Новини

Д О К Л А Д Относно: Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Справка на проек на ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2020-г-2

ПЛАН СМЕТКА 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2021

Справка на постъпили предложения

З А П О В Е Д № 230/12.11.2020 г

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. , Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш ,считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до седми клас в ОУ“Христо Ботев“ с.Раковица с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население за страната и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за паралелките, които провеждат присъствено обучение.
3. Провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
6. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, питейни заведения и барове) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
8. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в общината.
9. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
10. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
11. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването
II. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020 г.
Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:/М.Антов/

15 Ноември – Световен ден за възпоменание жертвите от пътнотранспортни произшествия

На 15 ноември 2020 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание жертвите при пътнотранспортни произшествия.
Началото на инициативата е поставено през 1995 от Европейската федерация на жертвите при ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец ноември.
През тази година инициативата преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“ („Remember Support Act“). Помним (тези, които са загинали), Подкрепяме (тези, които са пострадали), Действаме (за по-добра реакция при катастрофи).

З А П О В Е Д № 227 /03.11.2020 година – временна противоепидемична мярка

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. , Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г на Министъра на здравеопазването , Решение на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин и заповед № РД-01-558 от 02.11.2020 г. на РЗИ-Видин

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Въвеждам следната временна противоепидемична мярка на територията на община Макреш, считано от 00.00 часа на 04 ноември 2020 година до 24.00 часа на 12 ноември 2020 година.
-Да се въведе ограничено работно време до 23.30 часа за всички питейни заведения на територията на общината.
2.Останалите противоепидемични мерки въведени в страната остават непроменени.
Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.
Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :

/ МИТКО АНТОВ /

Заповед извънредна епидемична обстановка

Заповед № 221/ 28.10.2020 година

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. , предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г на Министъра на здравеопазването (още…)

Заповед противоепидемични мерки

З А П О В Е Д № 217/22.10.2020 г

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. ,предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Макреш, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Всички работодатели и органи по назначаване организират и следят за спазването от работниците и служителите следните противоепидемични мерки в работните помещения:
а) редовно проветряване и дезинфекция
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;
д) носене на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)
2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или (още…)

Процедура по пряко договаряне за възлагане добива на дървесина в обект № 1 на територията на Община Макреш

Прикачени файлове

Дневен ред неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш

На основание чл.28a, ал.3 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш ще се проведе неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш на 14.09.2020 г
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отмяна на Решение № 141 взето с протокол №12/30.07.2020г. и Решение №161 взета са протокол №14/08.09.2020г. на Общински съвет с. Макреш.
2. Приемане на решение за възлагане на добива на дървесина за огрев от общински имоти в землището на с. Вълчек, с. Макреш и с. Раковица, община Макреш в имот № 12557.63.185, отдел 477 „о“; имот № 12557.63.177, отдел 477 ”н”; имот № 46245.53.179, отдел 477 ”т”; имот № 62044.233.15, отдел 470 „щ”.

От 08 00 до 10 00 часа на 14.09.2020г всеки от общинските съветници може да изрази своето становище, както и да предложи изменение и допълнение по проектите на решение, включени в дневния ред. Становищата и/или предложенията ще бъдат предоставени на общинските съветници и гласуването им ще бъде отразено в протокола от неприсъственото заседание на ОбС- Макреш.
Предадените в срок становища ще бъдат включени в протокола от неприсъственото заседание на ОбС – Макреш.

Материалите ще бъдат предадени на общинските съветници. Гласуването на решенията ще бъде отразено под формата на таблица и подписано собственоръчно от общинските съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

………………………………./Н.Николов/

НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“

От 11.09.2020 г. до 17.09.2020г. Община Макреш обявява процедура за набиране на кандидат-потребители за предоставяне на социална услуга, „Домашен помощник” в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Кандидати, които могат да ползват социалната услуга „домашен помощник са:
• Лица, с 80,00 до 89,99% на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е определена чужда помощ.
• Хора над 65г. е в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България живеят сами и/или нямат близки и роднини , които да им оказват подкрепа, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.
Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Община Макреш на адрес: е- mail: [email protected]
или да бъдат получени в общинска администрация Макреш, кметство с. Раковица и кметските наместничества в общината.
Необходими документи на кандидат-потребители на социални услуги:
1 .Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЖК, ТЕЛК, НЕЛК/, други медицински документи, ако има такива;
4. Декларация за съгласие за ползване на личните данни на лицето от Община Макреш;
На всички кандидат потребители ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

Прикачени файлове