Author Archive: Editor

Покана за стартираща пресконференция по Проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш” по Договор № М13-22-101 от 18.08.2014 г.

Кметът на Община Макреш г-н Иван Каменов ще представи на 30.10.2014 г. от 11.00 часа в административната сграда на общината проект „Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш” по Договор № М13-22-101 от 18.08.2014 г.. Проектът се финансира изцяло от Оперативна програма „Административен капацитет”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 продължителността е 12 месеца до октомври 2015 г., безвъзмездната финансова помощ – 87 137,06 лева.
На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.
Община Макреш кани всички заинтересовани страни, обществеността да присъстват.

От екипа на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пречиствателна станция от немски тип – първа в Северозападна България

Успешно приключиха дейностите по „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, в УПИ I-236007, м. «Бърдото», с. Раковица, община Макреш. Строежът се осъществява в рамките на Договор по Проект №5 /321/01034 /08.09.2011г. между Община Макреш и ДФ „Земеделие”, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007/ 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

При изпълнение на Договора е осъществена реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, засягаща Главен клон III в с. Раковица, Община Макреш и е изграден Главен канализационен колектор по централната улица на с. Раковица. Извършен е ремонт и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа и на сградните водопроводни отклонения по нея, като компрометираните етернитови тръби се подменят с поелиетиленови.
Главният водопроводен клон III е изпълнен с полиетиленови тръби с обща дължина 2412м. Пожарните хидранти са изпълнени в предвидените по проект места. Монтирани са спирателни кранове. Водопроводните шахти са изпълнени от стоманобетонови елементи. Сградните водопроводни отклонения са подменени до водомерните шахти, като са изпълнени и тротоарни спирателни кранове. Поставено е измервателно устройство, чрез което се измерва цялото водно количество, постъпващо в захранваната част на селото.
Изграденият главен канализационен колектор е изпълнен по главните и най-гъсто застроени улици на селото. Дължината на канализационния колектор е 2045м. Изпълнени са 39 броя ревизионни шахти на места според изискванията на проекта. Изградени са сградни канализационни отклонения от уличната мрежа до РШ в имота на всички обществени сгради и частни имоти, разположени по трасето на колектора.
Нарушените по време на изпълнението на канализацията асфалт и тротоари са възстановени.
Пречистените води се заустват в р.Видбол, която извира над селото и се зауства в р.Дунав.
Пречиствателна станция за отпадъчни води е с биологично пречистване с активна утайка в SBR реактор със система за аериране и разбъркване “Хиперкласик”. Станцията е разработена по немска технология и е първата от подобен род в Северозападна България.

Раковишки манастир „Света Троица“

manБългарски православен манастир. Разположен е под връх Черноглав (858 m надморска височина) в Западния Предбалкан на 4 километра северозападно от село Раковица, Община Макреш, Област Видин, почти на границата със Сърбия. От манастира се стига до Видин (около 49 km на североизток) по второкласен път, а до Белоградчик (около 34 km на югоизток) – по третокласен път. Основан е през 10-11 век. След падането на България под османска власт запада. Възстановен е през 17 век от Св. Пимен Софийски. В края на 18 век е опожарен. През 1848 г. в манастира е открито първото светско училище в Северозападна България. Манастирът става център на национално-освободителните борби: в него се организира въстанието от 1850 г. (т.нар. Видинско въстание) – което е сред най-масовите по време на османското владичество, както и въстанието (Димитракиева буна) от 1856 г. Манастирът е обявен за паметник на културата. Понастоящем е възстановен и постоянно действащ манастир. Представлява комплекс от 2 църкви, жилищни и стопански сгради. Построената през Х век стара църква (8,5 х 8 метра) е от типа „вписан кръст“ и е кръстокуполна, с висок купол на шестстенен барабан и с пристроен в началото на 19 век притвор. През 1825 г. е изографисана, а през 1979 г. ценните стенописи са реставрирани. След Освобождението, в памет на загиналите във въстанията, е построена новата църква с долепена до западната ѝ страна висока камбанария. Храмовият празник на манастира е Петдесетница.

