Дневен ред – 25.04.2024

Изх.№ 128/22. 04.2024г.

До общински съветници, кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в читалище „Мито Марков“ 1912 с. Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отпускане на финансови средства за младежки дейности Раковица.
2. Отпускане на финансови средства за клуба на инвалида село Раковица.
3. Отпускане на финансови средства за Великденски празници.
4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
5. Приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на общината за 2023 г.
6. Приемане отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2023 г.
7. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на село Подгоре на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
8. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
Цветан Георгиев

Материали 25.04.2024г.

Прикачени файлове