Декларации по ЗПУКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И В ОБЩИНА МАКРЕШ

ОДОБРЯВАМ:КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И В ОБЩИНА МАКРЕШ

Глава 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт и интереси в община Макреш, наричани по нататък вътрешни правила, уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 35,ал 1,т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт на интереси
(2) Вътрешните правила се отнасят за следните лица:
1. Секретарят на общината;
2. Служителите в общинска администрация Макреш, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;
3. Представители на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината;
4. Управителите или членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1,т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл.6,ак1 от ЗПКОНПИ и са назначени с акт на кмета на общината; (още…)

Декларации служители

Прикачени файлове

Декларации Приложение № 2 и чл.12 , т.1 и чл.12т.2 от ЗПУКИ Общински съвет, кметове мандат 2015 – 2019 г

Прикачени файлове