Новини

ОБЯВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗЕРВИ ЗА ОБЩИНА МАКРЕШ

Поради изчерпване на списъка на желаещите кандидат потребители община Макреш и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома  община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „Административно обслужване и финансова дейност“ – Община Макреш уведомява населението на Община Макреш, че набира желаещи потребители да ползват интегрирана здравно социална услуга „Грижа в дома”.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския съюз,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта

 1. Хора с увреждания;
 2. Възрастни лица в невъзможност от самообслужване.

Следва да се има в предвид, че под „Възрастни лица в невъзможност от самообслужване” се разбира лице над 65г. годишна възраст.

Продължителността на проекта е 18месеца

При кандидатстване желаещите да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие): Експертно решение на ТЕЛК , протокол на ЛКК, други медицински документи;
 3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец)
 4. При подаване на заявлението по т.1, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност (Лична карта), който документ ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, само за сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис.;

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 23.05. 2024 г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:

 • от сградата на Община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
 • от офиса на проекта в сградата на Община Макреш, Дирекция „АОФД“;
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – makresh@b-trust.org в раздел Проекти  

За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“/Ръководител проект-община Макреш, с. Макреш,  ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

 

Прикачени файлове

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение съгл. чл. 4, ал. 4  Наредба № 4 от 01.02.2021 г.

Община Макреш уведомява гражданите, че в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4
от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по
нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, със Заповед № 124 от
24.04.2024 г. на кмета на община Макреш, е определена комисия за извършване на
преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината в следния състав:

Председател:
л.арх. Стилиян Руменов Борисов – гл. спец. „Общ. собственост, екология и озеленяване“;

Членове:

 1. Пепи Димитров Велков – ст. спец. „ОМП, ГЗ и търговия“;
 2. Николай Вълчев Ненчев – кмет на с. Раковица;
 3. Мито Иванов Вълчков – вр. и. д. кмет на с. Подгоре;
 4. Линка Тодорова Йоцова – кметски наместник на с. Вълчек;
 5. Лозинка Людмилова Петрова – кметски наместник на с. Толовица;
 6. Емилия Лозанова Петрова – кметски наместник на с. Цар Шишманово;
 7. Илияна Йончева Антова – кметски наместник на с. Киреево.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

(изготвени съгласно чл.37и,ал.11, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Макреш са изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл.37и, ал.12), съгласно който тези правила съдържат:
І.Перспективен експлоатационен план за паша;
ІІ. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, предназначени за общо и индивидуално ползване;
ІІІ.Частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени предимно за косене;
IV.Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
V.Мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, мерите и ливадите, като почистване на храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
VI.Ветеринарна профилактика;
VII.Частите от пасищата, мерите и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за насяване с подходящи тревни смески;
VІII.Построяване на навеси;
IX.Въвеждане и редуване на парцелно палзване на пасищни комплекси;
X.Охрана;
XI.Режим за ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развититето на животновъдството на територията на общината;
XII.Карта за ползването на пасищата, мерите и ливадите по физически блокове, определени в Системата на индентификация на земеделските парцели. (още…)

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2024 ГОДИНА

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за 2024 година, се разработва на основание чл. 37о, ал.1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на пасищата, мерите и ливадите в населените места на територията на Община Макреш при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл. 37и, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет Макреш.

III. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите и ливадите, общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.
(още…)

Прикачени файлове

Обявление

Със Заповед № РД 010099/07.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита специализирана социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Макреш стартира процедура за набиране на за набиране на списък на чакащите  за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място и финансов ресурс ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 • Заявление за кандидатстване (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

 • сградата на Община Макреш, с адрес: с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88,
 • документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Макреш: makresh@b-trust.org
 1. Място и срок за подаване на документите за набиране банка с резерви:

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 29.01.2024г. до 31.01.2024г. от 8.00 до 16.00 часа в административната сграда на Община Макреш.

За допълнителна информация: тел. 0879639006, Людмила Любенова – главен специалист „хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник“