 година

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл.63в от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс,  и във връзка с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 година за удържаване срока на обявената с решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор, Заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 година и Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 година на Министъра на здравеопазването

 

 

Н А Р Е Ж Д А М   :

 

 

  1. I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш, считано от 23 юни 2020 година до 30 юни 2020 година:

1.Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на  предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на  предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие.

Изключение от забраната се допуска по отношение на :

а/ присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищно и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както  за практически обучения,  изпити по практика , и за подготовката на учубната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие.В тези случаи директорът на институцията създава организация за стрикто спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование,при условията на т.7;

2.Всички колективни и спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.;

3.При провеждане на футболни мачаове се допуска публика при спазване на физическа дистанция най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.;

4.Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет.

5.Културни и развлекателни мероприятия / театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове и други масови събирания/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито  и открито / в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и други.

6.Поставянето на защитни маски за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство,покриващо носа и устата / в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички закрити обществени места /лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти и други/ е задължително.Изключение от задължението за носене на защитни маски  за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата / в т.ч. кърпа, шал ,шлем и др. се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

7.Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

II.Директора на ДГ-Макреш да съдаде организация на работа при условията на т.7 от заповедта.

III.Заповедта влиза в сила от 23.06.2020 година.

Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на          село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.                                                            

  

Кмет на Община Макреш:

                       

 

/ П /                 /М.Антов/

 

 

М.А/ Г.Й.

Обява: НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“

От 15.06.2020г.  до 19.06.2020г. Община Макреш обявява  процедура за набиране на кандидат-потребители за предоставяне на социална услуга , „Домашен помощник”  в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Кандидати, които могат да ползват социалната услуга „домашен помощник са:
•    Лица, с  80,00 до 89,99%  на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ.
•    Хора над 65г. с  в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България живеят сами и/или  нямат близки и роднини , които да им оказват подкрепа, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.
Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Община Макреш  на адрес: e- mail: makresh@b-trust.org

или да бъдат получени в общинска администрация Макреш, кметство с. Раковица  и кметските наместничества в общината.
Необходими документи на кандидат-потребители на социални услуги:

1.Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;

2.Документ за самоличност за справка;

3.Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК/, други медицински документи, ако има такива;

4.Декларация за съгласие за ползване на личните данни на лицето от Община Макреш;

На всички кандидат потребители ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

 

За информация:
Людмила Любенова   – 0879639006

Проект НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Тази наредба урежда и определя обема на животновъдната дейност, и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места на територията на община Макреш, регламентира отглеждането за лични нужди, и промишленото отглеждане на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането им, както и осъществяването на контрол върху санитарно – хигиенното състояние в населените места.
(2) В границите на регулация на населените места на територията на Община Макреш е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди.
(3) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на община Макреш, се извършва извън границите на регулация на населените места, съгласно разпоредбите на Наредба № 44 от 20 април 2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. (още…)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.06.2020 г., за предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Макреш.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Макреш, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги – с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88,e-mail: makresh@b-trust.org, както и в Общински съвет Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 91, ет. 1, ап. 3.

Проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 3“

Във връзка с изпълнение на  Проект „Патронажна грижа в Община Макреш“ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.,

Община Макреш обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Макреш.

Кой може да се ползва от услугата?

Целева група:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Служители на доставчици на социални услуги;
  • Възрастни в риск.

За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Какви услуги са допустими по програмата?

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Образец на необходимите документи  може да се получи във административната сграда  на Община Макреш на адрес: с. Макреш, ул.. „Георги Бенковски“ № 88, кметства, кметски наместничества в Община Макреш или да изтеглите от сайта на Община Макреш makresh@b-trust.org.

На телефон или на място  възрастни хора и хора от рискови групи  може да заявят доставка до дома на стоки от първа необходимост и лекарства. Наети служители за разнос ще оказват съдействие и в заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Заявки ще се приемат всеки работен ден от 08,00- 16,00 ч.

Услугата за доставка на стоки от първа необходимост ще се предоставя в населени места на община Макреш.

Важно е да знаете: Служителят, който ще ви обслужва, ще бъде снабден с отличителен знак с легитимация. В удобно за Вас време той ще Ви посети, за да приеме Вашата заявка и парични средства за извършването й. След закупуване ще Ви я достави, и ще се отчете за закупените продукти. За закупуване на лекарства се представя, рецепта, рецептурна книжка.

Доставките ще се извършват при спазването на високи санитарно-хигиенни мерки.

Срок за подаване на документи от 04.06.2020г. до 10.06.2020г.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по  процедурата е до 31.12.2020 г.

Повече информация за услугата може да получите в Общинска администрация Макреш, и в създадения диспечерски център на адрес с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88, както и в кметствата и кметските наместничества в Община Макреш.

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз