Избори за ЕП и НС 2024

ПОКАНА

На основание чл. 90 и чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще   проведе  консултации за състава на ПСИК за изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година с парламентарно представените партии и коалиции от партии . В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат  на  23.05.2024 година от 10.00 часа в сградата на Народно читалище „ Мито Марков-1912“ с. Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №104А

 На основание чл.91ал.3 във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще   проведе  консултации за състава на СИК 052500005 Подгоре за Частичните местни избори

 Консултациите ще се проведат  на  23.05.2024 година от 10.30 часа в сградата на Народно читалище „ Мито Марков-1912“ с. Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №104А

Съгласно чл.91 /4/ При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

  1. 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица

 

Покана

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК за изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година с парламентарно представените партии и коалиции от партии . В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат  на  30.04.2024 година от 10.00 часа в сградата на Народно читалище „Мито Марков-1912“ с. Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №104А

Съгласно чл.91 /4/ При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

  1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица

Заповед № 116/17.04.2024 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на изборите за членове на ЕП и занародни представители на 09.06.2024 г , както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Видин, секретаря на общината, кметове на кметства , кметските наместници, главен специалист „АПОН“ и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

_____________ / МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В

Заповед секции

З  А  П  О  В  Е  Д  12.04.2024 г.

На основание чл.8, ал. 2 и ал.4 от ИК, във връзка с провеждането на избори за народни представители и за членове на Европейски парламент от РБ

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ  :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500001-с.Макреш   –   читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

052500002-с.Вълчек –          кметството, ул. „ Четвърта  „ № 3

052500003-с.Толовица    –   кметство ,ул. „ Ленин   „ № 20

052500004-с.Цар Шишманово    – кметството ул. „ Георги Димитров  „ № 49

052500005-с.Подгоре   –    кметството, ул. „ Ленин  „ № 1

052500006-с.Раковица –    читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

052500007-с.Киреево –      пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете  на кметство Раковица и кметство Подгоре ,кметските наместници и на интернет страницата на общината

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

 /М.АНТОВ /

М.А / В.В