Администрация

Общинска програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите Община Макреш ( 2020 – 2030 г.)

Очет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Макреш през 2020 г. и Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Макреш през 2020 г.