Новини

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2021

ПЛАН СМЕТКА 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА 2022 г.

Проект-на-решение-за-приемане-на-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2022

Заповед временни противоепидемични мерки

З А П О В Е Д №328/20.10.2021 г

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. ,предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г (още…)

Община Макреш стартира процедура за набиране на банка с резерви за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Със Заповед № РД 010099/07.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита специализирана социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Макреш стартира процедура за набиране на банка с резерви за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
  • Заявление за кандидатстване (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

  • сградата на Община Макреш, с адрес: с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88,
  • документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Макреш: makresh@b-trust.org
  1. Място и срок за подаване на документите за набиране банка с резерви:

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 11.10.2021г. до 15.10.2021г. от 8.00 до 16.00 часа в административната сграда на Община Макреш и в кметство с. Раковица и кметските наместничества в  населените места в Община Макреш.

За допълнителна информация: тел. 0879639006, Людмила Любенова – главен специалист „хуманитарни дейности, европроекти, НП и Обредник“

Декларация личен асистент

zajavlenie- ли4ен асистент

Прикачени файлове