Новини

ПРОЕКТ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

r4rОБЯВА

Община Макреш , област Видин  като партньор по проект „Нови възможности за грижа „ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020 г, бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 чрез Агенцията за социално подпомагане, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 от Проекта обявява прием на медицински специалисти за нуждите на проекта .

Изискванията за лицата , кандидатстващи за длъжността е да са медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра„ или „Медицински фелдшер „ , които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 08.02.2011година .

Подаването на заявленията става по настоящ адрес от 26.01.2016 година до 29.01.2016 година в сградата на общинска администрация – Макреш .

Необходими документи: заявление по образец , документ за самоличност /за справка / , автобиография , диплома за базово медицинско образование, документ доказващ професионален медицински опит минимум 1 година, служебна бележка от работодател , трудова книжка , служебна бележка от местоработата , удостоверяваща , че кандидатът работи / ако и трудово ангажиран / .

Задължения на назначеното медицинско лице : поддържане на връзка с личния лекар на потребителя , предоставяне на съвети за хигиена и хранене, консултиране за хигиена и предпазване от развитие на декобитуси при рискови за това пациенти , измерване на витални показатели – кръвно налягане, пулс, телесна температура .

В случай, че медицинският специалист е трудово зает , наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга / граждански договор / при спазване на Закона за обществените поръчки или чрез втори трудов договор , при спазване разпоредбите на Кодекса на труда . Максимална месечна заетост до 80 часа .

Медицинските специалисти , които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга / граждански договор / или трудов договор . Максимална месечна заетост до 168 часа. Полагаемият платен годишен отпуск по чл.155 от КТ следва да бъде използван не по – късно от 29.02.2016 година . Възнаграждението за извършването на здравните услуги, предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв./четири лева / на час

 

Oрганизиране на кампания за разделно събиране на отпадъци

ОБЩИНА МАКРЕШ УВЕДОМЯВА

Всички жители на ОБЩИНАТА, че във връзка с организиране и кампании за разделно събиране на стари електроуреди, могат да предават своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на ул. Г. Бенковски 88 на 18 и 23 декември 2015 г. от 13.00 часа до 14.30 часа.

Кметът на Община Макреш г-н Иван Каменов ще представи на 15.07.2015 г. от 10.00 часа в салона на читалището в село Макреш постигнатите резултати по проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш”

Кметът на Община Макреш г-н Иван Каменов ще представи на 15.07.2015 г. от 10.00 часа в салона на читалището в село Макреш постигнатите резултати по проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш” по Договор № М13-22-101 от 18.08.2014 г.. Проектът e финансиран изцяло от Оперативна програма „Административен капацитет”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 продължителността е 12 месеца до октомври 2015 г., безвъзмездната финансова помощ – 87 137,06 лева.

На пресконференцията ще бъдат представени дейностите и резултатите по проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ. Община Макреш кани всички заинтересовани страни, медии и общественост да присъстват.

                                                                                                                                                                                                                                              От екипа на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове Община Макреш обявява,че е изготвена Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Макреш и същата е публикувана на сайта на общината.

В 14-дневен срок от датата на публикуването заинтересованите лица могат да направят предложения и становища по Наредбата,които да изпратят на е-mail: makresh@b-trust.org или на адрес: с.Макреш, 3850,ул.“Георги Бенковски“ №88

 

Назначени лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“

Blanka_proektВ община Макреш от 25.05.2015 г. са назначени 9 лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г“, които обслужват 9 потребители на услугата, от които 1 е дете . Срока на действащите им трудови договори е до 29.02.2016 г. Усвоени са предоставените 960 часа месечно от управляващия орган за предоставяне на услугата . Втори етап на прием на документите беше отменен, останалите потребители, които са подали заявления са в списъка на чакащите.

На личните асистенти е проведено въвеждащо обучение – на 21 бр. лични асистенти, – през м. март, а през м. септември ще се проведе и поддържащо обучение на вече назначените на трудов договор лични асистенти – 9 бр. Обучението е проведено според указанията на управляващия орган от служителите на ДСП –Димово

Работата по проекта се контролира от екип за организация и управление на проекта на общинско ниво , които включва администратор и счетоводител . Екипа е назначен със заповед на кмета на общината.

„Първа копка” за започване на строителството по проект: „Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област Видин”

20150330_10335620150330_10371120150330_104004Официалният старт на дейностите бе даден на 30.03.2015г. от Иван Каменов, кмет на Община Макреш. Гости бяха и представители на различни институции, имащи отношение към реализирането на обекта. Изпълнител е „Пътперфект“ АД, София. Общата стойност на ремонтите работи е 1577622 лв. без ДДС.

Общата дължина на улиците, предвидени за ремонт и връзките към тях е 2 563 м. Проектирането е в две насоки – улици без асфалтобетоново покритие с дължина 1863 м. Тротоарите се предвиждат да бъдат с бетонови плочи. Улици с асфалтобетоново покритие ще са с обща дължина 700 м. Това са улици, които са функциониращи и имат основно значение за социалния живот на селото. За тях се предвижда ремонт на пътната настилка и едно обновяване с асфалтобетонов пласт от 4см. Ще се подменят се старите бордюри, които са масово „пропаднали“. Тротоарните площи по регулация се усвояват, като покритието им е от бетонови тротоарни плочи. Предвидени са измествания на електрически стълбове, попадащи в пътното платно.

Проект „Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област Видин“ е финансиран чрез Договор №05/322/00724 от 22.11.2013 г. по мярка 322 -„Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013.

Обява прием документи

Blanka_proekt30.03.2015 г. стартира приемането на документи по проект « Нови възможности за грижа « по Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г.

Условия за участие на бенефициенти в Проекта :

Кандидати за ползване на услугата :

– хора с увреждания с ограничения или невъзможности за самообслужване

– хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

– самотноживеещи тежко болни лица

– семейства на деца с увреждания

           Лични асистенти – за лични асистенти ще бъдат наемани:

– безработни лица в трудоспособна възраст;

– трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване :

1.ТЕЛК в срок ;

2.Лична карта на заявителя

3.Лична карта на кандидата за личен асистент ;

  1. Попълнени заявления по образец

Документите ще се приемат всеки ден в Общинска администрация – Макреш от 08,00 до 15,00 часа

Краен срок за приемане на документите – 09.04.2015 година

НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН ОКАЗАНИЯ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ

Старт на проект „ Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР

Blanka_proektНа 24 март 2015 г. Агенция за социално подпомагане (АСП)  подписа споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001“Нови алтернативи „ , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001

Община Макреш , в качеството си на партньор по проект „ Нови възможности за грижа“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти и медицински специалисти от дата 30.03.2015 г. до 09.04.2015 г. /включително/. (още…)

Покана

На основание чл.84,ал2 от Закона за публичните финанси, Кмета на община Макреш организира

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта за общинския бюджет за 2015 година на 28 ноември 2014 година от 14 часа в салона на читалище” Мито Марков” село Макреш

Предложенията по бюджета се предават в писмен вид

Покана за стартираща пресконференция по Проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш” по Договор № М13-22-101 от 18.08.2014 г.

Кметът на Община Макреш г-н Иван Каменов ще представи на 30.10.2014 г. от 11.00 часа в административната сграда на общината проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш” по Договор № М13-22-101 от 18.08.2014 г.. Проектът се финансира изцяло от Оперативна програма „Административен капацитет”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 продължителността е 12 месеца до октомври 2015 г., безвъзмездната финансова помощ – 87 137,06 лева.
На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.
Община Макреш кани всички заинтересовани страни, обществеността да присъстват.

От екипа на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.