Администрация

Покана за публично обсъждане на проект на ПУО на община Макреш 2021 – 2028 г.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 14.06.2023 г./ на настоящия проект на „Програма за управление на отпадъците на община Макреш за периода 2021 – 2028 г.“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 15.05.2023 г.

Отговорен служител:
л.арх. Стилиян Борисов
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 15.05.2023 г.
Дата на приключване: 14.06.2023 г.

Месечен отчет – Март, 2023

B1_2023_3_5508 IB1_2023_3_5508_DES IB1_2023_3_5508_DMP IB1_2023_3_5508_K33 IB1_2023_3_5508_KSF IB1_2023_3_5508_RA nesybr naemi i taksi Prosrochia_2023_3_5508

Прикачени файлове

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията но община Макреш, Годишен план за паша за 2023г. и Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2023-2024 година.

Годишен план за паша за 2023 година община МакрешПравила за ползване на мери и пасищапасища_и_ливади 2023 2024

Месечен отчет – Януари, 2023

Прикачени файлове

Месечен отчет – Декември, 2022

Прикачени файлове

Регистър на издадените индивидуални административни актове за 2022 година

Регистър-на-издадените-индивидуални-административни-актове-за-периода-01.01.2022 Г.-31.12.2022 Г.