Новини

З А П О В Е Д № 227 /03.11.2020 година – временна противоепидемична мярка

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. , Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г на Министъра на здравеопазването , Решение на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин и заповед № РД-01-558 от 02.11.2020 г. на РЗИ-Видин

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Въвеждам следната временна противоепидемична мярка на територията на община Макреш, считано от 00.00 часа на 04 ноември 2020 година до 24.00 часа на 12 ноември 2020 година.
-Да се въведе ограничено работно време до 23.30 часа за всички питейни заведения на територията на общината.
2.Останалите противоепидемични мерки въведени в страната остават непроменени.
Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.
Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :

/ МИТКО АНТОВ /

Заповед извънредна епидемична обстановка

Заповед № 221/ 28.10.2020 година

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. , предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г на Министъра на здравеопазването (още…)

Заповед противоепидемични мерки

З А П О В Е Д № 217/22.10.2020 г

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. ,предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Макреш, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Всички работодатели и органи по назначаване организират и следят за спазването от работниците и служителите следните противоепидемични мерки в работните помещения:
а) редовно проветряване и дезинфекция
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;
д) носене на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)
2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или (още…)

Процедура по пряко договаряне за възлагане добива на дървесина в обект № 1 на територията на Община Макреш

Прикачени файлове

Дневен ред неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш

На основание чл.28a, ал.3 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш ще се проведе неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш на 14.09.2020 г
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отмяна на Решение № 141 взето с протокол №12/30.07.2020г. и Решение №161 взета са протокол №14/08.09.2020г. на Общински съвет с. Макреш.
2. Приемане на решение за възлагане на добива на дървесина за огрев от общински имоти в землището на с. Вълчек, с. Макреш и с. Раковица, община Макреш в имот № 12557.63.185, отдел 477 „о“; имот № 12557.63.177, отдел 477 ”н”; имот № 46245.53.179, отдел 477 ”т”; имот № 62044.233.15, отдел 470 „щ”.

От 08 00 до 10 00 часа на 14.09.2020г всеки от общинските съветници може да изрази своето становище, както и да предложи изменение и допълнение по проектите на решение, включени в дневния ред. Становищата и/или предложенията ще бъдат предоставени на общинските съветници и гласуването им ще бъде отразено в протокола от неприсъственото заседание на ОбС- Макреш.
Предадените в срок становища ще бъдат включени в протокола от неприсъственото заседание на ОбС – Макреш.

Материалите ще бъдат предадени на общинските съветници. Гласуването на решенията ще бъде отразено под формата на таблица и подписано собственоръчно от общинските съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

………………………………./Н.Николов/

НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“

От 11.09.2020 г. до 17.09.2020г. Община Макреш обявява процедура за набиране на кандидат-потребители за предоставяне на социална услуга, „Домашен помощник” в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Кандидати, които могат да ползват социалната услуга „домашен помощник са:
• Лица, с 80,00 до 89,99% на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е определена чужда помощ.
• Хора над 65г. е в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България живеят сами и/или нямат близки и роднини , които да им оказват подкрепа, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.
Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Община Макреш на адрес: е- mail: makresh@b-trust.org
или да бъдат получени в общинска администрация Макреш, кметство с. Раковица и кметските наместничества в общината.
Необходими документи на кандидат-потребители на социални услуги:
1 .Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЖК, ТЕЛК, НЕЛК/, други медицински документи, ако има такива;
4. Декларация за съгласие за ползване на личните данни на лицето от Община Макреш;
На всички кандидат потребители ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

Прикачени файлове

СЪОБЩЕНИЕ За провеждане на пряко договаряне за възлагане на добива на дърва за огрев от общински имоти в землищата на селата Раковица и Киреево по реда на чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ.

Община Макреш съобщава, че ще се проведе процедура по договаряне за възлагане на добива на дърва за огрев и транспортирането им до адреси по реда на чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ от общински имоти в землищата на селата Раковица и Киреево с номера 62044.241.4; 62044.241.6; 62044.241.10; 62044.241.9; 62044.241.8; 62044.241.11;62044.241.7; 62044.241.4; 36885.74.200; 36885.73.50 с прогнозно количество 700 пространствени м3 дърва за огрев при следните условия:
– Начална цена за заплащане на общината – 25 лв./пр.м3
– От добитото количество до 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината с превоз за сметка на изпълнителя. При заявяване на по-малко количество от 50% от добитите дърва за огрев от общината, участникът изкупува разликата за отказаните от общината количества по достигнатата цена от проведената процедура.
– Срок за изпълнение – 30.11.2020 г.
– Гаранция за изпълнение – 438 лв.
– Изисквания към участниците – в договарянето могат да участват търговци, регистрирани по чл. 235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 1 брой камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 1 шофьор на камион.
– Офертите трябва да съдържат цена за закупуване на 1 пр.м3 дърва за огрев, която не може да бъде по-ниска от началната цена.
– Класирането ще бъде извършено по достигната най-висока предложена от участниците цена за 1 пр.м3.
– Срок за подаване на офертите – до 15.00 часа на 18.09.2020 г.
– Дата на разглеждане и класиране на офертите – 21.09.2020 г. от 10.00 часа в сградата на община Макреш.

Проект на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

Мотиви за приемане на „Наредба за определяни обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин”
На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на „Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин ”. Проекта е изготвен на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г. и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС).
1. Причини, които налагат приемането на наредбата – Те се изразяват в необходимостта от актуализиране и конкретизиране на условията, при които се отглеждат селскостопански животни в землищата на населените места от Община Макреш, Област Видин:
1.1. Определяне на минимални изисквания за сградите и съоръженията, в които се отглеждат животни в селищата;
1.2. Регламентиране на броя и вида на отглежданите животни за лични нужди
2. Цели, които се поставят – Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за отглеждане на животни в населените места в Община Макреш, за да се създадат по добри условия за живот както за гражданите на общината, така и за отглежданите от тях животни.
3. Очаквани резултати : Регламентиране на дейностите свързани с реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Макреш.
4. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Прилагането на новата наредба не е свързано с финансови разходи на общината
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложения проект на „Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин”, е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г. и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС), поради което съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.
Забележка:
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 15 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на официалната интернет страницата на Община Макреш, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за „Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин ”на e-mail: obshtina_makresh@b-trust.org или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с. Макреш на адрес ул.”Георги Бенковски” №88.

Проект! (още…)