Новини

Протокол корекция за разпределение на общински пасища, мери и ливади за ползватели на животновъдни обекти по реда на чл.37 ал.4 от ЗСПЗЗ.

Днес, 29.06.2023 година се събра комисията, назначена със заповед 81/17.03.2023 година на кмета на Община Макреш, в състав:

Председател: Рени Длъгнекова – правоспособен юрист;

и членове:1. Илонка Мишева – директор на Дирекция „АОФД“;

 1.     Емил Йонов  –  директор Дирекция „УТСД“;
 2.   Николай Ненчев – кмет на кметство Раковица;
 3. Емилия Лозанова – кметски наместник на село Цар Шишманово;

за отстраняване на допуснатите технически грешки по протокола от 19.04.2023 година.

Комисията установи:

 1. На Вълкана Цветкова Вълкова при разпределението са предоставени два имота от землището на село Подгоре, а именно имот с № 025019, в местността „Гюрин Ш“, пасище, мера с площ 542 дка, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

Имот с № 025004 в местността „Гюрин Ш“ ливада, с площ от 14.189 дка, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 1. На Бисер Владимиров Иванов в село Подгоре неправилно е записано за регистрирани 16.50 ЖЕ, а следва да бъдат 74.20 ЖЕ, съобразно представените документи. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите комисията е съобразила 74.20 ЖЕ.
 2. При разпределението на Цветомир Красимиров Николов е допусната грешка, като са му предоставени от землището на село Подгоре следните имоти:
 • имот № 022043, в местността „Търнава“ с площ от 4.203дка. пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022084, в местността Търнава“ с площ от 3.567 дка. пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022086, в местността „Търнава“, с площ от 3.031 дка, пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022090, в местността „Търнава“, землището на с. Подгоре, с площ 2.617 дка., пасище мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 025006, в местността „Гюрин Ш“ с площ 3.799 дка. пасище, мера, IX категория

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот идентификатор 62044.236.10 в местността „Бърдото“ в землището на с. Раковица, IV категория от 45.132 дка да се счита 66.554 дка.
 1. В разпределението на Людмила Детелинова Йолова е допусната грешка като е посочено, че е в землището на село Подгоре, но разпределените имоти са от землището на село Раковица.

Протоколът влиза в сила от публикуване на сайта на общината. Същият да бъде поставен  информационните табла в село Подгоре и село Раковица.

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Председател: ………П………… /Рени Длъгнекова/

Членове:   1. …………П………./ Илонка Мишева/

 1. …………П………./ Емил Йонов /
 2. …………П………/Николай Ненчев/
 3. ……………П………/Емилия Лозанова/

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание  чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

 

Покана

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 20.07.2023 година от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, с. Макреш, ще се проведе П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането

КАМПАНИЯ „ДА СПРЕМ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ“ 2023 г.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Макреш напомня на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

Предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространението на Африканската чума по свинете, тъй като огнища на болестта са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Налични материали относно симптомите на болестта, както и обща информация по превенцията може да намерите на следния интернет адрес:

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

        Информация относно необходимите мерки за осигуряване на био-сигурност в стопанствата може да намерите на следната страница:

 

https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

 

Анкета на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ,
МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ е в процес на изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на трите общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.
Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, отворена до 31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, във връзка с РЕШЕНИЕ № МО 15 – ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Про

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, във връзка с РЕШЕНИЕ № МО 15 – ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Про