Новини

Покана

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 20.07.2023 година от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, с. Макреш, ще се проведе П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането

КАМПАНИЯ „ДА СПРЕМ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ“ 2023 г.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Макреш напомня на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

Предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространението на Африканската чума по свинете, тъй като огнища на болестта са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Налични материали относно симптомите на болестта, както и обща информация по превенцията може да намерите на следния интернет адрес:

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

        Информация относно необходимите мерки за осигуряване на био-сигурност в стопанствата може да намерите на следната страница:

 

https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

 

Анкета на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ,
МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ е в процес на изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на трите общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.
Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, отворена до 31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, във връзка с РЕШЕНИЕ № МО 15 – ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Про

Справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО, във връзка с РЕШЕНИЕ № МО 15 – ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Про

СПИСЪК на оценените и класирани кандидати

СПИСЪК
на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите:
„Психолог“; „Медицински специалист“; при осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижи. Договор №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома община Макреш.

Днес 28.02.2023г. в Дирекция АОФД от 10,00 часа в съгласно Заповед № 32/02.02.2023 г. на Кмета на община Макреш след отказ на избраните лица за длъжностите медицинска сестра и психолог се проведе комисията се събра и разгледа документите на подалите лица за медицинска сестра Татяна Стефанова Тодорова за психолог Лора Стефанова Стоянова след преценка на съответствие на подадените документи и проведено събеседване за преценка на мотивацията, емоционалната устойчивост, организираност и отговорност на лицата, комисията взе решение да предложи на кмета на община Макреш да сключи граждански договори със горепосочените лица по проект „Грижа в дома община Макреш“.

Председател на комисията:
Илонка Милчева Мишева /п/……………….

Членове:
1. Иванка Станчева Иванова /п/………..

2. Людмила Величкова Любенова/п/……..