Планове и програми

Покана за публично обсъждане на проект на ПУО на община Макреш 2021 – 2028 г.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 14.06.2023 г./ на настоящия проект на „Програма за управление на отпадъците на община Макреш за периода 2021 – 2028 г.“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 15.05.2023 г.

Отговорен служител:
л.арх. Стилиян Борисов
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 15.05.2023 г.
Дата на приключване: 14.06.2023 г.

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията но община Макреш, Годишен план за паша за 2023г. и Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2023-2024 година.

Годишен план за паша за 2023 година община МакрешПравила за ползване на мери и пасищапасища_и_ливади 2023 2024

Проект на план сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци за 2023 година

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022

Общинска програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите Община Макреш ( 2020 – 2030 г.)