Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.12.2023г. започва ремонт на съоръжение „Реконструкция и модернизация на главен напоителен канал М-2 и канал Р-12 към напоителна система „Рабиша“ в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш, област Видин – „Напоителни системи” ЕАД – клон „Видин”разположено на територията на следните землища с. Толовица, с. Макреш и  с. Цар Шишманово, изпълняван в рамките на процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“  по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с управляващ орган заместник-министъра на земеделието и храните.

Изпълнител на строително монтажните работи е „Нивел Строй“ ЕООД.

Фирма, упражняваща строителен надзор по време на строителството е ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД.

Дейностите по проекта ще спомогнат да се гарантира ефективното използване на водните ресурси, чрез въвеждането на нови и съвременни технологии, които ще доведат до реално намаляване на загубите на консумация на вода за напояване в селското стопанство, както и до повишаване на конкурентните предимства на сектора в страната. Главната цел на проекта е възстановяване на техническите характеристики на хидромелиоративните съоръжения.

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Координатор”

pril.6_Dekl_lichni_danni. pril7 Deklar. заявление координатор Обява лоординатор

Прикачени файлове

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 г.

На основание чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси,Община Макреш уведомявява всички заинтересовани страни,че открива производство по издаване на обща административен акт за одобряване на план-сметка за разходите по дейностите за събиране,транспортиране,обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци,поддържане на чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за Местните данъци и такси/ЗМДТ/,Община Макреш предоставя на населениета услуги по събиране,извозване и облезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци,както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно-сметоизвозване; обезвраждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл.66 от АПК,чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес : makresh@b-trust.org или в сградата на Общинска администрация Макреш,в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Общественото обсъждане се организира на основание чл.66,ал.3,т.2 от ЗМДТ във връзка с чл.69,ал.2 от АПК и ще се проведе на 18.12.2023г от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Макреш , на адрес  с.Макреш ул. „Г.Бенковски „ № 88.

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2023

докладна записка План-сметка

ПЛАН СМЕТКА 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА -2024г.

Проект-на-решение-за-приемане-на-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2023

 

Прикачени файлове

Проект „Грижа в дома община Макреш“, резерви потребители

Обява потребители – резерви – 2

заявление потребител

Прикачени файлове

Клетва

 • СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД09-138/02.11.2023 ГОДИНА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВИДИН
  НА 07.11.2023 Г ОТ 15.30 Ч. ВЪВ ФОЙАЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МИТО МАРКОВ“ СЕЛО МАКРЕШ , ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА И ЩЕ ПОДПИШАТ КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА МАНДАТ 2023 -2027 ГОДИНА

О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на чакащи служители на длъжност „Домашен помощник”

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на служители, утвърдена от  Кмета  на Община Макреш.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома  община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „АОФД“ – община Макреш. с. Макреш, област Видин обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „Домашен помощник” се сключва срочен трудов договор, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Краен срок за реализация на проекта и за предоставяне на услугата – 01.03.2024г.

Всички желаещи и одобрени кандидати при липса на свободни работни места ще бъдат включени в списък на чакащите и при необходимост ще бъдат потърсени от Дирекция „АОФД“ община Макреш.

На длъжност „Домашен помощник” ще се назначат лица на трудов договор. Лицата ще бъдат назначавани според необходимостта.;

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Грижа в дома  община Макреш”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат навършени 18 години;
 2. Да не са осъждани;
 3. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. Умения и нагласа  за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за постъпване на работа;
 2. Автобиография –  в свободен текст;
 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата – Приложение № 6;
 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец – приложение № 7;
 6. Лична карта – При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • от сградата на община Макреш, Дирекция „АОФД“ с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – makrsh@b-trust.org в раздел Проекти Грижа в дома  община Макреш
 • документите са разнесени по кметствата на населените места в Община Макреш

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване  за 1 брой вакантно място ще продължи   до 03.11.2023г. при необходимост ще се набират  служители до края на проекта. 

Документите за кандидатстване се подават в офиса на проекта в сградата на община Макреш, Дирекция „АОФД“ с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“-община Макреш, с. Макреш,  ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

Проект  BG05SFPR002-2.001-0072-С01 „Грижа в дома   община Макреш”, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Прикачени файлове

Заповед ТБО

З А П О В Е Д  № 29519.10.2023 год. , с.Макреш

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,които да се извършват на територията на Община Макреш през 2024 година са,както следва:
– сметосъбиране и сметоизвозване;
– обезвреждане на битови отпадъци в депо;
– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2. Границите на районите с извършване на услугата са териториално селищните граници на всички населени места в Община Макреш.
3. Честотата на обслужването на съдовете за битови отпадъци се извършва 2/два/ пъти и при възникнали обстоятелства и 3/три/ пъти месечно за всички населени места на територията на Община Макреш .
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стилиян Руменов Борисов – Гл.специалист Общинска собственост,екология и озеленяване , кметовете на кметства с.Раковица,с.Подгоре и кметските наместници на населените места на територията на Община Макреш.
Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31.10.2023 година,като преписи от нея да се връчат на посочените длъжностни лица и Гл.специалист приходи за изпълнение и сведение.

ВИД Кмет на община Макреш :

/ Ванюша Василева /

/Съгл. Заповед № 269/26.09.2023г./

О Б Я В А ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗЕРВИ ЗА с. МАКРЕШ, ОБЩИНА МАКРЕШ

Поради изчерпване на списъка на желаещите кандидат потребители от с. Макреш и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „Административно обслужване и финансова дейност“ –с. Макреш Община Макреш уведомява населението на Община Макреш, че набира желаещи потребители да ползват интегрирана здравно социална услуга „Грижа в дома”.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския съюз, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Хора с увреждания;
2. Възрастни лица в невъзможност от самообслужване.

Следва да се има в предвид, че под „Възрастни лица в невъзможност от самообслужване” се разбира лице над 65г. годишна възраст.

Продължителността на проекта е 13 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги 12 месеца.
При кандидатстване желаещите да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”, представят следните задължителни документи:
1. Заявление (по образец);
2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие): Експертно решение на ТЕЛК , протокол на ЛКК, други медицински документи;
3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец)
4. При подаване на заявлението по т.1, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност (Лична карта), който документ ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, само за сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис.;

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 27.10. 2023 г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:
• от сградата на Община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
• от офиса на проекта в сградата на Община Макреш, Дирекция „АОФД“;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – www.makresh@b-trust.org в раздел Проекти
За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“/Ръководител проект-община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

Декларация_ЗЗЛД заявление потребителДекларация_ЗЗЛДзаявление потребител

Прикачени файлове

Обява – Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Кметът на Община Макреш обявява на основание чл.37, ал.13 от ЗПСЗЗ

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2024 година.
Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.
Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 03.10.2023 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 15:00 часа на 04.10.2023 година. Търгът ще се проведе на 05.10.2023 година година от 10:30 часа в общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356