Новини

Процедура по пряко договаряне за възлагане добива на дървесина в обект № 1 на територията на Община Макреш

Прикачени файлове

Дневен ред неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш

На основание чл.28a, ал.3 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш ще се проведе неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш на 14.09.2020 г
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отмяна на Решение № 141 взето с протокол №12/30.07.2020г. и Решение №161 взета са протокол №14/08.09.2020г. на Общински съвет с. Макреш.
2. Приемане на решение за възлагане на добива на дървесина за огрев от общински имоти в землището на с. Вълчек, с. Макреш и с. Раковица, община Макреш в имот № 12557.63.185, отдел 477 „о“; имот № 12557.63.177, отдел 477 ”н”; имот № 46245.53.179, отдел 477 ”т”; имот № 62044.233.15, отдел 470 „щ”.

От 08 00 до 10 00 часа на 14.09.2020г всеки от общинските съветници може да изрази своето становище, както и да предложи изменение и допълнение по проектите на решение, включени в дневния ред. Становищата и/или предложенията ще бъдат предоставени на общинските съветници и гласуването им ще бъде отразено в протокола от неприсъственото заседание на ОбС- Макреш.
Предадените в срок становища ще бъдат включени в протокола от неприсъственото заседание на ОбС – Макреш.

Материалите ще бъдат предадени на общинските съветници. Гласуването на решенията ще бъде отразено под формата на таблица и подписано собственоръчно от общинските съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

………………………………./Н.Николов/

НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“

От 11.09.2020 г. до 17.09.2020г. Община Макреш обявява процедура за набиране на кандидат-потребители за предоставяне на социална услуга, „Домашен помощник” в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Кандидати, които могат да ползват социалната услуга „домашен помощник са:
• Лица, с 80,00 до 89,99% на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е определена чужда помощ.
• Хора над 65г. е в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България живеят сами и/или нямат близки и роднини , които да им оказват подкрепа, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.
Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Община Макреш на адрес: е- mail: [email protected]
или да бъдат получени в общинска администрация Макреш, кметство с. Раковица и кметските наместничества в общината.
Необходими документи на кандидат-потребители на социални услуги:
1 .Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЖК, ТЕЛК, НЕЛК/, други медицински документи, ако има такива;
4. Декларация за съгласие за ползване на личните данни на лицето от Община Макреш;
На всички кандидат потребители ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

Прикачени файлове

СЪОБЩЕНИЕ За провеждане на пряко договаряне за възлагане на добива на дърва за огрев от общински имоти в землищата на селата Раковица и Киреево по реда на чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ.

Община Макреш съобщава, че ще се проведе процедура по договаряне за възлагане на добива на дърва за огрев и транспортирането им до адреси по реда на чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ от общински имоти в землищата на селата Раковица и Киреево с номера 62044.241.4; 62044.241.6; 62044.241.10; 62044.241.9; 62044.241.8; 62044.241.11;62044.241.7; 62044.241.4; 36885.74.200; 36885.73.50 с прогнозно количество 700 пространствени м3 дърва за огрев при следните условия:
– Начална цена за заплащане на общината – 25 лв./пр.м3
– От добитото количество до 50% се предоставя с приоритет при поискване от общината до адреси на територията на общината /за населението/ по график и/или заявка или на временен склад, посочен от общината с превоз за сметка на изпълнителя. При заявяване на по-малко количество от 50% от добитите дърва за огрев от общината, участникът изкупува разликата за отказаните от общината количества по достигнатата цена от проведената процедура.
– Срок за изпълнение – 30.11.2020 г.
– Гаранция за изпълнение – 438 лв.
– Изисквания към участниците – в договарянето могат да участват търговци, регистрирани по чл. 235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 1 брой камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 1 шофьор на камион.
– Офертите трябва да съдържат цена за закупуване на 1 пр.м3 дърва за огрев, която не може да бъде по-ниска от началната цена.
– Класирането ще бъде извършено по достигната най-висока предложена от участниците цена за 1 пр.м3.
– Срок за подаване на офертите – до 15.00 часа на 18.09.2020 г.
– Дата на разглеждане и класиране на офертите – 21.09.2020 г. от 10.00 часа в сградата на община Макреш.

Проект на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

Мотиви за приемане на „Наредба за определяни обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин”
На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на „Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин ”. Проекта е изготвен на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г. и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС).
1. Причини, които налагат приемането на наредбата – Те се изразяват в необходимостта от актуализиране и конкретизиране на условията, при които се отглеждат селскостопански животни в землищата на населените места от Община Макреш, Област Видин:
1.1. Определяне на минимални изисквания за сградите и съоръженията, в които се отглеждат животни в селищата;
1.2. Регламентиране на броя и вида на отглежданите животни за лични нужди
2. Цели, които се поставят – Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за отглеждане на животни в населените места в Община Макреш, за да се създадат по добри условия за живот както за гражданите на общината, така и за отглежданите от тях животни.
3. Очаквани резултати : Регламентиране на дейностите свързани с реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Макреш.
4. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Прилагането на новата наредба не е свързано с финансови разходи на общината
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложения проект на „Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин”, е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г. и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС), поради което съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.
Забележка:
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 15 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на официалната интернет страницата на Община Макреш, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за „Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Макреш, Област Видин ”на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с. Макреш на адрес ул.”Георги Бенковски” №88.

Проект! (още…)