Администрация

Общински план за развитие 2011 – 2013 г.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

След приемането на Общинския план за развитие на Макреш настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа референтна рамка – 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските оперативни програми и Националния план за развитието на селските райони – 2007-2013 г. изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на средства от различни източници.

През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие.

Всички тези промени, настъпили след приемането на ОПР на Макреш, са значителни и обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед осигуряване на адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.

Общинският план за развитие на община Макреш за периода 2005-2013 г. е приет с Решение № 209 от 30.06.2005 г. на Общинския съвет. Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Макреш – 2005-2013 г. е разработена за остатъка от периода 2011-2013 г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г. и Закона за регионално развитие и правилника за приложението му в сила от 31.08.2008 г.

Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на доклад за междинна оценка на ОПР – 2005-2013 г. за периода 2005-2010 г., на основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Макреш за периода 2011 – 2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината с цел да бъдат отразени социално-икономическите промени, настъпили в периода 2005-2010 г. и промените в националното и европейско законодателство в областта на регионалното развитие.

Актуализираният ОПР на община Макреш е съобразен с националните и европейски планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските фондове чрез националните оперативни програми, както и спецификите и възможностите на общината.

Планът за развитие на община Макреш съгласно Закона за регионално развитие е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът съчетава интересите и координира усилията на всички страни – граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди, социални групи, млади хора.

Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин ще превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитието на Община Макреш.

Съгласно чл. 38(1) от ППЗРР Общинският план за развитие се актуализира:

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия на Общината;

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;

3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство и законодателството на ЕС;

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие;

5. На основата на междинната или последващата оценка.

В настоящия момент всички тези условия са налице и актуализацията е повече от необходима.

Актуализираният план за развитие на община Макреш съответства на Националната стратегическа референтна рамка; оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Административен капацитет” и Програмата за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална развитие; Регионалната стратегия за развитие на Северозападен район за планиране; Областната стратегия за развитие на област Видин и секторни и местни стратегии и планове в областта на социалната политика, околната среда, туризма, енергийната ефективност, ВЕИ и други.

Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка, представена на общинското ръководство и партньорите. Планът за развитие е актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната общност и въздействието на вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран подход по отношение на бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

В актуализирания документ е отразена реформата на кохезионната политика на ЕС за периода 2007 – 2013 г., както и промените, настъпили за регионите и общините в страната като член на ЕС.

При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Представено е описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Актуализираният документ отразява актуалната ситуация в община Макреш в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2010 година.

Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа местните инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2011 – 2013 г. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община Макреш да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и условия за реализация на населението.

Анализът на природните условия в община Макреш не е актуализиран, тъй като в тези области тенденциите и характеристиките са сравнително по-устойчиви и не се променят динамично.

Вътрешни правила за работна заплата

Настоящите вътрешни правила за работната заплата, изписвани по нататък за краткост „правилата“, уреждат структурата на заплата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите по служебно и по трудово правоотношение в общинската администрация на общината, в съответствие със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за договаряне на работната заплата, както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани със заплатите на служителите в държавната администрация.

Правилник

Прикачени файлове

Заповед № 196 от 19.11.2012 г.

На основание чл.7,ал.4 от ЗПУГДВСМ и чл.71, ал. 2 и 3 от ИК

О Б Р А З У В А М :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500001 с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

052500002 с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3

052500003 с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20

052500004 с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49

052500005 с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1

052500006 с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

052500007 с.Киреево – Читалище “Светлина ” ул. „Първа „ № 3

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

_____________ / Ив.КАМЕНОВ /

Ив.К / В.В

Устройствен правилник на общината

    УТВЪРЖДАВАМ:

 /ИВАН КАМЕНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ/

 

 

У С Т Р О Й С Т В Е Н    П Р А В И Л Н И К    Н А   О Б Щ И Н С К А  

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   М А К Р Е Ш

 

ЮЛИ 2012 ГОДИНА

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейност и функциоалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Макреш.

Чл. 2. В състава на общината влизат 7 населени места, в това число 1 кметство и 5 кметски наместничества.

Чл. 3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Чл. 4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. (още…)