 

Статистически данни:
Площ: 229 км2
Население(към 31.12.2013): 1 456 жители
Населени места: 7 села – Село Киреево, Село Макреш(център на общината), Село Подгоре, Село Раковица, Село Толовица, Село Цар Шишманово, Село Вълчек
По-големите населени места:
с. Макреш, с. Раковица

Общински план за развитие 2011 – 2013 г.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

След приемането на Общинския план за развитие на Макреш настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа референтна рамка – 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските оперативни програми и Националния план за развитието на селските райони – 2007-2013 г. изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на средства от различни източници.

През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие.

Всички тези промени, настъпили след приемането на ОПР на Макреш, са значителни и обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед осигуряване на адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.

Общинският план за развитие на община Макреш за периода 2005-2013 г. е приет с Решение № 209 от 30.06.2005 г. на Общинския съвет. Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Макреш – 2005-2013 г. е разработена за остатъка от периода 2011-2013 г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г. и Закона за регионално развитие и правилника за приложението му в сила от 31.08.2008 г.

Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на доклад за междинна оценка на ОПР – 2005-2013 г. за периода 2005-2010 г., на основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Макреш за периода 2011 – 2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината с цел да бъдат отразени социално-икономическите промени, настъпили в периода 2005-2010 г. и промените в националното и европейско законодателство в областта на регионалното развитие.

Актуализираният ОПР на община Макреш е съобразен с националните и европейски планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските фондове чрез националните оперативни програми, както и спецификите и възможностите на общината.

Планът за развитие на община Макреш съгласно Закона за регионално развитие е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът съчетава интересите и координира усилията на всички страни – граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди, социални групи, млади хора.

Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин ще превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитието на Община Макреш.

Съгласно чл. 38(1) от ППЗРР Общинският план за развитие се актуализира:

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия на Общината;

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;

3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство и законодателството на ЕС;

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие;

5. На основата на междинната или последващата оценка.

В настоящия момент всички тези условия са налице и актуализацията е повече от необходима.

Актуализираният план за развитие на община Макреш съответства на Националната стратегическа референтна рамка; оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Административен капацитет” и Програмата за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална развитие; Регионалната стратегия за развитие на Северозападен район за планиране; Областната стратегия за развитие на област Видин и секторни и местни стратегии и планове в областта на социалната политика, околната среда, туризма, енергийната ефективност, ВЕИ и други.

Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка, представена на общинското ръководство и партньорите. Планът за развитие е актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната общност и въздействието на вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран подход по отношение на бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

В актуализирания документ е отразена реформата на кохезионната политика на ЕС за периода 2007 – 2013 г., както и промените, настъпили за регионите и общините в страната като член на ЕС.

При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Представено е описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Актуализираният документ отразява актуалната ситуация в община Макреш в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2010 година.

Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа местните инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2011 – 2013 г. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община Макреш да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и условия за реализация на населението.

Анализът на природните условия в община Макреш не е актуализиран, тъй като в тези области тенденциите и характеристиките са сравнително по-устойчиви и не се променят динамично.

Вътрешни правила за работна заплата

Настоящите вътрешни правила за работната заплата, изписвани по нататък за краткост „правилата“, уреждат структурата на заплата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите по служебно и по трудово правоотношение в общинската администрация на общината, в съответствие със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за договаряне на работната заплата, както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани със заплатите на служителите в държавната администрация.

Правилник

Прикачени файлове

Заповед № 196 от 19.11.2012 г.

На основание чл.7,ал.4 от ЗПУГДВСМ и чл.71, ал. 2 и 3 от ИК

О Б Р А З У В А М :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500001 с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

052500002 с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3

052500003 с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20

052500004 с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49

052500005 с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1

052500006 с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

052500007 с.Киреево – Читалище “Светлина ” ул. „Първа „ № 3

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

_____________ / Ив.КАМЕНОВ /

Ив.К / В.В