Консултации

Обществено обсъждане на проекта за общински бюджет

П О К А Н А
На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Макреш организира
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
На Проекта за общинския бюджет за 2019 година на 14 януари 2019 година / ПОНЕДЕЛНИК /
от 10.00 часа в Залата на Общински съвет – община Макреш.

Предложенията по бюджета се предават в писмен вид.

Обява

На основание чл.91,ал.1 изр. второ във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс, ВрИД Кмет на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за провеждането на частичните избори за кмет на община на 20.05.2018 г. на 17.04.2018г /вторник/ от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 12.06.2017 година е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Макреш, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Макреш с адрес: с. Макреш – 3850, ул. “Георги Бенковски “ № 88, Телефон: 094 / 600 356 e-mail: makresh@b-trust.org

Общият устройствен план на община Макреш се разработва от колектив на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ МАКРЕШ“, гр. София, с ръководител арх. Олга Дякова, въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени с Решение №400 взето с Протокол №47/10.12.2014 година от Общински съвет – Макреш.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Макреш.

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на община Макреш с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството. Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие 15 години.

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен  устройствен фактор

Основните задачи за постигането на целта на ОУП са следните:

  • определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на Общината до 2020 година и неговото демографско развитие;
  • определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
  • определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
  • организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
  • определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на главната комуникационна мрежа;
  • създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;
  • развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;
  • организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;
  • създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
  • разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУП.

На територията на община Макреш са обособени 4 защитени зони по НАТУРА 2000 – 3 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна („Видбол“, „Западна Стара Планина и Предбалкан“ и „Макреш“) и 1 защитена зона „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 26.07.2017 година от 13.00 часа в заседателната зала на  Община Макреш.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Макреш, с. Макреш, ул. “Георги Бенковски “ № 88, ст. “ТСУ“, всеки работен ден от 8.00 до 15.00 часа, както и на интернет адрес: www…….…. линк

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Макреш, ст. “ТСУ“, на факс 094 / 600 356 или на електронна поща: makresh@b-trust.org

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Емил Йонов, тел. 0889639434

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 15.00 часа на 11.07.2017 година.

Прикачени файлове